ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5/2/2019

Η UNICEF στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η δράση της πρώην προέδρου του ελληνικού τμήματος για την εξυγίανσή της, της Σοφίας Τζιτζίκου, φαρμακοποιού ενεργού μέλους του ΚΙΦΑ

 


2/2/2019

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IASC για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Το Βαβέλ προχώρησε, κατόπιν σχετικής άδειας από τους επικεφαλής της Ομάδας Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη της Μόνιμης Διυπηρεσιακής Επιτροπής (IASC), στην έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης στην ελληνική γλώσσα. 
Ελπίζουμε η έκδοση αυτή να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

4/1/2019

Tα βήματα για την υποβολή και την επεξεργασία αιτήσεων προνοιακών αναπηρικών παροχών

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, ανατέθηκε στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) η αρμοδιότητα χορήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και του επιδόματος ομογενών προσφύγων, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Εκκρεμείς αιτήσεις

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και εκκρεμούν κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.

Οι εγκριτικές αποφάσεις εισάγονται στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημά τους και, εν συνεχεία, τα σχετικά με την πληρωμή δικαιολογητικά αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος υλοποιεί εφεξής την καταβολή της παροχής του επιδόματος ή της οικονομικής ενίσχυσης, αντίστοιχα.

Διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων προνοιακών αναπηρικών παροχών

Α.1. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, αιτήσεις για τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα για τη συνέχιση καταβολής των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, καθώς και αιτήσεις επιδείνωσης της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιούνται, μέσω του ΟΠΕΚΑ και των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Η αίτηση υποβάλλεται, μέσω των Κέντρων Κοινότητας των δήμων ή των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντος. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και δήλωση συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του.

Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο οικείο ηλεκτρονικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω σάρωσης των προσκομιζόμενων από τον αιτούντα εγγράφων.

2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης έχει, ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των δήμων, γνωρίζοντας τον ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους ή σε περίπτωση που είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, τα αντίστοιχα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα) και ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου του ατόμου, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται μέσω άλλου προσώπου (γονέας, εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων), προσκομίζοντας, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

Βήμα 1: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΑ ή των Κέντρων Κοινότητας των δήμων καταχωρεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αίτησης τον ΑΜΚΑ του αιτούντος και εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και της ασφαλιστικής ικανότητας που τηρούνται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ). Τα στοιχεία που λείπουν, συμπληρώνονται στην πλατφόρμα από τον εξουσιοδοτηθέντα υπάλληλο κατά δήλωση του αιτούντος.

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πραγματικών στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να διορθώσει τα στοιχεία στη βάση δεδομένων του ΑΜΚΑ και να προσέλθει εκ νέου στον ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας για τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

Βήμα 2: Αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία, ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος επιλέγει, κατόπιν δήλωσης του αιτούντος, την επιπλέον παροχή (αίτημα για εφορία, δελτίο στάθμευσης, ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου, τέλη κυκλοφορίας, δελτίο μετακίνησης ΑμεΑ, κτλ) για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής.

Βήμα 3: Στη συνέχεια, ο αιτών δηλώνει το προνοιακό αναπηρικό επίδομα που αιτείται, καθώς και επιπλέον πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν στον αιτούντα, όπως ασφαλιστική κατάσταση, διάστημα απουσίας στο εξωτερικό, διάστημα νοσηλείας-περίθαλψης σε ιδρύματα, ποσό σύνταξης ή επιδόματος που ενδεχομένως λαμβάνει από ασφαλιστικό φορέα, εργασιακή κατάσταση.

Με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των δηλωθέντων στοιχείων από τον εξουσιοδοτηθέντα υπάλληλο και επιλέγοντας «έλεγχος και αποθήκευση», εμφανίζεται μήνυμα, προκειμένου να ελεγχθούν οι επισημάνσεις στις οποίες αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του. Ο εξουσιοδοτηθείς υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών και, επιλέγοντας εκ νέου «έλεγχο και αποθήκευση», προχωρά στην οριστική υποβολή της αίτησης. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, ενημερώνει τον αιτούντα ότι έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον ΟΠΕΚΑ κάθε μεταβολή των στοιχείων του, την απουσία στο εξωτερικό, την εγγραφή του στα μητρώα ασφαλισμένων ασφαλιστικού φορέα, τη λήψη σύνταξης ή επιδόματος από ασφαλιστικό φορέα ή νοσηλεία του σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή περίθαλψη σε προνοιακό ίδρυμα.

Σε περίπτωση που, μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα και υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Αποδεκτή».

Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, με αναγραφή των λόγων απόρριψης αυτόματα από το σύστημα στα σχετικά πεδία της αίτησης.

Οι αιτήσεις οι οποίες, κατά την ηλεκτρονική διαδικασία συμπλήρωσής τους, έγιναν «Αποδεκτές» ή «Μη Αποδεκτές», δύνανται να τροποποιούνται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του ΟΠΕΚΑ, εφόσον οι αιτούντες προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3. α. Με την οριστική υποβολή της αίτησης που έχει γίνει «Αποδεκτή», δημιουργείται στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΑ ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας με τον ΑΜΚΑ του αιτούντος και του αποδίδεται κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μέσω του οποίου δύναται να πληροφορείται την πορεία της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας του από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.

β. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται με το σύστημα «Ηλεκτρονικών ραντεβού-eRDV» της εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και προγραμματίζεται η επίσκεψη σε ιατρούς της επιλογής του αιτούντος, προκειμένου να καθοριστεί η διάγνωση της κύριας πάθησής του, βάσει της οποίας θα παραπεμφθεί προς κρίση στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και των τυχόν δευτερευουσών παθήσεων από τις οποίες πάσχει ο αιτών.

γ. Με βάση τις ανωτέρω διαγνώσεις και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο αιτών, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησής του συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας ή και τον ανά πάθηση προβλεπόμενο Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας. Στη συνέχεια, οριστικοποιεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας διαβιβάζεται στο ΚΕ.Π.Α., μέσω διασύνδεσης των δύο πληροφοριακών συστημάτων.

Εάν ο αιτών πάσχει από δευτερεύουσες παθήσεις, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης υποχρεούται να καταχωρήσει ρητά τις ιατρικές ειδικότητες των συνυπαρχουσών παθήσεων στο ειδικό πεδίο του Εισηγητικού Φακέλου αρμοδιότητάς του, ώστε ακολούθως να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τους θεράποντες ιατρούς των δευτερευουσών παθήσεων οι ανάλογοι Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την οριστικοποίηση του Εισηγητικού Φακέλου από τον θεράποντα ιατρό της κύριας πάθησης, αφού προηγουμένως έχουν οριστικοποιηθεί όλοι οι επιμέρους Εισηγητικοί Φάκελοι από τους θεράποντες ιατρούς των συνυπαρχουσών παθήσεων.

δ. Ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας του αιτούντος λαμβάνει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕ.Π.Α. και, στη συνέχεια, ο αιτών ενημερώνεται με μήνυμα κειμένου κινητής τηλεφωνίας ή ηλεκτρονικό μήνυμα για την ημέρα και ώρα που θα εμφανιστεί ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. για την εκτίμηση της αναπηρίας του, καθώς και για την υποχρεωτική προσκόμιση στη γραμματεία του ΚΕ.Π.Α. όλων των στοιχείων του ηλεκτρονικού ιατρικού του φακέλου σε φυσική μορφή.

ε. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α., κάνοντας χρήση του κωδικού του, δηλώνοντας ταυτόχρονα, αν αποδέχεται το σχετικό αποτέλεσμα, άλλως δύναται εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών, να υποβάλει ένσταση (ηλεκτρονικά ή και στο ΚΕΠΑ) σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.

στ. Η διαδικασία εξέτασης της ένστασής του από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή διεκπεραιώνεται κατά τον ίδιο τρόπο με την εκτίμηση σε πρώτο βαθμό.

ζ. Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντος (πρώτου ή δεύτερου βαθμού) αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

4. Εάν, για την παροχή συγκεκριμένων παροχών αναπηρίας σε χρήμα, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει εκτίμηση του αναπήρου από τα ΚΕ.Π.Α., τα στάδια της παραγράφου 3 του παρόντος παραλείπονται.

5. Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας, ο φάκελος υποβάλλεται χειρόγραφος στη γραμματεία των ΚΕΠΑ μαζί με όλα τα ιατρικά πιστοποιητικά.

6. Για αιτούντες που έχουν στην κατοχή τους γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις παρ. 1 και 2 και, στη συνέχεια, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ ενημερώνουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα χορήγησης των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία του ΟΠΕΚΑ περί της έγκρισης ή μη της χορήγησης, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής των ΚΕΠΑ.

7. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, μετά τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α., δικαιούται άλλης προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα από αυτήν που αιτήθηκε, του χορηγείται η εν λόγω παροχή, εφόσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις της παροχής αυτής, με τροποποίηση της αρχικής αίτησής του.

8. Αν απορριφθεί αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής, δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης, αν δεν παρέλθει ένα έτος από την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου προϊσταμένου του ΟΠΕΚΑ, εκτός, εάν πρόκειται για νέα πάθηση ή βλάβη ή ουσιώδη επιδείνωση της παλιάς πάθησης που έχει επέλθει ή διαπιστωθεί, μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής και έχει μεσολαβήσει νοσηλεία σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο και αποδεικνύεται με πιστοποιητικό νοσηλείας και γνωμάτευση ιατρού, οπότε μπορεί να υποβληθεί αίτηση, πριν από την πάροδο του έτους αλλά όχι πριν από την πάροδο τριμήνου.

Β. 1. Ο ΟΠΕΚΑ, μετά την ηλεκτρονική παραλαβή του οριστικού αποτελέσματος πιστοποίησης της αναπηρίας του αιτούντος και τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται στο πρόσωπό του για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα, προβαίνει αρμοδίως στην έκδοση σχετικής εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και τηρείται σε φυσικό αρχείο από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

2. Ο έλεγχος των λοιπών προϋποθέσεων και η καταβολή των προνοιακών παροχών γίνεται µε βάση τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, καθώς και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

Γ. 1. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, όπως η διενέργεια ελέγχων για το σύννομο των παροχών, η άσκηση ενδικοφανών προσφυγών, κληρονομικά δικαιώματα και λοιπά ζητήματα, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ν. 4520/2018, οι οποίες θα εξειδικευτούν με τον Κανονισμό Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

2. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλες οι λοιπές λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και ομογενών προσφύγων, θα καθοριστούν με τον Κανονισμό Παροχών και Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.


 

16/12/2018

Χορήγηση φαρμάκων σε καρκινοπαθείς με μηδενική συμμετοχή

Νέο διευρυμένο πλαίσιο για τη χορήγηση φαρμάκων σε καρκινοπαθείς με μηδενική συμμετοχή έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Υγείας.

Πέραν της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων σε ογκολογικούς ασθενείς, που χορηγούνται για τη θεραπεία της κύριας νόσου, τώρα πλέον θα χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή και φάρμακα που σχετίζονται με τις επιπλοκές της ασθένειας ή με τις παρενέργειες της θεραπευτικής αγωγής (πχ φάρμακα υποστηρικτικά της χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, αντιεμετικά, αντιθρομβωτικά, αναλγητικά, κορτιζονούχα σκευάσματα, αντιβιοτικά για λοιμώξεις που συνδέονται με τη χημειοθεραπεία κτλ).

Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

Με την αλλαγή αυτή προκύπτει μια σημαντική οικονομική ανακούφιση της ευαίσθητης και ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας των ασθενών με ογκολογικά προβλήματα, υλοποιώντας τη βασική πολιτική επιλογή της εγγυημένης και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα, με σταδιακή μείωση της συμμετοχής τους στο κόστος.


21/9/2018

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Πολυκλινική, Πειραιώς 3,  πολύ κοντά στο Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αθήνας, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με εξειδικευμένους γιατρούς και εργαστήρια εξετάσεων στο κέντρο της Αθήνας. Λειτουργεί όπως έχουμε διαπιστώσει με όρους διευρυμένου κέντρου υγείας αστικού τύπου, σε άμεση σύνδεση με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, καλύπτοντας μέσα από τα τακτικά της εξωτερικά ιατρεία σημαντικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Οι ασθενείς προσέρχονται με ραντεβού.

Πραγματοποιούνται αιμοληψίες, ακτινογραφίες, υπέρηχοι, και λειτουργούν γαστρεντερολογικό ιατρείο, γυναικολογικό, διαβητολογικό, ενδοκρινολογικό, φυσικής αποκατάστασης, καρδιολογικό, νευρολογικό, ιατρείο σκλήρυνσης κατά πλάκας – άνοιας, οφθαλμολογικά ιατρεία, παθολογικό, χειρουργικό, καθώς και συμβουλευτικό γραφείο διατροφής.

http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/polykliniki/taktika-eksoterika-iatreia

Κωδικοί φωνητικής πύλης προγραμματισμού ΠΡΩΙΝΩΝ ραντεβού τηλ. με αστική χρέωση 1535 και 2108183900 για  ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3  (Πρώην ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ)


19/7/2018

Καινοτομία στα δημόσια νοσοκομεία για την ουσιαστική εξυπηρέτηση των ασθενών

«e-Προτεραιότητα» στο Παίδων Πεντέλης: Σε εφαρμογή το νέο, πρωτοποριακό ηλεκτρονικό σύστημα

Κάθε ενδιαφερόμενος πληκτρολογώντας www.paidon-pentelis.gr και ανοίγοντας την Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, μπορεί να επιλέξει την e – προτεραιότητα και ακολουθώντας απλά βήματα, επιλέγει το ιατρείο που χρειάζεται, εκδίδει ηλεκτρονικό εισιτήριο προτεραιότητας, ενεργοποιώντας την ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση που επιθυμεί. Με τον τρόπο αυτό ο γονέας, έχει πλέον τη δυνατότητα να ενημερωθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω WEB, για τους χρόνους αναμονής του Νοσοκομείου, τον αριθμό που εξυπηρετείται εκείνη τη στιγμή και αν επιθυμεί μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικό αριθμό προτεραιότητας απομακρυσμένα από το σπίτι του, μέσω της Δικτυακής πλατφόρμας, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, όταν έχει συνωστισμό ασθενών.


 

1/3/2018.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΑΕΔ 

Για πρώτη φορά δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, των εξής κατηγοριών που δεν έχουν μόνιμη κατοικία

– άστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε ξενώνες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα
καταλύματα
– μετανάστες, που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής
– πρόσφυγες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία ή κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας
– κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, που φιλοξενούνται σε ξενώνες προστασίας θυμάτων βίας

– φιλοξενούμενοι σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κλπ)

– δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων (ν. 2716/1999)

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.oaed.gr/…/D…/8b5ebd83-9ece-4efc-9163-dbbe359fde42 


26/2/2018

Φωτογραφία του χρήστη Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας - ΠΦΥ.

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών καθώς και για την αγωγή υγείας παιδιών και οικογένειας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας απέστειλε σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλους τους αρμόδιους φορείς την εξαιρετική προσπάθεια του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Τα επίσημα εγχειρίδια των κατευθυντήριων οδηγιών είναι τα εξής:

1. Παρακολούθηση της υγείας των παιδιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
2. Παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
3. Αγωγή Υγείας παιδιών και οικογένειας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Και οι τρεις τόμοι διατίθενται για ελεύθερη χρήση στο site του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού: http://www.ygeiapaidiou-ich.gr/


24/2/2018

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αποτέλεσμα εικόνας για πρώτες βοήθειεςΤο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δημοσιοποιήσει την Α’ έκδοση του επίσημου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. Το εγχειρίδιο είναι σε PDF μορφή και μπορείτε να το κατεβάσετε από το σύνδεσμο που ακολουθεί.ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ pdf
2017 – A’ Έκδοση
ISBN: 978-648-83586-0-7
Copyright@2017 Για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας – Τμήμα Εκπαίδευσης

Ελπίζουμε να διαδοθεί και να αποτελέσει ακόμα ένα βοήθημα στην προσπάθειά μας να σωθούν περισσότερες ανθρώπινες ζωές.

https://www.ekab.gr/odigies/protes-voithies/ekav-egcheiridio-proton-voitheion/


15/2/2018

Ας μιλήσουμε λοιπόν χωρίς κουκούλα…

Πολλοί ακούνε το σκάνδαλο Novartis και αδυνατούν να καταλάβουν τι πρακτικά συνέβη. Ή έστω καταλαβαίνουν πως κάποιοι απλώς έβαλαν το δάκτυλο στο μέλι. Ε λοιπόν, αφήστε με να σας πω μια ανθρώπινη ιστορία για κάποιους άλλους, που για χάρη της Novartis δε χώθηκαν στο μέλι αλλά στην απόγνωση. Και επειδή πήξαμε στους κουκουλοφόρους μάρτυρες, επιτρέψτε μου να την …καταθέσω χωρίς κουκούλα.

Ήταν περίοδος των Δημοτικών εκλογών του 2010: Παρακολουθούσαμε τα αποτελέσματα σε δημοσιογραφικό γραφείο, όταν ξαφνικά ο Α. άρχισε να παραπονιέται για την ευκρίνεια της εικόνας στην οθόνη. Τον αποπήραμε, αφού η εικόνα ήταν κανονικότατη. Στην αρχή σάστισε. Μετά περιέφερε το βλέμμα στο χώρο και ξαφνικά άρχισε να ουρλιάζει.

Έχετε δει άνθρωπο να χάνει απότομα το φως του; Το σκηνικό ήταν συγκλονιστικό. Πασχίζαμε να καταλάβουμε τι συνέβη. Το οπτικό του πεδίο είχε ξαφνικά έναν τεράστιο μαύρο κύκλο στο κέντρο κι όπου κι αν κοίταζε έβλεπε ελάχιστα κάτι να ξεκαθαρίζει στις απολήξεις αυτού του κύκλου. Περιφερειακή όραση μόνο είπαν οι γιατροί την επόμενη μέρα και διέγνωσαν εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Μοναδική ελπίδα ίασης ήταν το ενέσιμο σκεύασμα Lucentis: το «καμάρι» της Novartis. Η θεραπεία μακροπρόθεσμη, επαναλαμβανόμενη και πανάκριβη. Η δαπάνη του σκευάσματος εν μέρει (κατά €700) καλυμμένη από τον ΕΟΦ. Όμως μόνο για όσους είχαν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας. Κι οι νεώτεροι; Μπορούσαν απλώς να αποδεχτούν την τύφλωση ή να ξεπουληθούν ολόκληροι. Γιατί το πολύτιμο Lucentis τιμόταν προς €1.900 ανά φυαλίδιο.

Ο Α. βρέθηκε να περιφέρει το σαρκίο του στους καλύτερους οφθαλμιάτρους της χώρας και να συγκεντρώνει από όλους την ίδια γνωμάτευση: LUCENTIS και μάλιστα σε σταθερά επαναλαμβανόμενες δόσεις.

Ξεκίνησε την πολυδάπανη θεραπεία το 2011. Την ίδια εποχή που η Ελλάδα πάγωνε για την επόμενη δόση, εκείνος πάγωνε όταν οι γιατροί συνιστούσαν την επόμενη ένεση. Η δική του δόση κόστιζε €1.900. Η βελτίωση βέβαια ήταν αργή και σταθερή αλλά το κόστος της εξοντωτικό. Την περίοδο που ο Φρουζής της Novartis κόμπαζε για τις υψηλές γνωριμίες του με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο Α. είχε ήδη χάσει το σπίτι του. Απώλεια όρασης σήμαινε απώλεια εργασίας. Και συνάμα εξάρτηση από τις …δόσεις, που καθόρισαν οι διαπλεκόμενοι για το Lucentis.

Και κάπου εκεί αποφάσισε να προσφύγει στην Ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ. Κάτι σαν ζητιάνος και επαίτης της όρασής του πια. Η ζωή του διαλυόταν σταδιακά. Η ψυχολογία του ήταν στο ναδίρ, όπως και τα οικονομικά του. Αγνοούσε βέβαια πως …με πόνο ψυχής οι κύριοι Αβραμόπουλος, Σαλμάς και Λοβέρδος πάσχιζαν να ρίξουν τις τιμές των φαρμάκων. Και το αγνοούσε γιατί κάθε φορά που έφτανε να πληρώσει τη δόση, η τιμή παρέμενε ίδια. Και η Ειδική Επιτροπή του έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα. Προηγουμένως του εξήγησε ευγενικά πως όταν φτάσει το 67ο έτος της ηλικίας του θα του χορηγήσει το ενέσιμο με έκπτωση. Μόνο που μέχρι τότε θα ήταν εντελώς τυφλός.

Η περίπτωσή του Α. δεν ήταν μοναδική. Το 2010-2011 ξαφνικά στην Ελλάδα πύκνωσαν οι διαγνώσεις ασθενών με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Οι στατιστικές κατέγραψαν περίπου 50.000 περιπτώσεις και 200.000 με συναφείς βλάβες. Η πάθηση θεωρείται σπάνια στους νέους ανθρώπους. Η Novartis κρατούσε το μοναδικό κλειδί της ίασης: το Lucentis. Ένα πανάκριβο φάρμακο, που χορηγείται σε ενέσιμη μορφή μέσα στο μάτι, με σχετικά καλό αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη χρήση (συνήθως 1-2 φορές ανά μήνα).

Έτσι την εποχή που οι συνέλληνες χώνονται για τα καλά στην κρίση, ο Α. χρειάζεται περίπου 4.000 ευρώ το μήνα μόνο για τη θεραπεία του. Θα μπορούσα να σας περιγράψω πόση απελπισία σημαίνει αυτό. Αλλά στις μέρες μας τα σκάνδαλα περιορίζονται σε αριθμούς και λέω να μείνω απλώς σε κάποια συγκλονιστικά νούμερα, που δεν ειπώθηκαν.

Εκείνη την περίοδο ο Α. γνωρίζεται με έναν γιατρό που δεν βρίσκεται στο payroll της Novartis. Σπάνια περίπτωση, αν σκεφτείς πως 45.000 Έλληνες γιατροί ήταν αρχειοθετημένοι και περίπου οι μισοί από αυτούς είχαν πάρει δώρο το λογισμικό του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον Ελβετικό κολοσσό. Όχι τυχαία, αλλά γιατί έτσι η εταιρία μπορούσε να ελέγχει τους τζίρους της από τις συνταγές τους. Ο γιατρός αυτός λοιπόν του αναφέρει για πρώτη φορά το Avastin: ένα φάρμακο με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα και την ίδια δραστική ουσία. Μόνο που η συσκευασία του δίνει 50 δόσεις για ενδοβολβικές ενέσεις και μειώνει το κόστος ανά θεραπεία σε μόλις €25(!!!). Ο ίδιος γιατρός -μη αντέχοντας όσα συνειδητοποιεί πως παίζονται με το Lucentis- έχει βρει τρόπους να το εισάγει από την Αμερική και το ιατρείο του έχει μετατραπεί σε «κρυφό σχολειό» για τους ταλαίπωρους της ωχράς κηλίδας.

Μόνο που οι απόψεις διίστανται για το αποτέλεσμα. Οι καλοπληρωμένοι γιατροί της Novartis επιμένουν πως μόνο το καμάρι τους, το Lucentis, κάνει δουλειά. Ο γιατρός που χορηγεί το Avastin αφήνει την ευθύνη της επιλογής στους ασθενείς του. Και εν τέλει μόνο όσοι ξετινάζονται οικονομικά καταλήγουν στο «κρυφό σχολειό» της ωχράς κηλίδας.

Ο Α. έχοντας φτάσει σχεδόν στην ένδεια, όχι απλώς συνεχίζει τη θεραπεία του με Avastin αλλά έχει και το …θράσος να καταγγείλει στους ιθύνοντες πως υπάρχει εναλλακτική θεραπεία. Τους ζητά το αυτονόητο: να τη συμπεριλάβουν στον κατάλογο των σκευασμάτων που χορηγεί ο ΕΟΦ. Όμως η εταιρία που λανσάρει το παρεμφερές σκεύασμα στην Ευρώπη, αρνείται να υποβάλλει αίτημα ένταξης, για να μη χαλάσει η μπίζνα της Novartis στην Ελλάδα. Ο λόγος δεν είναι προφανής: Η Ψωροκώσταινα είναι χώρα leader για τις τιμές των φαρμάκων στην Ευρώπη.

Ένα χρόνο μετά καθηγητής Οφθαλμιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει υπόμνημα για την υπόθεση στο Υπουργείο Υγείας. «Από κάθε φιαλίδιο του Avastin μπορούν να εξαχθούν 40-50 δόσεις για κάθε ενδοφλέβια έκχυση, με αποτέλεσμα το κόστος ανά θεραπεία να είναι περίπου μόλις 10-20 ευρώ» αναφέρει. Η ίδια έκθεση καταγράφει το εξής εκπληκτικό συμπέρασμα: το ετήσιο κόστος από την υπόθεση Lucentis έχει σκαρφαλώσει ήδη στο αστρονομικό ποσό του €1.000.000.000. Μάλιστα ο συντάκτης κάνει λόγο για «κολοσσιαίο σκάνδαλο» και επικαλείται κορυφαίο Αμερικανό Καθηγητή Οφθαλμολογίας, που έχει μιλήσει για «απάτη της Φαρμακευτικής Εταιρείας με τη συνέργεια διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών». Και τότε ξεκινά η έρευνα από τους Αμερικανούς.

Στο μεταξύ ο Α. έχει διαλύσει ό,τι ήξερε ως ζωή: το σπίτι του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, το κουράγιο του, την περιουσία του.
Έχει σώσει όμως τελικά την όρασή του.

Έτσι μπορεί να βλέπει πλέον όλη την οθόνη της τηλεόρασης, τώρα που «παίζει» το σκάνδαλο Novartis σε καθημερινά επεισόδια. Και μπορεί να εννοεί απόλυτα τι είδους πολιτικές ευθύνες υπάρχουν και πόσο σπουδαίο είναι να καταλογιστούν. Μπορεί ακόμη να θυμώνει, που με το νόμο Βενιζέλου η υπόθεση θα πέσει -ειρήσθω εν παρόδω- στα μαλακά. Γιατί η δική του η ζωή δεν είχε την ίδια τύχη. Κι ακόμη περισσότερο γιατί στη θέση του, με την ίδια ευκολία, μπορεί οποτεδήποτε να βρεθεί ο καθένας μας. Επειδή κάθε Novartis πορεύεται με No Mάρτυς στις διαπλοκές, ξέροντας πως θα μείνει ατιμώρητη. Ακόμη κι αν οι πρακτικές της σκοτώνουν ανθρώπινες ζωές.

http://m.tvxs.gr/mo/i/253066/f/news/blogarontas/milisoyme-loipon-xoris-koykoyla.html 


15/7/17

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Το ΠΕΔΥ, πρώην ΙΚΑ, Αλεξάνδρας από 10 Ιουλίου εφημερεύει όλο το 24ωρο, καθημερινές, Σαββατοκύριακα και αργίες για έκτακτα περιστατικά που έχουν ανάγκη πρωτοβάθμια περίθαλψη. Οι ασθενείς προσέρχονται με δικό τους μέσο, αξιολογούνται άμεσα. Μόνιμη παρουσία παθολόγου, καρδιολόγου και παιδιάτρου. Επιπλέον καθημερινά 8.00-21.00 ορθοπεδικός, χειρουργός, ακτινολόγος, βιοπαθολόγος και οδοντίατρος και Σαββατοκύριακα – αργίες 8.00-14.00 και τις υπόλοιπες ώρες σε ετόμότητα.

ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 119, Τ.Κ. 11475, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κέντρο παροχής έκτακτης πρωτοβάθμιας περίθαλψης όλο το 24-ωρο : 210-6479799


26/6/17

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

Υπ. Υγείας: Συμφωνία-«σταθμός» για την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες υψηλού κόστους για την ηπατίτιδα C

Πλέον, είναι δυνατή η διευρυμένη πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς με τη συμφωνία επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στο κόστος θεραπείας ανά ασθενή, διασφαλίζοντας τη Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο Συμφέρον, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Όπως αναφέρει αναλυτικά το υπουργείο Υγείας:

«Συμφωνία – «σταθμός» για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες υψηλού κόστους υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και φαρμακευτικών εταιρειών.

Η συμφωνία αφορά στα νεώτερης γενιάς  φάρμακα κατά της ηπατίτιδας C, στα οποία πλέον θα έχει πρόσβαση πενταπλάσιος αριθμός ασθενών και είναι αποτέλεσμα της εντατικής διαβούλευσης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν αυτά τα φάρμακα.

Πλέον, είναι δυνατή η διευρυμένη πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C σε καινοτόμες θεραπείες, καθώς με τη συμφωνία επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στο κόστος θεραπείας ανά ασθενή, διασφαλίζοντας τη Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο Συμφέρον.

Μέχρι τώρα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημίωνε ασθενείς σε προχωρημένο στάδιο της ηπατίτιδας C. Με τη συμφωνία, εντάσσονται πλέον σε θεραπεία και ασθενείς που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της νόσου, περιορίζοντας τον κίνδυνο μετάδοσής της και παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον με επωφελείς οικονομικούς όρους για την  Πολιτεία, που ευνοούν την επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων:

α) Πρόσβαση 5πλάσιου αριθμού ασθενών στις νέες θεραπείες.

β) Ένταξη σε νέες καινοτόμες θεραπείες ασθενών στα  πρώιμα στάδια της νόσου ή με συγκεκριμένες συννοσηρότητες (όπως ασθενείς με αιμορροφιλία, θαλασσαιμία, AIDS).

γ) Εναρμόνιση  της Ελληνικής Πολιτείας με την στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C.

Παράλληλα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναπτύσσει και βελτιώνει συνεχώς το ηλεκτρονικό Μητρώο της Ηπατίτιδας C, σε μία προσπάθεια διαρκούς ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα, είναι αποτέλεσμα της συστηματικής και συντονισμένης προσπάθειας του υπουργείου Υγείας, το οποίο ενίσχυσε θεσμικά  τη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, αλλά και των μελών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι ανεξάρτητη, υπαγόμενη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και συμβάλλει με τα άλλα τμήματα του Οργανισμού στις εκσυγχρονιστικές δράσεις που σχεδιάζει και εφαρμόζει η διοίκηση, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Το υπουργείο Υγείας εκφράζει την ικανοποίησή του προς την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  που εργάστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συνεχίζει το έργο της και έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για άλλες κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους.

Με την ολοκλήρωση και νέων συμφωνιών για σημαντικές εκπτώσεις σε αποτελεσματικά φάρμακα υψηλού κόστους καταφέρνουμε σε δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες να εξασφαλίσουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη, ενισχύοντας την ισότιμη και καθολική πρόσβαση των πολιτών στην αναγκαία φαρμακευτική αγωγή αλλά και στη βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας».

πηγή: https://left.gr/news/yp-ygeias-symfonia-stathmos-gia-tin-prosvasi-ton-asthenon-se-kainotomes-therapeies-ypsiloy


6/6/17

4ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Από τις έως τις 11 Ιουνίου, το Universse2017,
το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας θα γίνει στην Αθήνα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 1. ΣΑΒΒΑΤΟ 10/6 – 10.00-12.00 Χτίζοντας βιώσιμα δίκτυα αλληλέγγυας οικονομίας, οικοδομώντας την αγορά των αναγκών. Παρουσίαση του MercadoSocial της Βαρκελώνης και της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αττικής (πρώην Συντονισμός Κοινσεπ) – ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΑΣ, EN, FR, ES

Οργάνωση και συντονισμός: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Δημιουργία συνεργατικών δικτύων αλληλεγγύης: θεωρία και πρακτικές

Euclides Andre Mance, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Solidarius International, Βραζιλία

Η αγορά της Κ.ΑΛ.Ο: το παράδειγμα της Καταλονίας

Ruben Suriñach, Δικτύωση Αλληλέγγυας Οικονομίας Καταλονίας ( XES )

Όραμα,  Προκλήσεις  και Διεκδικήσεις για μια ζωντανή και βιώσιμη κοινότητα Κ.ΑΛ.Ο

Ιστορική αναδρομή από το άτυπο δίκτυο Συντονισμού ΚΟΙΝΣΕΠ στην Ένωση Φορέων, παρουσίαση των στόχων και των σκοπών της Ένωσης, αιτήματα και διεκδικήσεις.

Παναγιώτης Μούρτζης (Μπέρντυ), εκπρόσωπος Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αττικής

Παρέμβαση: Εκπρόσωπος Αλληλεγγύη για όλους

 1. ΣΑΒΒΑΤΟ 10/6 – 10.00-12.00 Κοινωνική ένταξη μέσα από την ενεργοποίηση, την απασχόληση και την ενδυνάμωση – ΑΙΘΟΥΣΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ, EL

Χρήστος Αλεφάντης, Υπεύθυνος Σύνταξης, Περιοδικό Δρόμου Σχεδία

Ιωάννα Βασιλακοπούλου, Διευθύντρια, Myrtillo-ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης

Γιάννης Μπίστας, Διευθυντής και Τάκης Σιαμπάνης, Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης, Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής “Μαργαρίτα”

Συντονισμός: Χρίστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

 1. ΣΑΒΒΑΤΟ 10/6 – 10.00-12.00  Χρηματοδοτώντας την επανάσταση της αλληλεγγύης: Έννοιες και εργαλεία χρηματοδότησης του σύμπαντος της Κ.ΑΛ.Ο – ΑΙΘΟΥΣΑ: ΚΡΟΝΟΣ, EN, EL, ES

Ηθικά εργαλεία χρηματοδότησης, από κεφάλαια αλληλεγγύης μέχρι οικονομικούς συνεταιρισμούς

Crowdfunding, Η εμπειρία του REAS’s με το Goteo.org

Goteo.org :: Crowdfunding the commons

goteo.org

Goteo es la red abierta de crowdfunding, colaboraciones y formación, líder en proyectos de innovación social. Con 2 rondas y ventajas fiscales para donantes!

Nicolas Herringer*, Συμμετοχική επιχορήγηση: EDGE Funders και η συμμετοχική πλατφόρμα χρηματοδότησης για και από Ευρωπαίους ακτιβιστές (*tbc)

Commonslab makerspace: Παρουσίαση του Κοινοτικού δικτύου μικρο-χρηματοδότησης «Τhe coop box»

ΒΙΟΜΕ : Πρόταση για Αλληλέγγυο Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Συνεργατικών Εγχειρημάτων

FairCoop: Η τράπεζα των κοινών, μια παγκόσμια συνεταιριστική συμμαχία για ένα εναλλακτικό οικονομικό σύστημα

Συντονισμός: Jason Nardi, Solidarius / RIPESS EU

 

 1. ΣΑΒΒΑΤΟ 10/6 – 18.45-21.00  Εναλλακτικά εκπαιδευτικά μοντέλα ως χώροι κοινωνικής προστασίας και ένταξης: Ο ιδιαίτερος ρόλος των σχολείων για πρόσφυγες και μετανάστες – ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΑΣ, EL, EN

Αμίρ Σαγιαντί, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής του «Ελεύθερου Σχολείου» Järvaskolan  (Σουηδία, Στοκχόλμη)

Γκαλίνα Αλτουχόβα, Εκπαιδευτικός Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο προσφυγικό camp στο Σκαραμαγκά (Ελλάδα)

Ντίνα Μπορέλ,Ψυχοπαιδαγωγός, Διευθύντρια Παιδαγωγικής Ειδικού σχολείου “La Voie lactée” (Ελβετία, Γενεύη)

Γιάννης Μπαβέας, Εκπαιδευτικός, «Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά» (Ελλάδα)

Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Συνήγορος του Πολίτη (Ελλάδα)

Παρέμβαση: Εκπρόσωπος από Αλληλεγγύη για όλους

Συντονισμός: Χρήστος Κορολής, Αλληλέγγυo Σχολείo Μεσοποταμίας

 

 1. ΚΥΡΙΑΚΗ 11/6 – 12.15-14.15  Εργαστήριο: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Αγορές Χωρίς Μεσάζοντες και το πλανόδιο / υπαίθριο εμπόριο ως εμπόδιο στην άμεση διάθεση των προϊόντων συνεταιρισμών και συνεργατικών εγχειρημάτων. ΧΩΡΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: MILKY WAY, EL

Συντονισμός: Εργαζόμενος ΣΕΒΙΟΜΕ

Μέλος-εργαζόμενος, ΣΕΒΙΟΜΕ

Μέλος, BIOSCOOP

 

 1. ΚΥΡΙΑΚΗ 11/6 – 12.15-14.15  Η σχέση της παιδείας και της εκπαίδευσης με πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο και τεχνολογία. – ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΑΣ, EN, EL

Χρήστος Κορολής, Αλληλέγγυo Σχολείo “Μεσοποταμία”

Clara Crivellaro, Πανεπιστήμιο Νιούκαστλ

Ahmed Karrufa, Πανεπιστήμιο Νιούκαστλ

Φένια Πιστοφίδου, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) Δήμητρα – Εκπαιδεύτρια ενηλίκων & Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Συντονισμός: Βασίλης Βλαχοκυριάκος, OpenLab Athens, Πανεπιστήμιο Newcastle

Για να φτάσει το μήνυμά του σε όσες-ους περισσότερες-ους γίνεται, 

έχει τη δική σου ανάγκη. Διάδωσε την είδηση!

Kάνε like στη σελίδα μας και ακολούθησέ μας στο twitter https://twitter.com/UniverSSE2017,
κάνε attend και μοιράσου το event
https://www.facebook.com/events/726731110831588/,
στήριξε την καμπάνια crowdfunding
https://en.goteo.org/project/universse2017congress,
κάνε register στο site του συνεδρίου
https://universse2017.org/engrafi/
και μείνε συντονισμένη -ος.

Εδώ δεν υπάρχουν πολυεθνικές που μπορούν να κάνουν τόσα πολλά…
Εδώ υπάρχουν πολίτες που μπορούν να κάνουν τα πάντα!


27/5/17

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Στο τεύχος της ΦΕΚ  με ημερομηνία 19 Μαΐου 2017 (6Κ/2017)   δημοσιεύεται προκήρυξη 203 θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.


Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχε το προεδρείο της Ομοσπονδίας με τον υπουργό Υγείας Α. Ξανθό, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου νόμου για την ΠΦΥ, ο υπουργός, όπως αναφέρουν οι οδοντίατροι, δεσμεύθηκε για «πλήρη οδοντιατρική περίθαλψη και προσθετική αποκατάσταση σε παιδιά και ενήλικες».

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ξανθός, σύμφωνα με την ΕΟΟ, παρουσίασε κείμενο με τις νέες ρυθμίσεις περί οδοντιατρικής, οι οποίες, «θα περιληφθούν ως αυτόνομα άρθρα στο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ».

«Όπως ενημερώνει η ΕΟΟ, τα νέα άρθρα θα προβλέπουν μεταξύ άλλων, τα εξής:

Σε κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας απασχολείται η Οδοντιατρική Ομάδα, η οποία αποτελείται, κατ’ ελάχιστον, από τον οδοντίατρο και έναν βοηθό οδοντιατρείου ή νοσηλευτή. Μέλη της Οδοντιατρικής Ομάδας θεωρούνται οι οδοντοτεχνίτες, οι επισκέπτες Υγείας, αλλά και το διοικητικό προσωπικό.

Κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας βρίσκεται σε επιστημονική διασύνδεση με τα άλλα οδοντιατρεία των δομών της ΠΦΥ, τα οδοντιατρεία των νοσοκομείων, αλλά και τα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας ανά ΥΠΕ.

Η Οδοντιατρική Ομάδα, με επικεφαλής τον οδοντίατρο, οφείλει να πραγματοποιεί οδοντιατρικό έλεγχο της στοματικής υγείας του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης (συνολικά 2.000 – 2.500 παιδιά ηλικίας 2-14 ετών) και να ενημερώνει τους γονείς για τα ευρήματα της εξέτασης, ενώ η Οδοντιατρική Ομάδα συνεργάζεται με την Τοπική Μονάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) του Κέντρου Υγείας, συμμετέχει σε προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας στον πληθυσμό και αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες Υγείας, εκπαιδευτικούς κά.

Η αντιπροσωπεία της ΕΟΟ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επανέλαβε τη θέση της για υπογραφή συλλογικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και της ΕΟΟ, με συγκεκριμένο τιμολόγιο, μετά από την αναγκαία ανακοστολόγηση των οδοντιατρικών πράξεων και κλειστό ετήσιο προϋπολογισμό.

Ζήτησε καθιέρωση βασικού πακέτου παροχών, το οποίο θα περιλαμβάνει εμφράξεις, εξαγωγές, ενδοδοντικές θεραπείες, φθορίωση, ουλίτιδα, καθιέρωση ποσοστού ύψους 5% επί των δημοσίων δαπανών για τη Υγεία, το οποίο να αφορά την Οδοντιατρική, καθιέρωση της ελεύθερης επιλογής θεράποντα, δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου για την Οδοντιατρική για κάθε ασφαλισμένο και συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας, με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Οι εκπρόσωποι της ΕΟΟ εκτιμούν ότι για την επίτευξη των παραπάνω, είναι αναγκαία η πρόσληψη νέων οδοντιάτρων και η ανανέωση του οδοντιατρικού εξοπλισμού. Ειδικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στα Κέντρα Υγείας, τονίζει η ΕΟΟ, να αντιμετωπίζονται σε ειδικά κέντρα, τα οποία θα ιδρυθούν στις έδρες των περιφερειών (στοματολογικά, γναθοχειρουργικά, σχιστίες, ΑμεΑ).

πηγή: https://left.gr/news/i-odontiatriki-perithalpsi-ston-kormo-tis-protovathmias-frontidas-ygeias


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΚΕΑ

Η δεύτερη πληρωμή των δικαιούχων του  προγράμματος ΚΕΑ, από αιτήσεις που εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017.

H ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο keaprogram.gr

Η πληρωμή του ΚΕΑ ξεκινά απο τις απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας και θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί,  για οποιαδήποτε αγορά.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.


11/4/17

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Το Διεθνές Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ἐχει φτιάξει έναν ιστοχώρο όπου πρόσφυγες μπορούν να βρουν διάφορες πληροφορίες σχετικές με την χώρα στην οποία βρίσκονται. Ακολουθεί η διεύθυνση με τις πληροφορίες για την Ελλάδα:

About Help in Greece


20/3/17

Η «ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΕΕ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΩΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΩΡΑΣ

prosfygiko3

Του Βασίλη Παπαδόπουλου*

Ενας χρόνος πλησιάζει από την έναρξη εφαρμογής της «συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας» για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς την Ευρώπη και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να επικρατεί μια ασάφεια για το τι είναι επιτέλους αυτή η «συμφωνία», στην τήρηση της οποίας ομνύει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η οποία έχει οδηγήσει στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά, όπως και για το μέλλον αυτής, το μέλλον των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, αλλά και το μέλλον του συστήματος προστασίας προσφύγων στην Ευρώπη.
Ήδη μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28-2-2017, επιβεβαιώθηκε αυτό που από την αρχή είχε επισημανθεί, ότι δηλαδή δεν αποτελεί συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, αλλά μια ιδιότυπη διακήρυξη μεταξύ των αρχηγών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, γι’ αυτό και η αναφορά της έκτοτε ως δήλωση και όχι συμφωνία. Λίγα, όμως, αλλάζουν παρ’ όλα αυτά, καθώς αυτή εφαρμόσθηκε πραγματικά και η συμφωνία της με το διεθνές δίκαιο κρίνεται ενώπιον Δικαστηρίων, μέσω των μεθόδων με τις οποίες υλοποιήθηκαν οι διακηρύξεις της. Ήδη η βασικότερη έννοια που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της, αυτή της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας, κρίνεται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, μαζί και με το ζήτημα της συγκρότησης των δευτεροβάθμιων επιτροπών ασύλου.

Η επιστροφή όλων των παράτυπα εισερχομένων

Σύμφωνα με τη δήλωση «όλοι οι νέοι παράτυποι μετανάστες που φθάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας από τις 20 Μαρτίου 2016 και έπειτα θα επιστρέφονται σε αυτήν». Πώς, όμως, θα γινόταν αυτό, όταν όλοι υποβάλλουν αίτηση ασύλου, που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πρέπει να εξεταστεί για τον καθένα ξεχωριστά; Εδώ προτάθηκε το τέχνασμα να χαρακτηρίσει η Ελλάδα την Τουρκία ως ασφαλή χώρα, για να δικαιολογήσει την επανεισδοχή όλων των προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία.
Για να μπορούσε, όμως, μια χώρα να χαρακτηρισθεί ως ασφαλής, θα έπρεπε είτε να είχε χορηγήσει προηγουμένως επαρκή προστασία στον συγκεκριμένο αιτούντα, είτε να μπορούσε να του χορηγήσει προστασία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, και στη δεύτερη αυτή περίπτωση να στοιχειοθετείτο επαρκής σύνδεσμος με τη χώρα αυτή. Σε κάθε δε περίπτωση, η χώρα αυτή θα έπρεπε να τον προφυλάσσει από απειλές κατά της ζωής και της ελευθερίας του, όπως και κατά κινδύνου να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, όπως επίσης και κατά κινδύνου επαναπροώθησης στη χώρα καταγωγής του.
Την εφαρμογή του τεχνάσματος, που εισηγήθηκαν εμπειρογνώμονες του EASO που ήρθαν για να υποβοηθήσουν την Υπηρεσία Ασύλου, αρνήθηκαν κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία (σε 390 από τις 393 αποφάσεις) να εφαρμόσουν οι Επιτροπές Ασύλου, λόγω κυρίως: α) της πληθώρας αποφάσεων Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, καθώς και εκθέσεων των πλέον επώνυμων διεθνών οργανώσεων (Διεθνής Αμνηστία, Human Rights Watch), που αναφέρουν παραβιάσεις από τη μεριά της Τουρκίας ως προς την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, β) των σοβαρών ελλείψεων ως προς το σύστημα προστασίας που παρέχει στους πρόσφυγες, αλλά και του ίδιου του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν δεσμεύεται από τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες, καθώς και γ) του γεγονότος ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπήρχε επαρκής σύνδεσμος του αιτούντα με την Τουρκία, δηλαδή σοβαροί οικογενειακοί ή άλλοι δεσμοί (π.χ. καθεστώς προηγούμενης διαμονής) που να δικαιολογούν την επιστροφή στη χώρα αυτή, παρά τις αντίθετες, επιεικώς έωλες, εισηγήσεις περί χαρακτηρισμού της απλής διέλευσης ως επαρκούς συνδέσμου.

Επικίνδυνο τέχνασμα

Ας σημειωθεί δε ότι παραδόξως, ο χαρακτηρισμός ως ασφαλούς χώρας της Τουρκίας επιχειρήθηκε να εφαρμοσθεί μόνο στους σύριους πολίτες, σε αυτούς, δηλαδή, που κατεξοχήν χρήζουν προστασίας, καθώς, ως προς τις λοιπές εθνικότητες, δεν μπορούσε ούτε στοιχειωδώς να σταθεί τέτοιο επιχείρημα.
Ενόψει αυτής της στάσης των Επιτροπών, τον Ιούνιο του 2016 προωθήθηκε τροπολογία για την αλλαγή της σύνθεσης των Επιτροπών, με τη συμμετοχή πλέον κατά πλειοψηφία δικαστικών λειτουργών, τροποποίηση αμφίβολης συνταγματικότητας, καθώς, μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001, δεν επιτρέπεται καταρχήν η συμμετοχή δικαστικών σε επιτροπές που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Και τα δύο ζητήματα (της έννοιας της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας και της συγκρότησης των επιτροπών ασύλου) ήρθαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, και ήδη παραπέμφθηκαν προς εκδίκαση στην Ολομέλειά του, που συνεδρίασε στις 10-3-2017. Εν τω μεταξύ οι νέες Επιτροπές έχουν κατ’ ουσίαν αναστείλει την έκδοση αποφάσεων επί του ζητήματος του χαρακτηρισμού της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας, περιμένοντας την απόφαση του ΣτΕ.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το άνω τέχνασμα είναι πλέον μικρής πρακτικής, αλλά μεγάλης συμβολικής σημασίας, καθώς αν επικυρωθεί η νομιμότητά του από το ΣτΕ, θα ανοίξει το δρόμο για διεύρυνση της εφαρμογής του.
Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, έως τις 31-12-2016, το τέχνασμα αυτό, μετά την ανατροπή του σε 390 περιπτώσεις, αφορά σε έως 790 εκκρεμείς περιπτώσεις, από το σύνολο των 14.394 ανθρώπων που βρίσκονται στα νησιά στις 8-3-2017, σύμφωνα με το άτυπο πάντα συντονιστικό όργανο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.

Ο εγκλωβισμός στα νησιά

prosfygiko

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έχουν τεθεί σε σχέση με τη δήλωση, είναι αν αυτή επιβάλλει την παραμονή των νεοεισερχόμενων στα ελληνικά νησιά. Η απάντηση είναι πως όχι, αλλά εδώ πραγματικά θα πρέπει να εξεταστεί πως έχει κυλήσει η πραγματική εφαρμογή της, σε συνδυασμό με τη στάση της Τουρκίας. Μετά τη ματαίωση της πιθανότητας σταδιακής απελευθέρωσης της διαδικασίας χορήγησης θεώρησης εισόδου (βίζας) στους τούρκους πολίτες, σημείο της δήλωσης, που μαζί με μια σεβαστή χρηματοδοτική ενίσχυση, αποτελούσαν τα ανταλλάγματα προς την Τουρκία για να αποδεχθεί τους όρους για έλεγχο της παράνομης διακίνησης μεταναστών και για αποδοχή της επανεισδοχής πολιτών τρίτων χώρων εκεί, η Τουρκία υπαναχώρησε σιωπηρά από την πολιτική της δέσμευση για εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής με την ΕΕ πριν την πραγματική έναρξη εφαρμογής της, που αναμένεται τον Οκτώβριο του 2017. Έτσι πράγματι δέχεται προς επανεισδοχή με βάση την κοινή δήλωση ΕΕ – Τουρκίας, μόνο ανθρώπους που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά και όχι από άλλο σημείο της Ελλάδας.
Πριν πούμε, όμως, ότι έχει έτσι δίκιο ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και ο εκπρόσωπος της ΕΕ για την εφαρμογή της δήλωσης, πρέπει να δούμε τα νούμερα των επιστροφών, για να καταλάβουμε ποιες είναι οι ενδόμυχες επιδιώξεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και των Ελληνικών Αρχών.
Με βάση το ισχύον από το 2003 πρωτόκολλο επανεισδοχής Ελλάδας – Τουρκίας, από 1-1-2016 έως 2-3-2017 έχουν επιστραφεί στην Τουρκία 1.196 άτομα, ενώ με βάση τη δήλωση ΕΕ – Τουρκίας επιστράφηκαν 916 άτομα το ίδιο διάστημα.
Μοιάζει έτσι ότι οι επιστροφές προς Τουρκία, παρά το τεράστιο βάρος, σημασία και χρηματοδότηση που τους δίνεται, να μην αποδίδουν και να αποτελούν μικρό μέρος των αναγκαστικών ή εθελούσιων επιστροφών (8.056 αναγκαστικές επιστροφές σε χώρες εκτός της Αλβανίας και 6.153 εθελούσιες επιστροφές για το 2016, με βάση στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΔΟΜ), από το σύνολο, βέβαια, της χώρας.
Αν συνδυασθεί αυτός ο μικρός αριθμός επιστροφών με το μικρό αριθμό σύριων πολιτών που αναμένουν την έκβαση των υποθέσεών τους, γιατί αυτή η επιμονή στην παραμονή (εγκλωβισμό) χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά; Και πώς μπορεί αυτό να δικαιολογήσει τον τεράστιο αριθμό προσώπων που έχουν αναπτυχθεί στα ελληνικά νησιά από τον Frontex και το EASO (256 EASΟ, 808 Frontex, 1 NATO, σύνολο 1.065 άτομα στις 13-2-2017).
Η μόνη εξήγηση είναι ότι στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί μια άτυπη ζώνη εγκλωβισμού προσφύγων, η οποία προσομοιάζει προς τη λειτουργία των νησιών Ναούρου, σε σχέση με τη μετανάστευση προς την Αυστραλία. Όσο περισσότερα εμπόδια στο ταξίδι, τόσο μικρότερη η ροή. Μόνο που αυτά τα bottlenecks, μποτιλιαρίσματα, όπως θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά, δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας εκεί που εφαρμόζονται. Οι πρόσφατοι αλλεπάλληλοι θάνατοι και οι απόπειρες αυτοκτονίας στα κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Λέσβου και της Σάμου αυτό μαρτυρούν, ενώ επίσης ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση φαινομένων ρατσιστικής βίας, όπως και επεισοδίων μεταξύ μεταναστών και ντόπιου πληθυσμού στα ελληνικά νησιά, κυρίως του Βορείου Αιγαίου.
Εκείνο, όμως, που είναι ακόμη περισσότερο ανησυχητικό, είναι η πρόθεση ο εγκλωβισμός να συνεχιστεί και να επεκταθεί και στις περιπτώσεις που εξαιρέθηκαν πέρσι της εφαρμογής της συμφωνίας. Δηλαδή στις ευάλωτες περιπτώσεις, κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, αλλά και στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μαρτυρεί το, από 8-12-2016, σχέδιο δράσης του εκπροσώπου της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας, που φέρεται ότι έχει συμφωνηθεί με τις Ελληνικές Αρχές. Αυτό υποδηλώνει, επίσης, και η πρόσφατη αλλαγή στάσης του EASO, με την επιδίωξη να εφαρμοσθεί το τέχνασμα της ασφαλούς τρίτης χώρας και σε μη σύριους πρόσφυγες.

Ο κανονισμός Δουβλίνου και ο φόβος των επιστροφών

Afghan migrants arrive on the shores of the Greek island of Lesbos after crossing the Aegean Sea from Turkey on a inflatable dinghy, Monday, Sept. 21, 2015. Greece's coast guard was searching Sunday for 26 migrants missing off the coast of the eastern Aegean island of Lesbos after the boat they were traveling in sank. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Afghan migrants arrive on the shores of the Greek island of Lesbos after crossing the Aegean Sea from Turkey on a inflatable dinghy, Monday, Sept. 21, 2015. Greece’s coast guard was searching Sunday for 26 migrants missing off the coast of the eastern Aegean island of Lesbos after the boat they were traveling in sank. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Με την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας συμπλέκεται επίσης και το ζήτημα της επαναφοράς της εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνου για την Ελλάδα (παρότι συζητείται ήδη στην Ευρώπη η πρόταση αναθεώρησής του), μετά την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επαναφορά των επιστροφών από 15-3-2017.
Η εμμονή στην τήρηση της δήλωσης και την επιστροφή προσφύγων προς την Τουρκία, εμφανίζεται έτσι ως η δέουσα απάντηση στην απειλή επανάληψης αυξημένων εισόδων, που θα συντελέσει στον εγκλωβισμό μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Ελλάδα, μαζί με όσους θα μας επιστρέφονται από την Ευρώπη.
Όμως η επαναφορά των επιστροφών αυτών είναι αμφίβολη, καθώς τον κύριο λόγο έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης, που παρακολουθεί την εφαρμογή της απόφασης MSS του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου του 2011, που οδήγησε στην αναστολή τους, ενώ επίσης οι σχετικές αποφάσεις θα κριθούν από τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών. Το δε αποτέλεσμα επαναφοράς των επιστροφών είναι επίσης αμφίβολο, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι ο κανονισμός Δουβλίνο εφαρμόζεται ως προς την Ιταλία, χωρίς να έχει οδηγήσει σε επιστροφές σημαντικά μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο.
Εκείνο δε που θα πρέπει να κατανοήσουμε, είναι ότι η κυβέρνηση ζητά σήμερα από το Συμβούλιο Επικρατείας να χαρακτηρίσει ασφαλή χώρα την Τουρκία, όταν το 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είχε χαρακτηρίσει ως μη ασφαλή χώρα την Ελλάδα, υπό παρεμφερείς συνθήκες, και παρότι η Ελλάδα είχε επικυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης και την εφάρμοζε, με προβληματικό βέβαια τρόπο.

Τι μπορεί να γίνει;

Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά, αλλά και στην ενδοχώρα, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, είναι ελέγξιμη και διαχειρίσιμη και δεν δικαιολογεί συνθήκες πανικού. Το στάτους κβο είναι δύσκολο να αλλάξει, εκτός βέβαια αν υπάρξουν δραματικές εξελίξεις στην περιοχή της Τουρκίας, είτε στην περιοχή της Συρίας ή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.
Τότε γιατί αυτή η αναστάτωση, η αναγόρευση του ζητήματος υποστήριξης της δήλωσης σε «εθνικό» ζήτημα και η θέληση από μεριάς και της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευρύνει την εφαρμογή της; Η μόνη πιθανή εξήγηση είναι η διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το μοντέλο της Ελλάδας και της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης και σε άλλα σημεία της Ευρώπης, όπως στον κεντρικό διάδρομο της Μεσογείου, ο οποίος πλέον αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου στην ΕΕ (170.000 άτομα το 2014, 154.000 το 2015 και 181.000 το 2016), καθώς επίσης και να τρέψει την ατζέντα προς αύξηση των επιστροφών, όπως μαρτυρούν οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής στις 2-3-2017, αλλά και οι ανακοινώσεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Μάλτας στις 8-2-2017.
Είναι μεν αλήθεια ότι η κρίση του 2015 ήταν πρωτόγνωρη και προκάλεσε σοβαρό κλυδωνισμό στην Ευρώπη, πλην όμως από την κρίση αυτή βγήκε ενδυναμωμένη, έχοντας το ηθικό πλεονέκτημα ότι έδωσε καταφύγιο σε περισσότερο από 1.000.000, κατά κύριο λόγο πρόσφυγες. Το μερίδιο ήταν σαφώς μικρότερο από το μερίδιο των λοιπών κρατών του κόσμου που έχουν αντιμετωπίσει τη συριακή κρίση, όμως κάποιος θα πρέπει να αναλογιστεί και το επίπεδο προστασίας που παρέχει η Ευρώπη, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό των λοιπών κρατών, και είναι αυτό που την έχει διατηρήσει έως σήμερα ως κοιτίδα πολιτισμού.
Η Ελλάδα θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια Ευρώπη θέλει να συμμετέχει. Σε αυτήν των χωρών του Βίζεγκραντ, με προεξάρχουσα την Ουγγαρία, που υψώνει τείχη, χτίζει φυλακές στα σύνορα, και διώχνει τον κόσμο κακοποιώντας τον, ή σε μια Ευρώπη ανεκτική που προσπαθεί να διαχειρισθεί το ζήτημα της μετανάστευσης με κατανόηση και με διάθεση ενσωμάτωσης, μεταλαμπαδεύοντας τον πολιτισμό της;

Ζητούμενο ένα επαρκές σύστημα υποδοχής

Η αναγόρευση της Τουρκίας σε ασφαλή χώρα, αποτελεί πισωγύρισμα από τις μέχρι σήμερα αξίες της Ευρώπης. Έως ότου η χώρα αυτή αναβαθμίσει το επίπεδο προστασίας των μεταναστών-προσφύγων, αλλά και των ίδιων των πολιτών της, σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ασφαλής χώρα, τουλάχιστον με όρους ισοδύναμους με αυτούς της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες (που αυτή αποτελεί την πραγματική κατάκτηση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού).
Εμμένοντας σε μια πολιτική επιστροφής των προσφύγων στην Τουρκία, θα φέρει την Ελλάδα στη μεριά της ξενόφοβης – ρατσιστικής Ευρώπης, κάτι που έχει αποφευχθεί έως σήμερα.
Αντίθετα είναι ευκαιρία για την Ελλάδα, με την διαμορφωθείσα κατάσταση, να δημιουργήσει ένα επαρκές σύστημα παροχής ασύλου στα σημεία εισόδου, με εξέταση των αιτημάτων ασύλου στην ουσία τους και όχι με το τέχνασμα της ασφαλούς χώρας. Όποιος δικαιούται προστασίας θα πρέπει να εισέρχεται στο σύστημα υποδοχής της χώρας, όποιος δεν δικαιούται προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής του, είτε στην Τουρκία, με βάση τη συμφωνία επανεισδοχής ή την ίδια τη δήλωση, έως την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ – Τουρκίας.
Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα να αξιοποιήσει το ηθικό πλεονέκτημα που αποκόμισε από τη διαχείριση της κρίσης το 2015 και το 2016, εκμεταλλευόμενη την υποστήριξη και της Ευρώπης και όλων των διεθνών οργανισμών, και να δημιουργήσει ένα επαρκές σύστημα υποδοχής και τελικά ένταξης στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, μέσω του συστήματος μετεγκατάστασης. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον και της Ελλάδας και μιας Ευρώπης που τιμά τον πολιτισμό της.

*Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής.

πηγή: epohi.gr/h-symfwnia-ee-tourkias-kai-to-texnasma-ths-tourkias-ws-asfalous-xwras/


7/1/17

ΕΟΠΥΥ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναλώσιμων υλικών και θεραπευτικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής, που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία όλης της χώρας. Σήμερα, υπεγράφη επέκταση της συλλογικής σύμβασης προμήθειας φαρμάκων μεταξύ υπουργείου Υγείας, Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η διαφάνεια και ο πλήρης έλεγχος της διάθεσης των παραπάνω προϊόντων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον», αναφέρει ο πρόεδρος του Οργανισμού, Σωτήρης Μπερσίμης.

Σημειώνεται ότι στη σύμβαση που υπεγράφη, υπάρχει πρόβλεψη -σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών, που σύντομα ολοκληρώνεται- και για τους ανασφάλιστους πολίτες, οι οποίοι το προσεχές διάστημα θα μπορούν να προμηθεύονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υλικά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνται στους ασφαλισμένους.

 πηγή: https://left.gr/news/telos-stin-propliromi-gia-tin-promitheia-iatrotehnologikon-proionton

19/12/16

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΑ Π.Ε.Δ.Υ. ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας,
με την εγκύκλιο (Α.Π. 93672), οι γιατροί όλων των μονάδων της χώρας οφείλουν να
εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια του 7ώρου εργασίας τους τα προγραμματισμένα ραντεβού. Σε περίπτωση που γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας δεν εξυπηρετεί κάποιο ραντεβού, θα δέχεται κανονικά τους πολίτες που προσέρχονται στη Μονάδα Υγείας χωρίς να έχουν προγραμματίσει εκ των προτέρων επίσκεψη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη γιατρού υποδοχής στη Μονάδα.

Υπεύθυνος για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του συνόλου των ληπτών υπηρεσιών υγείας, είτε με ραντεβού είτε χωρίς, είναι ο Διευθυντής της εκάστοτε Μονάδας.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών, οι τελευταίοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τυχόν παράπονα ή/και καταγγελίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του Αν. Γενικού Γραμματέα του Υπ. Υγείας (depsecgen@moh.gov.gr). Για τις περιπτώσεις των πολιτών με περιορισμένη εξοικείωση με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεκπεραίωση της καταγγελίας γίνεται με τη συνδρομή του Διευθυντή της οικείας Μονάδας Υγείας.

Διευκρινίζεται πως ο Διευθυντής της εκάστοτε Μονάδας Υγείας υποχρεούται να ενημερώσει το ιατρικό και λοιπό προσωπικό της Μονάδας για το περιεχόμενο της σχετικής εγκυκλίου και να την αναρτήσει σε εμφανές σημείο στην είσοδο ή στον χώρο αναμονής της Μονάδας. Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση εφαρμογής της εγκυκλίου κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας ΠΦΥ, αλλά και των κατά τόπους ΥΠΕ θα πραγματοποιήσουν σειρά επισκέψεων σε ΜΥ και ΚΥ της χώρας.


9/12/16

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΥ

th

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας υπηρεσίας μέσω της οποίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κλείνουν ραντεβού ηλεκτρονικά, μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  Θα λειτουργεί δοκιμαστιά μέχρι τις 15/12 και κατόπιν θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Οι πολίτες μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους χωρίς καμμία χρέωση, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε όχι, μπαίνοντας στην σελίδα https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p, και πληκτρολογώντας τον ΑΜΚΑ τους.

Η μόνες προϋποθέσεις είναι να διαθέτουν ΑΜΚΑ και κωδικούς taxisnet (τους ίδιους που χρησιμοποιούν και για την φορολογική τους δήλωση).


17/11/16

ΤΡΟΦΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΔΟΜΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗ

Οι τροφοΣυλλέκτες συναντιώνται κάθε Δευτέρα στις 18.00 στο Αυτόνομο Στέκι Ζ. Πηγής 95-97 & Ισαύρων. Οργανώνουν τη διανομή των τροφίμων, καταγράφουν τις ανάγκες, κουβεντιάζουν και σχεδιάζουν τις επόμενες δράσεις τους.
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα κάνουν τη γενική τους συνέλευση ώρα 20.00 Τσαμαδού 15, πλ.Εξαρχείων. Συζητούν, σχεδιάζουμε, γνωρίζονται  καλύτερα.

31/10/16

ΟΙ 86 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ

Μόνο τη συμμετοχή τους θα πληρώνουν στο εξής οι ασφαλισμένοι σε μια σειρά από διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονταν από τον ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για 86 νέες εξετάσεις, οι οποίες θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό, ενώ μέχρι τώρα το κόστος επιβάρυνε τους ασθενείς. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά την κοστολόγηση των εν λόγω πράξεων και την έγκρισή τους από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη.
Το «Εθνος» παρουσιάζει σήμερα το σύνολο των εξετάσεων αυτών, με τις τιμές που θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και επί των οποίων θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι τη συμμετοχή τους (15%). Μεταξύ των εξετάσεων που κοστολογήθηκαν για πρώτη φορά είναι η ψηφιακή μαστογραφία, το υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας και δευτέρου επιπέδου, ο προγεννητικός γονιδιακός έλεγχος για κυστική ίνωση, η εξέταση για τον ιό των ανθρώπινων κονδυλωμάτων (HPV), η αξονική στεφανιογραφία, το κολπικό υπερηχογράφημα και η μοριακή εξέταση (PCR) για τη γρίπη τύπου Α (Η1Ν1).

 

ex_1.jpg

ex.2.jpg

 

Μειώσεις
Με την ίδια υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μειώνεται σημαντικά η ορθοπαιδική εξέταση, η οποία είχε προκαλέσει πρόσφατα αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργείου Υγείας και του πρώην αναπληρωτή υπουργού, Μάριου Σαλμά. Πρόκειται για τη «διαγνωστική αρθροσκόπηση», η οποία είχε κοστολογηθεί το 2014 στα 1.500 ευρώ ως «κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο» (ΚΕΝ). Η νέα τιμή της είναι σαφώς πιο χαμηλή, καθώς θα αποζημιώνεται στο εξής με συνολικά 300 ευρώ (150 ευρώ η ιατρική αμοιβή και 150 ευρώ τα αναλώσιμα).
Πολύ χαμηλότερη τιμή δίνεται σε μια άλλη υπερκοστολογημένη ιατρική πράξη. Πρόκειται για την «τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET ? CT)». Η εν λόγω εξέταση είχε τιμολογηθεί με 800 ευρώ και η νέα της τιμή είναι στα 400 ευρώ.
Με την υπουργική απόφαση κοστολογούνται και άλλες εξετάσεις, όπως οι μικροβιολογικές αναλύσεις νερού και τροφίμων και οι χημικές δοκιμές σε ύδατα, απόβλητα και έδαφος. Ενδεικτικά αναφέρεται η μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού (30 ευρώ), ο έλεγχος για λεγιωνέλλα (30 ευρώ) και η μικροβιολογική ανάλυση τροφίμων (15 ευρώ).
Οι διαγνωστικές εξετάσεις αποτελούν ένα «στοίχημα» για την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ. Αναζητείται τρόπος καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, χωρίς να ξεπεραστούν τα στενά όρια του προϋπολογισμού του για εξετάσεις, ο οποίος είναι διαμορφωμένος οριακά πάνω από τα 300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
Οι εκπρόσωποι των διαγνωστικών κέντρων έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους με τα συγκεκριμένα όρια, σημειώνοντας ότι το εν λόγω ποσό δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των εκατομμυρίων ασφαλισμένων του Οργανισμού. Κάνουν, επίσης, λόγο για πολύ χαμηλές τιμές σε εξετάσεις ρουτίνας, όπως οι ακτινογραφίες, οι οποίες αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με λιγότερο από 5 ευρώ.
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι από την τσέπη τους και να καταγράφονται σημαντικές υπερβάσεις από τα προϋπολογισθέντα ποσά. Ενδεικτικό είναι πως το 2015 η υπέρβαση για διαγνωστικές εξετάσεις ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η ίδια διαδικασία με εκείνη των φαρμάκων. Οι πάροχοι (διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια) επιστρέφουν με τον τζίρο τους προς τον Οργανισμό το ποσό της υπέρβασης που τους αναλογεί, βάσει του αυτόματου μηχανισμού επιστροφών (clawback). Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως οι πιο κοστοβόρες εξετάσεις είναι οι βιοχημικές, οι μαγνητικές τομογραφίες και τα υπερηχογραφήματα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

Πηγή: Έθνος – ethnos.gr


18/10/16

ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ

Φάρμακα χωρίς συμμετοχή βάσει εισοδήματος δικαιούνται όσοι έχουν εισόδημα χαμηλότερο από 6.000 ευρώ, σύμφωνα με τη φορολογική τους δήλωση.
Η πιστοποίηση των δικαιούχων γίνεται στα γραφεία Πρόνοιας των δήμων. Στα γραφεία Πρόνοιας υπάρχει κατάλογος των δικαιούχων, καταρχήν όσων είχαν βιβλιάριο πρόνοιας. Οι δικαιούχοι πρέπει να πηγαίνουν εκεί, να διαπιστώνουν εάν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του δήμου τους. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται θα τους εξηγήσουν εκεί πώς θα κάνουν αίτηση για να περιληφθούν.

Μετά την ψήφιση του νόμου 4368/ 2016 με τον οποίο θεσπίστηκε η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και των μελών των οικογενειών τους, τριπλασιάστηκε  ο αριθμός των ανασφάλιστων και των οικονομικά αδύναμων πολιτών που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακά τους.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εξίσωσης των δικαιωμάτων ασφαλισμένων- ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας και με σκοπό να ενισχυθούν περαιτέρω οι πλέον ευάλωτοι και οικονομικά αδύναμοι πολίτες, θεσπίστηκε το μέτρο «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής» το οποίο με βάση συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια (ΚΥΑ 25132/4-4-2016) διασφαλίζει την κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής των εν λόγω πολιτών στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς του 1€ υπέρ του ΕΟΠΥΥ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ ο αριθμός των δικαιούχων που έχουν συνταγογραφηθεί στο 1ο δίμηνο εφαρμογής του μέτρου (από 13/8/2016 έως 13/10/2016) ανέρχεται σε 55.017, εκτελέστηκαν 100.398 συνταγές και η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ανήλθε στα 6.077.288€.
Εκτός από την οικονομική ανακούφιση που επιφέρει το μέτρο αυτό για τη συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να παίρνουν τα φάρμακά τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία όπως και οι ασφαλισμένοι και όχι από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, αποφεύγοντας έτσι την ταλαιπωρία, ειδικά οι κάτοικοι της επαρχίας λόγω των συχνών μετακινήσεων.
Με στόχο την πληρέστερη προστασία των συγκεκριμένων δικαιούχων και με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετά θεραπευτικά ισοδύναμα φάρμακα που δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον ασθενή (σκευάσματα στα οποία δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της λιανικής τιμής και της αντίστοιχης τιμής αποζημίωσης ) από τη Δευτέρα 17/10, όταν ο γιατρός συνταγογραφεί ηλεκτρονικά στους δικαιούχους του μέτρου κάποια δραστική ουσία , θα υπάρχει ένδειξη ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχουν φάρμακα που δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.  Με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής θα ξέρει προτού πάει στο φαρμακείο ότι δεν χρειάζεται να καταβάλλει ούτε ένα ευρώ προκειμένου να λάβει την φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται.


 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΦΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Την Κυριακή 16/10 εγκαινιάζεται το οδοντιατρείου του Αυτοδιαχειριζόμενου Κ.Ι.ΦΑ Ν. Φιλαδέλφειας.

Το αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Ιατρείο/Φαρμακείο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας – Νέας Ιωνίας και γύρω περιοχών βρίσκεται στην Ελ. Βενιζέλου 131 & Χίου (πλατεία Προσκόπων Αϊδινίου).

https://www.facebook.com/events/204705493275189/?active_tab=highlights

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215-5053268

Email επικοινωνίας: koinonikoiatreionfnx@espiv.net

https://koinonikoiatreionfnx.espivblogs.net/

 


7/10/16

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Τη σημαντική αυτή εξαγγελία, που αφορά όλες τις Ελληνιδες, έκανε μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης

Θέμα λίγων ημερών είναι η υλοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης βάσει της οποίας η ψηφιακή μαστογραφία θα συνταγογραφείται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ, αφού αυτό που απομένει είναι η υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Τη σημαντική αυτή εξαγγελία, που αφορά όλες τις Ελληνιδες, έκανε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι η απόφαση βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, καθώς ήδη έχει υπογραφεί από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Με αυτή την απόφαση θα εξοικονομηθούν μακροπρόθεσμα πόροι γα το σύστημα Υγείας καθώς η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από την θεραπεία.

Η συγκεκριμένη απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται μία μόλις μέρα μετά την διακομματική πρωτοβουλία 45 γυναικών βουλευτών, που ζητούσαν τη συνταγογράφηση της ψηφιακής μαστογραφίας.

πηγή: http://www.womantoc.gr/life/article/h-psifiaki-mastografia-tha-sydagografeitai-pleon-apo-ton-eopyy


26/7/16

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στην ιστοσελίδα του Συνήγορου του Πολίτη, υπάρχει αναλυτικά ο σχετικός οδηγός:

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/hmpf/hsws/index.html#


15/7/16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Screen Shot 2016-07-15 at 18.11.00

Ο δικτυακός τόποςkeaprogram.gr για την υποβολή των αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

ΠΥΛΗ Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) (keaprogram.gr)

Για την υποβολή της Αίτησης θα πρέπει να κάνετε διαπίστευση μέσω του TAXIS net με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε.
Στη συνέχεια πρέπει να εξουσιοδοτήσετε τον εξυπηρετητή της εφαρμογής να προσπελάσει τα στοιχεία tου (ΑΦΜ) που τηρούνται στη ΓΓΠΣ.

πηγή: http://www.odigostoupoliti.eu/o-diktiakos-topos-gia-elachisto-kinoniko-isodima/

 


 

11/6/16

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα Υγείας περιλαμβάνει εγκύκλιος που συνυπογράφεται από τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή υπουργό Παύλο Πολάκη. Στο έγγραφο απαντώνται, μεταξύ άλλων, και ερωτήματα που αφορούν την παροχή φαρμάκων, αλλά και τη διαχείριση περιπτώσεων αναδρομικής κάλυψης νοσηλείας για το διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου.

Όσον αφορά τα φάρμακα, επισημαίνεται ότι οι ανασφάλιστοι που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, ή κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (ΚΥΠΑ), δικαιούνται παροχή φαρμάκων με τις ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής που έχουν και οι ασφαλισμένοι ασθενείς. Από τη συμμετοχή εξαιρούνται μόνοι οι ανασφάλιστοι με εισόδημα κάτω των 6.000 ευρώ ετησίως.

Τα φάρμακα υψηλού κόστους παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, ενώ πλέον δίνεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων μέσα από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ.

Αναδρομική κάλυψη νοσηλείας

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι «σε περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί αιτήσεις στους δήμους για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας για αναδρομική κάλυψη νοσηλείας για το διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4368/16, τότε τα νοσήλια αυτά διαγράφονται» δεδομένης «της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι δήμοι προκειμένου να αναζητήσουν ποιες από τις εκκρεμείς αυτές αιτήσεις αφορούν νοσηλείες στο διάστημα πριν από την 21.2.16». Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή αυτή είναι η προσκόμιση στο νοσοκομείο του εγγράφου κατάθεσης της αίτησης με πρωτόκολλο της υπηρεσίας του δήμου (ημερομηνία κατάθεσης έως την 4.4.16).

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας απευθύνει έκκληση προς τους λειτουργούς της δημόσιας Υγείας «να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πάντα με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού απέναντι στους πολίτες».

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

πηγή: http://www.avgi.gr/article/6582986/dieukriniseis-gia-tin-iatrofarmakeutiki-kalupsi-ton-anasfaliston


2/6/16


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

(Απόσπασμα)

«15. Τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων της παρ. 1 του α. 33 του ν. 4368/2016 οφείλουν να κάνουν δεκτούς τους ασθενείς από παραπομπές που γίνονται με ευθύνη των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Στους ασθενείς αυτούς, ανεξάρτητα από την κατοχή ΚΥΠΑ, παρέχονται δωρεάν η νοσηλεία, οι διαγνωστικές εξετάσεις και τα φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα. Το ίδιο ισχύει και όταν η διακομιδή γίνεται με ευθύνη του ΕΚΑΒ ή του ΕΚΕΠΥ. Τα περιστατικά αυτά θα πρέπει να καταγράφονται στα βιβλία που τηρούν τα εξωτερικά ιατρεία και το γραφείο κίνησης, και οι δαπάνες θα καταχωρούνται στις κατηγορίες «Ανασφάλιστοι Αλλοδαποί – Σειρά Δ» ή «Πρόσφυγες/Μετανάστες – Σειρά Ζ», ανάλογα με το νομικό τους καθεστώς, σύμφωνα με την ΓΔΟΥ/οικ.26083/7-4-2016 οδηγία του Υπουργείου Υγείας.»

Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16).
2. Η υπ ́ αριθ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ. 25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β ́/04-04-2016) Κ.Υ.Α.

 

Με την ανωτέρω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας για τους ανασφάλιστους και οικονομικά αδυνάμους πολίτες, Έλληνες και αλλοδαπούς. Δεδομένου ότι έχουν υποβληθεί ερωτήματα από υγειονομικές μονάδες του Υπουργείου μας σχετικά με την εφαρμογή της, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όλοι οι πολίτες, Έλληνες και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, κάτοχοι ΑΜΚΑ, δικαιούνται πλήρους πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. Η πρόσβαση αυτή δεν εξαρτάται από την εξέταση από επιτροπές και δεν υπόκειται σε έλεγχο εισοδηματικών κριτηρίων. Οι παροχές που δικαιούνται οι ανασφάλιστοι από το δημόσιο σύστημα υγείας βάσει της νέας κανονιστικής ρύθμισης, εξισούνται με τις παροχές που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι και περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) όλες τις νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες, το δικαίωμα να προγραμματίσουν εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία και χειρουργεία, κ.α.

2. Όσες από τις παραπάνω παροχές δικαιούνται δωρεάν οι ασφαλισμένοι, οι Δημόσιες Δομές Υγείας οφείλουν να τις παρέχουν δωρεάν και στους ανασφάλιστους χωρίς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποδοχής χρεών. Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να καταγράφουν διακριτά τις ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις, για τις οποίες τα Νοσοκομεία θα επιχορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ.

3. Προκειμένου πολίτες τρίτης χώρας, με νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα από δημόσια αρχή, να έχουν πρόσβαση στις παροχές της απόφασης πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν Α.Μ.Κ.Α.. Τα πρόσωπα της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (συμπεριλαμβανομένων των εγκύων γυναικών, των ανηλίκων, των πασχόντων από δυσίατα ή χρόνια νοσήματα κ.λ.π.) που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή αδυνατούν να εκδώσουν, πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) με τα δικαιολογητικά για την έκδοση της που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α.. Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός με το κατά περίπτωση, ως άνω, δικαιολογητικό θα αιτείται την έκδοση Αριθμού υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π., ενώ η χορήγηση της Κάρτας Υ.Π.Α. θα γίνεται από τις εντεταλμένες για το σκοπό αυτό υπηρεσίες των νοσοκομείων με 6/μηνη ισχύ, εκτός των εγκύων γυναικών που θα είναι ετήσια. Ανανέωση της κάρτας θα γίνεται από τα νοσοκομεία με την προσκόμιση σε αυτά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 3. Η διαδικασία χορήγησης Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Α.Υ.Π.Α.) από τα Κ.Ε.Π., καθορίζεται με Εγκύκλιο του αρμοδίου Υπουργείου της οποίας αναμένεται η έκδοση. Οσον αφορά τις κάρτες Υ.Π.Α., οι διοικήσεις των Υ.ΠΕ. θα ενημερωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα για την παραλαβή των σχετικών εντύπων από το Εθνικό Τυπογραφείο.

4.Διευκρινίζεται ότι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα (Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται από λογαριασμό κοινής ωφέλειας και εκκαθαριστικό εφορίας), πρέπει να διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας η οποία ως γνωστό παρέχει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους στην χώρα μας με χρέωση του αντίστοιχου εθνικού παρόχου υγείας της χώρας προέλευσης. Περαιτέρω διευκρινήσεις για την περίθαλψη υπηκόων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης δύναται να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, είτε από τον ίδιο τον οργανισμό

5. Η χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων, θα πραγματοποιείται από τα Νοσοκομεία και θα ισχύει ότι και για τους ασφαλισμένους του οργανισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τόσο στο άρθρο 9 όσο και στο άρθρο 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Π.Υ.. Για τα μη προβλεπόμενα και αναφερόμενα σε αυτόν βοηθήματα και υλικά, το Νοσοκομείο θα υποβάλλει τα δικαιολογητικά του ασθενούς (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (εάν υπάρχει) ή Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού) στο Υπουργείο Υγείας μαζί με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή του αρμοδίου τμήματος όπως και από τον Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) θα εκδίδεται Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

6. Η ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη καθώς και οι απαιτούμενες κλινικοεργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις των δικαιούχων της ΚΥΑ παρέχεται σ’ αυτούς μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των Δημόσιων Δομών της παραγράφου 1 του α. 33 του ν. 4368/2016, και δεν δικαιούνται δωρεάν εξετάσεων σε εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας νοσηλείας στις Δημόσιες Δομές Υγείας, παρέχεται η δυνατότητα νοσηλείας σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με το άρθρο 5, περ. ιβ της ΚΥΑ. Για την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης απαιτείται ιατρική βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό, το Διευθυντή του αρμοδίου τμήματος και το Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου με στοιχεία της νόσου και περί μη δυνατότητας νοσηλείας και εκτέλεσης της συγκεκριμένες ιατρικής πράξης τόσο στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο όσο και σε άλλο Δημόσιο Νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση του ασθενούς, Α.Μ.Κ.Α ή Κ.Υ.Π.Α. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (αν υπάρχει) θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας για έκδοση Υπουργικής Απόφασης με χρέωση κρατικού τιμολογίου και εις βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

7. Οι ανασφάλιστοι που διαθέτουν ΑΜΚΑ ή νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, ή Κ.Υ.Π.Α. δικαιούνται παροχή φαρμάκων με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. ενώ εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή μόνο οι δικαιούχοι των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 αυτής. Φάρμακα υψηλού κόστους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4368/16, παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ. Επίσης δίνεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων μέσα από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ με μόνο τη χρήση του ΑΜΚΑ.

8. Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, τυχόν συμμετοχή του ασφαλισμένου στην δαπάνη νοσηλείας, βάσει του ισχύοντος συμβολαίου, θα βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο και μόνο εφόσον υφίσταται σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλιση, θα γίνεται χρήση των προβλεπόμενων περί ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων διατάξεων, τηρουμένων των σχετικών, στην Κ.Υ.Α., προϋποθέσεων.

9. Για τις μη κοστολογημένες εξετάσεις της περίπτωσης β του άρθρου 5, εφαρμόζεται ό,τι και για τους ασφαλισμένους δικαιούχους του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ.

10. Ως έναρξη της ημερομηνίας άσκησης της δυνατότητας δωρεάν περίθαλψης με αναδρομική ισχύ σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. ιδ) του άρθρου 5, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4368/2016, ήτοι η 21/2/2016 και εφεξής. Οσον αφορά τα οριζόμενα του άρθρου 8, παρ. 3 και σε περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί αιτήσεις στους δήμους για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου ή πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας για αναδρομική κάλυψη νοσηλείας για το διάστημα πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4368/16 τότε τα νοσήλια αυτά διαγράφονται δεδομένης της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι δήμοι προκειμένου να αναζητήσουν ποιες από τις εκκρεμείς αυτές αιτήσεις αφορούν νοσηλείες στο διάστημα πριν την 21/2/16. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή αυτή είναι η προσκόμιση στο νοσοκομείο του εγγράφου κατάθεσης της αίτησης με πρωτόκολλο της υπηρεσίας του δήμου (ημερομηνία κατάθεσης έως την 4/4/16).

11. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 της Κ.Υ.Α., οι υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας εξετάζουν τις αιτήσεις για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη που κατατίθεται από τους δικαιούχους της παρ. 2Β και 8 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. και εκδίδουν για τους ανωτέρω αποφάσεις παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

12. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1, για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2Β και 8 του άρθρου 6 απαιτείται η κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή Κ.Υ.Π.Α. και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής. Δεδομένου όμως ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 6 για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή μη των οικονομικών κριτηρίων του αιτούντος απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν είναι απαραίτητη η κατοχή Κ.Υ.Π.Α. καθόσον, κατά βάσει, φορολογική δήλωση δεν υποβάλλεται από κατόχους της κάρτας αυτής.

13. Μέχρι την πλήρη σύσταση και λειτουργία των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών, οι διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των ανθρώπων που περιγράφονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του α. 33 του ν. 4368/2016 ως δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στα Νοσοκομεία που δεν λειτουργούν ακόμα ή δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων, οι διοικητικά υπεύθυνοι των Νοσοκομείων θα πρέπει να ορίσουν άμεσα την Υπηρεσία του Νοσοκομείου που θα εξυπηρετεί τους δικαιούχους μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων η υγεία τους βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ή δεν διαθέτουν συγγενικό περιβάλλον.

14. Πέραν των αναφερομένων στην Κ.Υ.Α. ανασφάλιστων και αδύναμων πολιτών που δικαιούνται ελεύθερη και ανεμπόδιστη παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης, βάσει των όρων προϋποθέσεων και διαδικασιών της εν λόγω Κ.Υ.Α., οι μη ρητά αναφερόμενοι δικαιούχοι. Μολαταύτα, όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, νομικού καθεστώτος ή κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων, οφείλουν να γίνονται δεκτοί στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας και τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων.

15. Τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων της παρ. 1 του α. 33 του ν. 4368/2016 οφείλουν να κάνουν δεκτούς τους ασθενείς από παραπομπές που γίνονται με ευθύνη των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Στους ασθενείς αυτούς, ανεξάρτητα από την κατοχή ΚΥΠΑ, παρέχονται δωρεάν η νοσηλεία, οι διαγνωστικές εξετάσεις και τα φάρμακα από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει η χώρα. Το ίδιο ισχύει και όταν η διακομιδή γίνεται με ευθύνη του ΕΚΑΒ ή του ΕΚΕΠΥ. Τα περιστατικά αυτά θα πρέπει να καταγράφονται στα βιβλία που τηρούν τα εξωτερικά ιατρεία και το γραφείο κίνησης, και οι δαπάνες θα καταχωρούνται στις κατηγορίες «Ανασφάλιστοι Αλλοδαποί – Σειρά Δ» ή «Πρόσφυγες/Μετανάστες – Σειρά Ζ», ανάλογα με το νομικό τους καθεστώς, σύμφωνα με την ΓΔΟΥ/οικ.26083/7-4-2016 οδηγία του Υπουργείου Υγείας.

16. Λόγω αδυναμίας έγκαιρης προσαρμογής και προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμοδίων υπηρεσιών, οι αναφερόμενες στο άρθρο 8 της ΚΥΑ προθεσμίες αναφορικά με τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη παρατείνονται έως 15/07/2016.

17. Θέματα μητρώου ανασφαλίστων – οικονομικά αδυνάμων πολιτών με ΑΜΚΑ ή ΚΥΠΑ, συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και λοιπών ηλεκτρονικών εφαρμογών καταγραφής δικαιούχων αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Παρακαλούμε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πάντα με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού απέναντι στους πολίτες. Οι αρμόδιοι φορείς, αποδέκτες της παρούσας, οφείλουν να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους την εν λόγω εγκύκλιο για ενημέρωση των πολιτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΠΟΛΑΚΗΣ

Αθήνα, 31/05/2016
Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.39364


30/5/16

ΣΠΙΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ 2,70€ ΑΠΌ 14 ΔΗΜΟΥΣ

Φρεσκομαγειρεμένο, σπιτικό φαγητό καθημερινά, με 2,70€; Γίνεται, σε 14 διευθύνσεις αθηναϊκών δήμων που προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους να χορτάσουν οικονομικά.
Παρακάτω, θα βρείτε όλες τις διευθύνσεις και τα σημεία διανομής του φρεσκομαγειρεμένου φαγητού, μαζί με τις ώρες λειτουργίας, για να βρείτε την πιο κοντινή στο σπίτι ή την εργασία σας και να απολαύσετε κι εσείς σπιτικό φαγητό.

 

*Δήμος ΑμαρουσίουΠού: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών (κοντά στο ΚΕΠ), τηλ: 2109517740
Ώρες 12.00-16.00
*Δήμος ΑλίμουΠού: Λεωφόρος Ιωνίας 96, τηλ: 213 2008044
Ώρες: 11:30 – 15:30
*Δήμος ΗλιούποληςΠού: Μνησικλέους και Ύδρας, τηλ: 210 9970009
Ώρες: 11:30 – 15:30
*Δήμος Νέας ΣμύρνηςΠού: Αρτάκης 34 & Εθνικής Στέγης, τηλ: 213 2025937
Ώρες: 12:00 – 16:00
*Υμηττός 
Πού: Παπαστράτου 14, Υμηττός, τηλ: 213 2037853, 210 9700300
Ώρες: 12:00 – 16:00
*Δάφνη 
Πού: Βύρωνος 65 & Αλεξάνδρας, Δάφνη, τηλ: 213 2037853, 210 9700300
Ώρες: 12:00 – 16:00
*Δήμος ΗρακλείουΠού: Υπόγεια Διάβαση Σταθμού ΗΣΑΠ Ηρακλείου, τηλ: 213 2000141, 213 2000121
Ώρες: 12:00 – 17:00
*Δήμος ΚηφισιάςΠλατεία Πλατάνου, οδός Αδριανού (μπροστά από το Άλσος Κηφισιάς), τηλ 2132007100
Ώρες 12.00-16.00
Ερυθραία 
Κώστα Βάρναλη 58, τηλ: 2132007600
Ώρες 12.00-16.00
*Δήμος ΝίκαιαςΠού: Βρυούλων και Π. Τσαλδάρη, τηλ: 210 9517740
Ώρες: 12:00 – 16:00
*Δήμος Παπάγου-ΧολαργούΠού: Περικλέους 55 (πίσω απο το Δημαρχείο Παπαάγου Χολαργού), τηλ: 210 9517740
Ώρες: 12:00 – 16:00
*Δήμος Μοσχάτου-ΤαύρουΠού: Πλατείας Ατταλείας Κτίριο Κ7, Ταύρος, τηλ: 210 9483734, 210 4834614
Ώρες: 12:00 – 16:00
*Δήμος ΧαϊδαρίουΠού: Κολοκοτρώνη 36 , τηλ: 213 2047249, 213 2047250
Ώρες: 12:00 – 16:00
*Δήμος ΧαλανδρίουΠού: Αγίας Παρασκευής 86, τηλ: 213 2023874
Ώρες: 12:00 – 16:00

29/5/16

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΛΕΝΟΡΜΑΝ

Αναγνωρίζοντας ότι «η στοματική υγιεινή δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδης παράγοντας σωματικής και ψυχικής ευεξίας, όπως και υγιούς κοινωνικότητας», η 1η ΥΠΕ Αττικής προχώρησε σε ανασχεδιασμό του πλαισίου λειτουργίας της πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής περίθαλψης, με στόχο «την παροχή ολοκληρωμένης οδοντιατρικής φροντίδας στο σύνολο του πληθυσμού, την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, τον εμπλουτισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών».

Συγκροτήθηκε επιστημονική ομάδα με τη συμμετοχή οδοντιάτρων, παιδοδοντιάτρων, ορθοδοντικών, οδοντοτεχνιτών του ΠΕΔΥ και διοικητικών στελεχών της ΔΥΠΕ και υλοποιήθηκε ο πρώτος στόχος του σχεδιασμού, με την 1η ΥΠΕ να λειτουργεί ήδη ένα δημόσιο οδοντιατρικό κέντρο στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ 1ης ΥΠΕ με υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της στοματικής υγιεινής.

Τα ιατρεία

Στις νέες εγκαταστάσεις του Τοπικού Ιατρείου Λένορμαν, που πρόσφατα αναδιαμορφώθηκαν, επί της οδού Λένορμαν 200, βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών τα παρακάτω Ιατρεία: Οδοντοθεραπευτικό, Παιδοδοντικό, Ορθοδοντικό για παιδιά ηλικίας 9-13 ετών, Γναθοχειρουργικό και Οδοντοπροσθετικό.

Επίσης, τρία εξειδικευμένα εργαστήρια στελεχωμένα με έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό παρέχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στο έργο του Οδοντιατρικού Κέντρου: Ακτινολογικό Εργαστήριο, Οδοντοπροσθετικό Εργαστήριο και Ορθοδοντικό Εργαστήριο.

Δεδομένου ότι η στοματική υγιεινή συνδέεται άμεσα με την υγεία του υπόλοιπου οργανισμού του ανθρώπου, το έργο των παραπάνω ιατρείων υποστηρίζεται από Καρδιολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό και Οφθαλμολογικό Ιατρείο, τα οποία υποδέχονται ταυτόχρονα και μεμονωμένα περιστατικά ανηλίκων.

Παροχή κοινωνικού χαρακτήρα

«Θεωρούμε πως δεν πρόκειται για παροχή μόνο υγειονομικού αλλά και κοινωνικού χαρακτήρα» τονίζει σε ανακοίνωσή της η 1η ΥΠΕ Αττικής, «που συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων», αφού μεταξύ των υπηρεσιών συγκαταλέγονται και μερικές από τις πλέον δαπανηρές για τα νοικοκυριά.

Σημειώνεται ότι Οδοντιατρικό Κέντρο της Λένορμαν δεν απευθύνεται μόνο στους κατοίκους της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά σε όλο τον πληθυσμό της Αττικής, όπως και όμορων νομών που δεν παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους καλώντας σε κάποιο από τα πενταψήφια νούμερα στα οποία ρυθμίζονται τα ραντεβού στο ΠΕΔΥ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

πηγή: http://www.avgi.gr/article/6562816/odontiatriko-kentro-sti-lenorman


24/5/16

ΑΘΗΝΑ – ΒΗΡΥΤΟΣ:  IN THE HEART OF THE HEART OF ANOTHER COUTNRY

(ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ)

2e1ax_omniatv_entry_intheheartof

Το In the heart of the heart of another country* είναι ένα συλλογικό project μεταξύ σύγχρονης τέχνης και κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων που συνδιοργανώνεται από το AIN, το Μansion και το TWIXTlab.

Στόχος του project είναι να ανοίξει τον διάλογο γύρω από τις πολύπλοκες διαδικασίες που συμβαίνουν στη Συρία από την επανάσταση κι έπειτα, την πολιτική και κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα και τον Λίβανο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιστέκονται. Επιπλέον σημαντικό παράγοντα αποτελεί η παρουσία των μετατοπισμένων ανθρώπων, μεταναστών ή προσφύγων, και οι πολιτισμικές της επιρροές στις και από τις καλλιτεχνικές και ακτιβιστικές πρακτικές σε αυτές τις τρεις χώρες.

Το φεστιβάλ θα γίνει στην Αθήνα από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου 2016 (στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας και στο TWIXTlab) και στη Βηρυτό από τις 19 έως τις 25 Σεπτεμβρίου (στο Mansion και στο Dawawine). Το φεστιβάλ προτείνει ένα πρόγραμμα από προβολές βίντεο, ταινιών και ντοκιμαντέρ, εκθέσεις, artist talks, συζητήσεις και στρογγυλά τραπέζια.

Δελτίο Τύπου [PDF] | Πρόγραμμα Αθήνας [PDF]

—Η ΑΙΝ είναι μια εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ξεκίνησε το 2008 στη Δαμασκό. Ασχολείται κυρίως με τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή της Συρίας, ενώ τακτικά οργανώνει events, κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις, στρογγυλά τραπέζια και performances στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη (Visual Arts Festival, Δαμασκός, 2010, Biennale της Θεσσαλονίκης, 2011, International Film Festival 2012 του Ρότερνταμ, Depo, Κωσταντινούπολη, 2013, ZKM, Karlsruhe, 2014, Institute for Islamic Culture, Παρίσι, 2015). Πρόσφατα μετεγκαταστάθηκε στη Βηρυτό. Η AIN ενδιαφέρεται να οργανώσει πλατφόρμες για να στηρίξει τους Σύριους καλλιτέχνες που διαμένουν στο εξωτερικό δημιουργώντας δίκτυα και διασυνδέσεις στις νέες χώρες κατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο πραγματώνει τον σκοπό της να αναδείξει τη Συριακή καλλιτεχνική σκηνή. www.delphineleccas.org

Το Mansion ίδρυσαν οι Ghassan Maasri (αρχιτέκτονας, καλλιτέχνης και ακτιβιστής) και η Sandra Iché (συγγραφέας, χορεύτρια και καλλιτέχνης). Το Mansion είναι μια οικία που την διαχειρίζονται και την κατοικούν καλλιτέχνες. Είναι μια τεράστια και όμορφη βίλα της δεκαετίας του 1930 που βρίσκεται στην ιστορική γειτονιά Zoqaq el-­Blat στο κέντρο της Βηρυτού. Η βίλα με τα ευρύχωρα και ψηλοτάβανα δωμάτια και τους πολυεπίπεδους κήπους εγκαταλείφθηκε το 1982 και ξαναπήρε ζωή το 2012. Αυτή τη φορά πήρε τη μορφή ενός συλλογικού χώρου με πολυποίκιλους στόχους ως μια απόπειρα να επανενεργοποιήσει το δικαίωμα στην πόλη. Φιλοξενεί κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις, performances και εκθέσεις για το ευρύ κοινό καθώς και καλλιτεχνικά residencies, ενώ διαθέτει 10 studios σε καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, designers, ανθρωπολόγους, διανομείς με ποδήλατα, πολεοδόμους, ακτιβιστές, οικογένειες καθώς και μια κινηματογραφική λέσχη. mansion-­blatt.blogspot.com

Το ΤWIXTlab έχει ερευνητικό, εκπαιδευτικό και δημιουργικό χαρακτήρα μεταξύ -­ ή αλλιώς twixt – τέχνης, ανθρωπολογίας και κοινωνικής πραγματικότητας. Υιοθετεί τη μορφή εργαστηρίου και στοχεύει να διαμορφώσει ή να στηρίξει παρεμβάσεις στην καθημερινή ζωή με τη χρήση εργαλείων της σύγχρονης τέχνης. Οι δραστηριότητες του TWIXTlab χαρακτηρίζονται από την αναφορά στον κριτικό λόγο των ανθρωπιστικών επιστημών και τη συστηματική διασύνδεση καλλιτεχνικής και επιστημονικής έρευνας. Το TWIXTlab προτείνει μαθήματα, σεμινάρια, workshops, προβολές κ.α. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει, ανεξάρτητα με την ως τώρα επαφή του με τη σύγχρονη τέχνη ή τις ανθρωπιστικές επιστήμες. twixtlab.wordpress.com


*Ο τίτλος του project είναι εμπνευσμένος από την ποιητική συλλογή της Etel Adnan (2005). Γεννημένη το 1925, η  
Etel Adnan μεγάλωσε στη Βηρυτό. Η μητέρα της ήταν Ελληνίδα από τη Σμύρνη και ο πατέρας της Σύριος από τη  
Δαμασκό. Ζει ανάμεσα στο Παρίσι, τη Βηρυτό και την Καλιφόρνια. Η δουλειά της ποτέ δεν δίστασε να κοιτάξει  
κατά πρόσωπο τις τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας.


17/5/16

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα,9-10 Μαϊου 2016

TO KIΦΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ μαζί με περίπου 150 συμμετέχοντες / συμμέτοχους από την Ελληνική κοινότητα της Υγείας αλλά και αξιωματούχους της Διεθνούς Κοινότητα της Υγείας ,που παρουσίασαν ,συζήτησαν και πληροφορήθηκαν για την υπό σχεδιασμό μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το Υπουργείο Υγείας .
Ο διάλογος ,που για πρώτη φορά ξεκίνησε να γίνεται , βασίζεται στο στόχο του Υπουργείου Υγείας , η μεταρρύθμιση αυτή να συμβάλλει στην καθολική κάλυψη της Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και γι αυτό απαιτεί το χτίσιμο της δέσμευσης των συμμέτοχων για την στήριξή της , και την καταγραφή των τρόπων να ξεπεραστούν τα πιθανά εμπόδια για την επιτυχή εφαρμογή της.

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3907-dihmerida-dialogoy-gia-th-metarrythmish-sthn-prwtobathmia-frontida-ygeias


12/5/16

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

img49400_908803383a95e5b1ffe5fda48f63ffec_650_432

Δωρεάν μαστογραφίες για άπορες, ανασφάλιστες και με χαμηλό εισόδημα γυναίκες διοργανώνει την Παρασκευή 13 και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, η κοινωνική υπηρεσία του δήμου Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενες – κάτοικοι του δήμου Αθηναίων που επιθυμούν να υποβληθούν σε μαστογραφία κατόπιν ραντεβού, μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα  210-3626587 & 210-3626608.

Οι δωρεάν μαστογραφίες γίνονται σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης  & προαγωγής της υγείας.


12/5/16

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

 1. Αγ. Αικατερίνη, οδ. Κειριαδών – Αιγηιδών, 118 53 Πετράλωνα, τηλ. 210-3458133.
 2. Αγ. Αιμιλιανός οδ. Αθαμανίας 17, 104 44, Σκουζέ, τηλ. 210-5129091.
 3. Αγ. Ανάργυροι, Πλ. Αγ. Αναργύρων, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-2611689.
 4. Αγ. Ανάργυροι, οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 163 42 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.
 5. Αγ. Ανδρέας, οδ. Ωρωπού και Τεω, 111 42 Άνω Πατήσια, τηλ. 210-2914686.
 6. Αγ. Ανδρέας, οδ. Γιάνναρη 24, 104 45 Κ. Πατήσια, τηλ. 210- 8323193.
 7. Αγ. Απόστολοι Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.
 8. Αγ. Αρτέμιος, οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι, τηλ. 210-7514125.
 9. Αγ. Ασωμάτων, οδ. Θερμοπυλών 5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
 10. Αγ. Βαρβάρα, οδ. Αγ. Βαρβάρας 85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
 11. Αγ. Βασίλειος, Αγ. Βασιλείου 52, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890.
 12. Αγ. Γεράσιμος, οδ. Αγ. Γερασίμου 30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
 13. Αγ. Γεώργιος, οδ. Πλάτωνος 51, 104 41 Ακαδημία Πλάτωνος, τηλ. 210- 5142658.
 14. Αγ. Γεώργιος, οδ. Αγ. Γεωργίου και Καζαντζάκη, 157 72 Ζωγράφου, τηλ. 210-7794925.
 15. Αγ. Γεώργιος, οδ. Αγ. Γεωργίου,113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
 16. Αγ. Γεώργιος, οδ. Ευαγγελιστρίας 22,176 71 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562082.
 17. Αγ. Γεώργιος, οδ. Μπαρμπάνου 61, 117 44 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9018408.
 18. Αγ. Γλυκερία, οδ. Αγ. Γλυκερίας 13, 111 47 Γαλάτσι, τηλ. 210-2931523.
 19. Αγ. Δημήτριος, οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9712456.
 20. Αγ. Ειρήνη, οδ. Αλκυόνης και Πανουργιά, 111 46 Γαλάτσι, τηλ. 210-2912426.
 21. Αγ. Ελευθέριος, οδ. Αχαρνών 382, 111 43 Αχαρνών, τηλ. 210-2281754.
 22. Αγ. Ελευθέριος οδ. Ι. Βαρβάκη 28, 114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
 23. Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. Ζώνης 27,112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
 24. Αγ. Θεράπων, οδ. Γαλήνης 26, 157 73 Ζωγράφου, τηλ. 210-7706807.
 25. Αγ. Θωμάς, οδ. Παπαδιαμαντοπούλου 115, 115 27 Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
 26. Αγ. Ιωάννης, οδ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, τηλ. 210-9016 617.
 27. Αγ. Ιωάννης Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9232940.
 28. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης 10, Ηλιούπολη, τηλ. 210- 9712 254.
 29. Αγ. Κωνσταντίνος οδ. Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός, τηλ. 210-5112 669.
 30. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο, τηλ. 210-4813570.
 31. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου, 104 37 Ομόνοια, τηλ. 210-5225139.
 32. Αγ. Λουκάς οδ. Πατησίων 287, 11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
 33. Αγ. Μαρίνα, οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9711 531.
 34. Αγ. Μαρίνα, οδ. Αγ. Μαρίνης 11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
 35. Αγ. Μαρκέλλα, οδ. Σπ. Πάτση 87, 118 55 Βοτανικός, τηλ. 210-3463061.
 36. Αγ. Μάρκου Ευγενικός, οδ. Αλεξ. Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια, τηλ. 210- 8310 629.
 37. Αγ. Μαύρα και Τιμόθεος, οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 43 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
 38. Αγ. Μελέτιος, Πλ. Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, τηλ. 210-5128059.
 39. Αγ. Νικόλαος, οδ. Αγ. Νικολάου, 104 46 Αχαρνών, τηλ. 210-8319385.
 40. Αγ. Νικόλαος, οδ. Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
 41. Αγ. Νικόλαος, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9568969.
 42. Αγ. Νικόλαος, οδ. Ασκληπιού 38, 106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
 43. Αγ. Νικόλαος, οδ. Δυοβουνιώτου 56, 117 41 Φιλοπάππου, τηλ. 210- 9228323.
 44. Αγ. Πάντες, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 210-956205.
 45. Αγ. Παρασκευή, Πλ. Αγ. Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6526818.
 46. Αγ. Παρασκευή, οδ. Κυπρίων Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
 47. Αγ. Παύλος, Χίου καί Κρήτης 104 38 Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
 48. Αγ. Σπυρίδων, οδ. Ερατοσθένους 13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
 49. Αγ. Στυλιανός, οδ. Παπαστράτου 12, 114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
 50. Αγ. Τριάς , οδ. Λ. Κηφισίας 80, 115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
 51. Αγ. Τριάς, οδ. Πειραιώς 67 Β’, 105 53 Κεραμεικός, τηλ. 210-3252227.
 52. Αγ. Χαράλαμπος, οδ. Δραγούμη 7, 161 21 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
 53. Εσταυρωμένος, Πλ. Εσταυρωμένου, 177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
 54. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Μπουσίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-6428132.
 55. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
 56. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου, τηλ. 210-2918987.
 57. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9236428.
 58. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
 59. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562051.
 60. Παναγία Μαρμαριώτισσα, οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
 61. Παντάνασσα, οδ. Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9419 002.
 62. Προφήτης Ηλίας, οδ. Προφήτου Ηλία 17, 153 41 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6399692.
 63. Προφήτης Ηλίας, οδ. Αρύββου 1, 116 33 Παγκράτι Αθήνα, τηλ. 210- 7013034.
 64. Προφήτης Ηλίας, οδ. Διοπόλεως 2, 111 42 Ριζούπολη Αθήνα, τηλ. 210-2516483.
 65. Τρεις Ιεράρχες οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα, τηλ. 210-3465878.
 66. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
 67. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 Παπάγου, τηλ. 210-6515952
 68. Αγ. Δημήτριος, 132 31 Πετρούπολη τηλ. 210-50.12.127.
 69. Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 131 22, Ίλιον, τηλ. 210-26.13.009.
 70. Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 146 71 Ν. Ερυθραία, τηλ. 210-62.54.156.
 71. Αγ. Κωνσταντίνος, 134 41 Άνω Λιόσια, τηλ. 210-24.72.113, 210-24.72.946.
 72. Αγ. Κωνσταντίνος, 190 05 Ν. Μάκρη, τηλ. 22940-94001.
 73. Κοίμησις Θεοτόκου, 136 71 Αχαρνές, τηλ. 210-24.61.213.
 74. Αγ. Νικόλαος, 134 51 Ίλιον, τηλ. 210-23.20.645.
 75. Αγ. Γεώργιος, 134 51 Καματερό, τηλ. 210-23.18.977.
 76. Γέννησις του Χριστού, 134 51 Καματερό, τηλ. 210-23.12.752.
 77. Αγ. Ελευθέριος, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-61.96.388.
 78. Κοίμησις Θεοτόκου, 131 22 Ίλιον, τηλ. 210-26.12.790.
 79. Αγ. Νικόλαος, Καισαριανή, τηλ. 210-72.36.204.
 80. Κοίμησις Θεοτόκου, Καισαριανή, τηλ. 210-72.13.848.
 81. Τρεις Ιεράρχες, Καισαριανή, τηλ. 210-72.22.557.
 82. Αγ. Τριάς, Βύρωνας, τηλ. 210-76.53.461.
 83. Αγ. Δημήτριος, Βύρωνας, τηλ. 210-76.60.943.
 84. Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Βύρωνας, τηλ. 210-76.69.369.
 85. Αγ. Γεώργιος, Καρέας, τηλ. 210-76.51.008, 210-76.58.225.
 86. Αγ. Απόστολοι, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525.
 87. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Υμηττός, τηλ. 210-97.34.311
 88. Αγ. Θεόδωροι Γαργηττός, τηλ. 210-6611596.
 89. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800
 90. Ι. Μ. Νέας Σμύρνης
 91. Μετ. Σωτήρος, Λεωφ. Συγγρού 133, Αγ. Σώστης.
 92. Αγ. Παρασκευή, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 135β, Ν. Σμύρνη.
 93. Αγ. Αλέξανδρος, Αλκινόης και Αγ. Αλεξάνδρου, Π. Φάληρο
 94. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Αχιλλέως 30, Π. Φάληρο
 95. Αγ. Τρύφων, οδ. Αρχιπελάγους και Υμηττού, Γλυφάδα
 96. Αγ. Κωνσταντίνος, Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.98.235.
 97. Αγ. Σπυρίδων Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.91.310.
 98. Κοίμησις Θεοτόκου Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.92.900.
 99. Αγία Τριάς, Ηράκλειο, τηλ. 210-27.98.970.
 100. Μεγάρων και Σαλαμίνος
 101. Ενοριακό Συσσίτιο Μάνδρας, Δήμητρος 16, 196 00, τηλ. 210-55.57.689.
 102. Αγ. Παρασκευή Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας, τηλ. 210-55.49.017.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 1. Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον», Αγία Τριάς, τηλ. 210-41.77.271.
 2. Ευαγγελιστρία, Γρηγ. Λαμπράκη 41, Πειραιάς, τηλ. 210-41.25.619.
 3. Αγ. Παντελεήμων, οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα, τηλ. 210-46.15.704.
 4. Αγ. Δημήτριος, οδ. Καραϊσκάκη 1, Ν. Φάληρο, τηλ. 210.48.16.636.
 5. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, οδ. Θηβών 49, τηλ. 210-42.05.255.
 6. Αγ. Βασίλειος, Τέρμα Σαχτούρη, τηλ. 210-42.85.817.
 7. Αγ. Ελευθέριος, οδ. Αγ. Ελευθερίου 7, τηλ. 210-41.78.778.
 8. Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημητρίου 166, Πειραιάς, τηλ. 210-46.16.540.
 9. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Καραίσκου 109, τηλ. 210-41.78.778.
 10. Παναγία Μυρτιδιώτισσα, οδ. Ακτή Πρωτοψάλτη, τηλ. 210.41.73.334.
 11. Αγ. Νικόλαος, οδ. Αγ. Νικολάου 1, τηλ. 210-45.11.300.
 12. Αγ. Σπυρίδων, οδ. Αγ. Σπυρίδωνος 1, τηλ. 210-41.73.529.
 13. Υπαπαντή Κυρίου, οδ. Υπαπαντής 78, τηλ. 210-46.16.345.
 14. Αγ. Χαράλαμπος Καστέλλας, οδ. Βασ. Παύλου τηλ. 210-41.19.949.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 1. Δήμος Θεσσαλονίκης, Καραολή -Δημητρίου 16, τηλ. 2310 241516, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 12.00 – 13:30.
 2. Μεταμόρφωσις – Γέννησις του Σωτήρος, Δελφών, Θεσσαλονίκη.
 3.  Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Πυλαίας, Προφήτη Ηλία 101 – 103, τηλ. 2310 300934, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 11.30 – 12.00.
 4.  Οσία Ξένη, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.
 5.  Αγ. Γεώργιος, Π. Τσαλδάρη 12, 567 28 Νεάπολις, τηλ. 2310-613.060.
 6.  Αγ. Ελευθέριος Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 176, 564 01 Θεσ/νίκη, τηλ. 2310-655.710.
 7. Αγ. Πάντες, Μοναστηρίου 28, Τ. Κ. 546 27 Θεσ/νίκη, τηλ. 2310-655.710.
 8. Αγ. Αθανάσιος, Πλ. Αγίου Αθανασίου, 562 24 Εύοσμος, τηλ. 2310-763.354, 761.325.
 9. Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημητρίου 28, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-611.811.
 10. Αγ. Χαράλαμπος, Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-213.866.
 11. Αγ. Παρασκευή Ξηροκρήνης, Λαγκαδά 99, 561 01 Νεάπολη, τηλ. 2310-747.303
 12. Ι. Ν. Μεταμορφώσις του Σωτήρος, Καλαμαριά
 13. Ι. Ν. Παναγίας Δεξιάς, Καμάρα, Θεσσαλονίκη, 2310-209.753
 14. Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Καλλιδοπούλου 2, τηλ. 2310 827444, ώρες λειτουργίας: καθημερινά και Κυριακή: 13.30, Πέμπτη: 14.30.
 15. Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας, Πολυκλείτου 28, τηλ. 2310 913530, ώρες λειτουργίας. Δευτέρα – Σάββατο. 10.00 – 11.00.
 16. Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω Τούμπας, Γρ. Λαμπράκη 106, τηλ. 2310 911212, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 12.00 – 13.00.
 17. Ι.Ν. Παναγίας Λαοδηγήτριας, Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και Ιουλιανού, τηλ. 2310 210159, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00 – 11.00.
 18. Ι.Ν. Αναλήψεως, Αναλήψεως 6, τηλ. 2310 830306, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 12.00.
 19. Ι.Ν. Αγίων Πάντων, Μοναστηρίου 28, τηλ. 2310 513977, 2310 510029, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο: 12.00 13.00.
 20. Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Αμπελοκήπων, Φιλιππουπόλεως 20, τηλ. 2310 738400, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο: 10:30 – 11.00.
 21. Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, Αρτάκης 1, τηλ. 2310 912151, 6977245730, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο: 11.00 – 12:30.
 22. Χαρίσειο γηροκομείο Άνω Τούμπας, Δ. Χαρίση, τηλ. 2310 913310, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή: 12.00.
 23. Ι.Ν. Προφήτη Ηλία, Ιέρωνος και Ολυμπιάδος, τηλ. 2310 235398, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο: 11.00 – 13.00.
 24. Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού Ευόσμου, Δαβάκη 69, τηλ. 2310 764380, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή: 08:30 – 12.00.
 25. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ν. Κουντουριώτη 10, τηλ. 2310 531530, Χριστούγεννα και Πάσχα.

ΑΙΓΙΝΑ

 1. Λεούσειο Ίδρυμα, Αίγινα, 180 10 τηλ. 22970-22.942.

ΑΙΓΙΟ

 1. Εκκλησιαστικό Εστιατόριο «Το στέκι της αγάπης», Αίγιο, τηλ. 26910-25.063.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 • Γεύματα Αγάπης Εκκλησιαστικού Νεανικού Κέντρου, Μαυροκορδάτου 3α, Τ. Κ. 681 00 Αλεξ/πολη, τηλ. 25510-34.319.

ΒΕΡΟΙΑ

 • Τράπεζα Βέροιας, τηλ. 23310-63.760.
 • Τράπεζα Νάουσας, τηλ. 23320-22.490.
 • Τράπεζα Αλεξάνδρειας τηλ. 23330-23126.

ΒΟΛΟΣ

 1. Ανάληψις Χριστού Βόλος τηλ. 24210-58.868.
 2.  Μεταμόρφωσις Σωτήρος Βόλος, τηλ. 24210-24.077.
 3. Αγ. Δημήτριος Βόλος, τηλ. 24210-55.357.
 4. Αγ. Ανάργυροι Βόλος, τηλ. 24210-63.380.
 5. Αγ. Θεόδωροι Βόλος, τηλ. 24210-24.271.
 6. Αγ. Αικατερίνη Βόλος, τηλ. 24210-42.759.
 7. Ευαγγελίστρια Ν. Ιωνία, τηλ. 24210-60.160.
 8. Αγ. Νικόλαος Βόλος, τηλ. 24210-25.409.
 9. Αγ. Δημήτριος Αλμυρός, τηλ. 24220-21.244.

ΔΡΑΜΑ

 1. Τράπεζα Αγάπης “Η Αγία Βαρβάρα», Δράμα. Στους εναπομείναντες σιτιζομένους χορηγείται σχετικό επίδομα.

ΚΑΒΑΛΑ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

 1. Απόστολος Παύλος, Καβάλα, τηλ. 2510-222.113.
 2. Αγ. Δημήτριος, Χρυσούπολη.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 1. Σπίτι Αγάπης Καρδίτσας, με 170 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24410-75.010.
 2. Σπίτι Αγάπης Μουζακίου, με 30 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24450-42.000.
 3. Σπίτι Αγάπης Παλαμά, με 75 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24440-22.314.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

 1. Κοίμησις Θεοτόκου, Τ. Κ. 521 00 Καστοριά, τηλ. 24670-28.970, 29.356.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 1. Συσσίτιο «Άρτος ο επιούσιος», Τ. Κ. 601 00 Κατερίνη, τηλ. 23510-23.512.
 2. Αγ. Νικόλαος, Λεπτοκαρυά, Τ. Κ. 600 63

ΚΙΛΚΙΣ

 1. Συσσίτια απόρων, Ελ. Βενιζέλου 2, 611 00 Κιλκίς, τηλ. 23410-22.248

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 • Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου για άπορους γέροντες, Κομοτηνής.
 • Σοφίας Θεού, για άπορους γέροντες, Κομοτηνή.

ΛΑΜΙΑ

 1. Πρόνοια άστεγων, 351 00 Λαμία, τηλ. 22310-50.552(3).
 2. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Μητροπολιτικός) Λαμίας (τηλ. 22310.20867)
 3. Άγιος Αθανάσιος (Γαλανέικων) Λαμίας (τηλ. 22310.27115)
 4. Αγία Παρασκευή (Ν. Άμπλιανης) Λαμίας (τηλ. 22310.24961)
 5. Αγία Βαρβάρα Λαμίας (τηλ. 22310.33798)
 6. Άγιοι Απόστολοι (Παγκρατίου) Λαμίας (τηλ. 22310.23114)

ΛΑΡΙΣΑ

 1. Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισα, τηλ. 2410-233.446.
 2. Ευαγές Ίδρυμα «Ο Επιούσιος», 150 σιτιζόμενοι.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

 1. Αγ. Νικόλαος Αμπελικού, τηλ. 22520-91.042.
 2. Αγ. Παρασκευή Ακρασιού.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

 1. Αγ. Δημήτριος, Ναύπακτος, τηλ. 26340-28.244.
 2. Αγ. Παρασκευής, Ναύπακτος, τηλ. 26340-27.301

ΞΑΝΘΗ

 1. Συσσίτιο «Τράπεζα Αγάπης». Συνεστίαση μεσημβρινού γεύματος για 100 άτομα. 671 00 Ξάνθη, τηλ. 25410-23.943.

ΠΑΡΟΣ

 1. Παναγία Εκατονταπυλιανή, Πάρος, τηλ. 22840-21.243.

ΠΑΤΡΑ

 1. Ίδρυμα «Πανσέμνη» Πατρών.
 2. Αγ. Ανδρέας, Πάτρα.
 3. Αγία Τριάς, Πάτρα.
 4. Παντοκράτωρ, Πάτρα.
 5. Παναγίας Αλεξιώτισσα, Πάτρα.
 6. Αγία Σοφία Πάτρα.

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

 1. Διακονία διανομής φαγητού κατ’ οίκον στην Γουμενίσσα και το Πολύκαστρο.

ΣΑΜΟΣ

 1. Διακονία Αγάπης τηλ. 22730- 87 642.

ΣΕΡΡΕΣ

 1. Κοίμησις Θεοτόκου, Σέρρες, τηλ. 23210-56.967.
 2. Μεγάλοι Ταξιάρχες, Σέρρες, τηλ. 23210-22.755.
 3. Αγ. Δημήτριος, Σέρρες, τηλ. 23210-23.721.
 4. Αγ. Ανάργυροι, Σέρρες, τηλ. 23210-25.810.
 5. Ευαγγελίστρια, Σέρρες, τηλ. 23210-45.876.

ΤΡΙΚΑΛΑ

 1. Κεντρική Τράπεζα Αγάπης, Απόλλωνος 19, 421 00 Τρίκαλα, τηλ. 24310-27.282.
 2. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, Τρίκαλα, τηλ. 24310-28.005.
 3. Φανερωμένη, Τρίκαλα, τηλ. 24310-28.003.
 4. Αγ. Νικόλαος εκ Μετσόβου, τηλ. 24310-26.290.
 5. Αγ. Αθανάσιος, Μονή, τηλ. 24310-27.805.

ΧΑΛΚΙΔΑ

 1. Τράπεζα Αγάπης Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η μόρφωσις του Σωτήρος» Χαλκίδος, Αγ. Δημήτριος, Χαλκίδα, τηλ. 22210-23.279.
 2. Ευαγγελίστρια, Χαλκίδα, τηλ. 22210-24.550.
 3. Αγ. Νικόλαος, Χαλκίδα, τηλ. 22210-24.815.
 4. Αγ. Ιωάννης, Χαλκίδος, τηλ. 22210-24.440.

Αγ. Παρασκευή, Χαλκίδα, τηλ. 22210-22.112.


Πηγή http://thesecretrealtruth.blogspot.com/

16/4/16

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Aυτή είναι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:   http://asylo.gov.gr/

Σ’ αυτήν είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στα ελληνικά, τα αγγλικά και άλλες 18 γλώσσες.

Οι σημαντικότερες πληροφορίες έχουν μεταφραστεί, σε 18 γλώσσες, στα:
αλβανικά, αμαρικά, αραβικά, μπενγκάλι, κινέζικα, νταρί, φαρσί, γαλλικά, γεωργιανά, χίντι, μολδαβικά, ρωσικά, σορανί, σουαχίλι, ισπανικά, ουκρανικά, ουρντού και τούρκικα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν τις πληροφορίες εδώ: http://asylo.gov.gr/?page_id=159


14/4/16

«Ο ΠΙΟ ΜΑΚΡΥΣ ΔΡΟΜΟΣ» ( THE LONGEST RUN)

Ντοκιμαντέρ 74′ (2015)  της Μαριάννας Οικονόμου

image
Προβάλλεται στην  Αθήνα:
Γαλλικό Ινστιτούτο, Σίνα 31,  Αθήνα
Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, 20:00

Την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με την σκηνοθέτιδα Μαριάννα Οικονόμου, την Ευτυχία Κατσιγαράκη, Δρ. Εγκληματολογίας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Βασίλη Αποστολάκη, διευθυντή των φυλακών και τη Μαρία Καλαμίδα, την Κοινωνική Λειτουργό των φυλακών.
&
Σινεμά Δαναό    
 Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Trailer: https://vimeo.com/160906839
Site: http://www.thelongestrun.eu/

Ένα ντοκιμαντέρ γυρισμένο στις φυλακές ανηλίκων του Βόλου και στο δικαστήριο Κομοτηνής.
Με φόντο τις επιδρομές του ISIS  στην Μέση Ανατολή,  ο Αλσαλέχ  και ο  Τζασίμ  από την Συρία και το  Ιράκ,  βρίσκονται  κρατούμενοι  στην φυλακή ανηλίκων του Βόλου με την βαριά κατηγορία της  διακίνησης  παράτυπων μεταναστών. Μέσα από τη φυλακή  μιλάνε στο τηλέφωνο με τους γονείς τους που βιώνουν την τραγικότητα του  πολέμου, ενώ προσπαθούν και οι ίδιοι να σώσουν τους εαυτούς τους. Οι ιστορίες τους ξετυλίγονται στη φυλακή και στο δικαστήριο, αποκαλύπτοντας πώς νέοι αθώοι πρόσφυγες συχνά πέφτουν θύματα εξαναγκασμού των διακινητών, εμπλέκονται στη διακίνηση και τελικά καταλήγουν να εκτίουν βαρύτατες ποινές στις Ελληνικές φυλακές, ενώ οι ίδιοι οι διακινητές συνεχίζουν να  δρουν ανενόχλητοι.   Αν το δικαστήριο  κηρύξει  τον Αλσαλέχ και τον Τζασίμ  ενόχους, η  ποινή φυλάκισής  τους μπορεί να φτάσει τα 25 χρόνια.

Παραγωγός: Σπύρος Μαυρογένης –  Stefi & Lynx / DOC3 prod /συμπαραγωγή Marni.
Φωτογραφία/ Ήχο:  Χρόνης Πεχλιβανίδης & Γιάννης Μισουρίδης
Μοντάζ: Χρόνης Θεοχάρης – Μουσική: Νίκος Πορτοκάλογλου
Διεύθυνση  παραγωγής: Ραχήλ Μανουκιάν – Εκτ. παραγωγής: Δάφνη Πανοπούλου
Επιστημονική Σύμβουλος: Μαίρη Μαντούβαλου

Σε συνεργασία με τη ΜETAδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη.
Περισσότερες πληροφορίες: www.cinedoc.gr

‘Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Μαριάννας Οικονόμου «Ο πιο μακρύς δρόμος», έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε με επιτυχία από το ARTE. Ήταν μια από τις τρεις υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας τεκμηρίωσης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και απέσπασε δύο βραβεία στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 58ου Διεθνούς Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Λειψίας. Μέσα από την ιστορία των δύο παιδιών, καταφέρνει να φωτίσει άγνωστες πτυχές της πορείας των προσφύγων προς την Ευρώπη με ευαισθησία και αμεσότητα.’


12/4/16

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ «ΛΑΪΚΟ»

 

Λαϊκό νοσκομείο

Tην απαραίτητη ποσότητα φαρμάκων, έτσι ώστε οι χημειοθεραπείες των ασθενών να πραγματοποιούνται πλέον κανονικά, παρέλαβε σήμερα το νοσοκομείο «Λαϊκό».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, την Τρίτη βρέθηκε λύση για τον ομαλό εφοδιασμό του νοσοκομείου με ογκολογικά φάρμακα μετά από συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας, του ΕΟΦ και του ΕΟΠΥΥ με τη φαρμακευτική εταιρεία που προμηθεύει το Νοσοκομείο.

Το υπουργείο προχώρησε στην παραπάνω ανακοίνωση αφορμή την καταγγελία του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, ότι χθες δεν έγιναν χημειοθεραπείες στο αιματολογικό τμήμα του νοσοκομείου, λόγω έλλειψης των αντίστοιχων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

Το ΜΚΙΕ καλούσε το υπουργείο Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει άμεσα λύση στο πρόβλημα που «για δεύτερη φορά από τον Ιανουάριο δημιουργείται στο ΛΑΙΚΟ, πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές και είναι πολύ αργά».

Στην ανακοίνωσή του το Ιατρείο τόνιζε ότι «η καθυστέρηση της θεραπείας των καρκινοπαθών εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για την επιδείνωση της κατάστασης τους αλλά και για της ίδιας τους της ζωής.

πηγή: www.efsyn.gr/arthro/lysi-gia-tin-elleipsi-ogkologikon-farmakon-sto-laiko


12/4/16

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ  ΟΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ


image

Στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας του Δήμου, στον Καρά Τεπέ μετακινούνται τις τελευταίες ώρες περισσότεροι από 500 πρόσφυγες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, άρρωστοι)

Οι πρόσφυγες απελευθερώνονται από το Κέντρο Κράτησης της Μόρια και μετακινούνται με ευθύνη γιατρών, νοσηλευτών και εθελοντών.

Να θυμίσουμε  ότι αντίστοιχο αίτημα είχε κάνει το προηγούμενο δίαστημα η  Κίνηση για τη Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο.

image

πηγή: http://www.mplokia.gr/?p=4679

 

 11/4/16

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

́Εχοντας υπόψη,
Α) τις διατάξεις:
1. του άρθρου 21 παρ.3 του Συντάγματος της Ελλάδας,
2. του Ν.Δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως» (Α ́ 254),
3. του Ν.Δ. 4017/1959 «Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί κοινωνικής και

ιατρικής αντιλήψεως» (Α ́246),
4.του Ν.139/1975 «Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 28η Σεπτεμβρίου 1954

υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως περί του καθεστώτος των ανιθαγενών» (Α ́ 176),
5. του Ν.1426/1984 «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» και του Ν.

4359/2016 «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» ( Α ́5),
6.του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου

ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’75),
7. του άρθρου 23 Ν. 1076/1980 (Α ́ 224), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του Ν.

2082/1992 «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών κοινωνικής προστασίας» (Α ́158), και ισχύει,

1

8. του Ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (Α ́192),

9.του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 (Α ́247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού – έλεγχος δαπανών κλπ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3871/2010 (Α ́141)και ισχύει,

10. του άρθρου 33 του Ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’1),

11. του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’96),

12. του άρθρου 39 του Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α’54),

13. του Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Α ́ 53),

14. του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α’102),

15. του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, Διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’212),

16. του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’57),

17. του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Α’6),

18. των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», (Α ́128),όπως ισχύουν

19. του Ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» (Α ́158),

20. του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7),

21. του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’222),

22. του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’74),

23. του Ν.4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38),

24.του Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και άλλες διατάξεις» (Α ́ 80),

25. του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α ́ 93),

26. του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 29),

27. του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α ́21), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4370/2016 (Α ́37)και ισχύει,

2

28. του Π.Δ. 233/2003 «Προστασία και αρωγή κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002 (Α ́248) στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 87 παράγραφοι 5 και 6 και 88 Ν. 3386/2005» (Α’ 204),

29. του άρθρου 14 του Π.Δ.220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (EEL 31/6.2.2003)» (Α ́251),

30. του άρθρου 4 παρ.2 του Π.Δ. 86/2009 «Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων» (Α ́114),

31. του Π.Δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας (σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες, με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα L 326/13.12.2005)» (Α ́195),

32. του άρθρου 31 του Π.Δ. 141/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)» (Α ́226),

33.του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α ́98),

34. του Π.Δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α ́ 172),
35. του Π.Δ.114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α ́ 181), 36.του Π.Δ. 101/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 168)
37. του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Πρόνοιας» (Α ́180),
38. του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α ́173),
39. του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α ́178),
40. του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’20),
41.του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́116),
42.της υπ’ αριθ. Υ14/2015 Απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα». (Β ́ 20109)
43. της υπ ́αριθμ. Υ27/2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία

Αναγνωστοπούλου» (Β ́2168),
44. της υπ’ αριθ. Υ 28/2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (Β ́ 2168), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ άριθμ. Υ70/2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β ́2441),

45. της υπ’ αριθμ. Υ 25/2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (B’2144),

46. της υπ’ αριθ. Υ29/2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β ́ 2168),

47. της υπ’ αριθ. οικ. 44549/Δ9. 12193/2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β ́2169),

3

48. της Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/2012 (Β ́2883) «Τροποποίηση της υπ ́αρ.Φ.42000/οικ. 2555/353/28-02-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’497) «κατάλογος παθήσεων τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ ́αρ. Φ.42000/οικ.12485/1481/06-06- 2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β ́1814)» και ισχύει,

49. της Υ.Α. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884/2001 «Χαρακτηρισμός δυσίατων νοσημάτων» ( Β’1386),

50. της Υ.Α. ΕΜΠ5/2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 ( Β ́2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β ́1233) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει,

51. της Υ.Α. οικ. 91173/2013 «Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α ́ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β’2477),
Β) Την αριθ. Β1α/οικ.24681/31-3-2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Γ) Το γεγονός ότι με την παρούσα ρύθμιση λαμβάνεται άμεση μέριμνα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της χώρας ώστε να απολαμβάνουν ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, κατ’ επιταγή του άρθρου 21, παρ.3 του Συντάγματος.

Δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθότι εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα. Ωστόσο, η έγκαιρη παροχή ιατρικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες, θα έχει ως αποτέλεσμα εκτός από το άμεσο κοινωνικό όφελος και μακροπρόθεσμο οικονομικό όφελος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Παροχή Υπηρεσιών Υγείας στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21) καθώς και παροχής νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους (μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, όσοι έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας, όπως οι δικαιούχοι αυτοί προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21).

Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος συστήματος πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας, που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή εγκυμοσύνη, μη καλυπτόμενα από την ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται με την παρούσα.

2.α. Η ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανόμενων σε αυτήν των εκάστοτε απαιτούμενων κλινικοεργαστηριακών και λοιπών εξετάσεων, των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ’ αυτούς μέσω των αντίστοιχων ιατρείων και εργαστηρίων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, των Μονάδων

4

Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α ́96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των δημοτικών ιατρείων καθώς και των ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Η νοσηλευτική περίθαλψη των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ’ αυτούς μέσω των νοσοκομείων και των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της παραγράφου 2 του παρόντος.

γ. Η φαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων της παραγράφου 1 του παρόντος παρέχεται σ’ αυτούς, κατόπιν αντίστοιχης ιατρικής συνταγής, από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους , που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α ́6), τα οποία παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

3. Οι δικαιούχοι των παραπάνω παραγράφων δεν υποχρεούνται σε οποιαδήποτε δήλωση αποδοχής χρέους προς τις δομές των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 2
Πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας

Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α ́21) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις παροχές της παρούσας, πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν, εφόσον δεν κατέχουν, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Με τη χρήση του ΑΜΚΑ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή της.

Δεν απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ για όσους από τους δικαιούχους των κατηγοριών της περίπτωσης γ του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21) δεν δύνανται να εκδώσουν ή να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά το νόμο δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ.

Άρθρο 3
Πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο Δημόσιο Σύστημα και τις παροχές Υγείας

1. Τα πρόσωπα των κατηγοριών της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21) , τα οποία δεν διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, όπως ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2 της παρούσας, δικαιούνται του συνόλου των παροχών της παρούσας, με την κατοχή και επίδειξη της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.). Η Κ.Υ.Π.Α. χορηγείται στους δικαιούχους από τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δημόσιων Δομών Υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 33 Ν. 4368/2016 (Α ́21). Η διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Π.Α. είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της, εκτός από την Κ.Υ.Π.Α. των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Η προμήθεια Καρτών Υ.Π.Α. θα γίνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο και θα διανέμεται στις αρμόδιες για την χορήγηση τους υπηρεσίες μέσω των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.

2. Τα στοιχεία που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην Κ.Υ.Π.Α. είναι: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, Αριθμός Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (όπως θα χορηγείται από την ΗΔΙΚΑ), Ιθαγένεια, Φύλο, Αρχή Έκδοσης, Ημερομηνία Έκδοσης, Ημερομηνία Λήξης και φωτογραφία του δικαιούχου. Για την κατηγορία xi της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α’ 21) αναγράφονται, επιπλέον, ο

5

αριθμός του Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας, Αρχή Έκδοσης, Ημερομηνία Έκδοσης και Ημερομηνία Λήξης αυτού.

3. Για την έκδοση της Κ.Υ.Π.Α., οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης:

α) μία (1) φωτογραφία του/της δικαιούχου, με τις εξής προδιαγραφές:
– η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου. Σε περιπτώσεις κάλυψης της κεφαλής, θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

και β) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Για την κατηγορία i της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.

4368/2016 (Α ́21) : Μόνο για τις περιπτώσεις παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα, ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους, βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή η πράξη εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή η απόφαση διορισμού Επιτρόπου ή η δικαστική απόφαση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα. Σε περίπτωση, κατά την οποία, οι διαδικασίες ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου βρίσκονται σε εξέλιξη ή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη για οποιονδήποτε λόγο, αλλά διαπιστώνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία ότι η πραγματική φροντίδα του ανηλίκου δεν ασκείται από τους γονείς, αλλά από τρίτους (π.χ. πλησιέστερους συγγενείς), απαιτείται έκθεση κοινωνικής έρευνας.

ii. Για την κατηγορία ii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21) : Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσια Δομή Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

iii. Για την κατηγορία iii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21) : Βεβαίωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τους φιλοξενεί.

iv. Για την κατηγορία iv της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21): Βεβαίωση της Μονάδας Ψυχικής Υγείας φιλοξενίας..

v. Για την κατηγορία v της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21): Βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα προγράμματα θεραπείας , για τη συμμετοχή του δικαιούχου σε αυτά.

vi. Για την κατηγορία vi της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21): Βεβαίωση κράτησης του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού καταστήματος ή βεβαίωση του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας.

vii. Για την κατηγορία vii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21): Σχετική απόφαση Δικαστηρίου.

viii. Για την κατηγορία viii της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α ́21) : Γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για ΑμΕΑ 67% και άνω ή Ιατρική γνωμάτευση από Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. για την ανάγκη νοσηλείας ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ix. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ ́εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011 (Α ́7) καθώς και βεβαίωσης του άρθρου 78Α του Ν 3386/2005 (A’ 212), όπως ισχύει. : Γραπτή βεβαίωση απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν 3907/2011(Α 7 ).

x. Για την κατηγορία xi της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α ́21) : «Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας» ή βεβαίωση αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής του.

4. Η Κ.Υ.Π.Α. δύναται να ανανεώνεται με την προσκόμιση των ίδιων ως άνω δικαιολογητικών ανά κατηγορία δικαιούχων .

6

Άρθρο 4
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων – οικονομικά αδυνάτων

1. Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων – οικονομικά αδυνάτων Πολιτών στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με το συντονισμό και την εποπτεία της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

2. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων, το σύνολο των παροχών υπηρεσιών υγείας και το κόστος αυτών και συνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Στο ίδιο Μητρώο περιλαμβάνεται πληροφόρηση για τον αριθμό των ενεργών ΑΜΚΑ ανασφαλίστων.

3. Πρόσβαση στο Μητρώο σε κεντρικό επίπεδο έχει η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και οι Δ/νσεις των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων τους.

Άρθρο 5 Παροχές

Στους δικαιούχους της παρούσας παρέχεται, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ή της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, κατ ́ αναλογία των προβλεπόμενων από τον Ενιαίο κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (Β ́ 3054/2012), όπως αυτός συμπληρώνεται, τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Οι ακόλουθες παροχές χορηγούνται σε όλους τους δικαιούχους της παρούσας από τις δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 1:

α) Παροχές σε είδος στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας (άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ.)

β) Ιατρικές κλινικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (σύμφωνα με τον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, όπως ορίζονται στην Υ.Α. οικ. 91173/2013 [ΦΕΚ 2477 τ.Β’], όπως αυτή τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά), όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ., και παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων στις δημόσιες δομές του α. 1 της παρούσας.

γ) Παροχή οδοντιατρικής – στοματολογικής περίθαλψης (άρθρο 12 του Ε.Κ.Π.Υ.)
δ) Πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη (άρθρο 10 του Ε.Κ.Π.Υ.)
ε) Χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση

ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, καθώς και άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται με απαλλαγή συμμετοχής για χορήγηση φαρμάκων και εμβολίων (Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α) /οικ. 104747/2012 ( Β ́2883 ), όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά).

στ) Παροχές μαιευτικής περίθαλψης (άρθρο 13 Ε.Κ.Π.Υ.)

ζ) Πράξεις αποκατάστασης, όπως φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες (άρθρο 14 Ε.Κ.Π.Υ.) και πράξεις ειδικής αγωγής (άρθρο 17 Ε.Κ.Π.Υ.)

η) Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα (άρθρο 15 Ε.Κ.Π.Υ.)
θ) Διακομιδή ασθενών με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ

7

ι) Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων υλικών ή άλλων αναγκαίων σκευασμάτων για την κατά περίπτωση αντιμετώπιση θεμάτων θεραπείας και αποκατάστασης της βλάβης ή νόσου ή πάθησης του δικαιούχου (όπως προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Υ.) ή άλλως κατόπιν γνώμης του ΚΕ.Σ.Υ και απόφασης του Υπουργού Υγείας.

ια) Μετάβαση για νοσηλεία/ θεραπεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 39. παρ. 6 του Ν. 2992/2002 (Α ́54) και το άρθρο 17 του Ν.3918/2011 (Α’31).

ιβ) Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 νοσοκομεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, παρέχεται νοσηλεία σε ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 1076/1980 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.2082/1992 (Α ́158) και ισχύει.

ιγ) Ένταξη σε τακτικά προγράμματα αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου

ιδ) Σε περίπτωση προηγούμενης εισαγωγής για νοσηλεία, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν περίθαλψης με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο νοσηλευθείς υποχρεούται να προσκομίσει ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α. εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία εισόδου του στο νοσοκομείο, με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας .

Η ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων νοσηλευόμενων και των οικείων τους για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους ανήκει εφεξής στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δομών της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης των νοσοκομείων.

Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ.

56432/28.6.2014 (Β ́ 1753)

€ € για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο) της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή μετά από καταγγελία του συμφώνου συμβίωσης) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως

ενήλικας.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

Άρθρο 6

Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη

1. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της περ. β. του άρθρου 5 της παρούσας

στους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ

και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, καθώς

και στους δικαιούχους της ΚΥΠΑ του άρθρου 3, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των

φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην

. Στους δικαιούχους της παρούσας παραγράφου, τα φάρμακα

χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εκτός από τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων. Η συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν.

4368/2016 (Α ́21).

2. Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική

αγωγή:

Α. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει

ετησίως το ποσό των 2.400

για μεμονωμένο άτομο και των 3.600

8

Σύνθεση Οικογένειας

Ετήσιο εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο

2.400€

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος

3.600€

Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη

4.200€

Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη

4.800€

Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη

5.400€

Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη

6.000€

Β. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως

πασχόντων όπως αποτυπώνονται στην ΥΑ Φ. 11321/οικ. 31102/1870/2013 (Β ́ 2906) και

€ προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), με την προσκόμιση της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή ιατρικής βεβαίωσης από

Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης.
Επίσης, άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας κατέχουν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου

και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον
ετησίως το ποσό των 6.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).

Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000

μεμονωμένο άτομο,

για

το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει

για μεμονωμένο άτομο,

Σύνθεση Οικογένειας

Ετήσιο εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο

6.000€

Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος

7.200€

Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη

8.400€

Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη

9.600€

Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη

10.800€

Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη

12.000€

9

3. Ως πραγματικό εισόδημα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται το

συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν.4093/2012 (Α’222) ή υπέρ δημοσίου και εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν.3986/2011 (Α’ 152). Στο συνολικό καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην κατωτέρω παρ.4, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται

με ειδικό τρόπο.

4. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, η

διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο επικυρωμένο από το Δικαστήριο, το επίδομα αναδοχής, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 (Α’ 167), και το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, κατ ́ εφαρμογή της διάταξης

του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α.39982/ΓΔ1.2/2014 (Β ́3018 ).

5. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου η συνολική

φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας

δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για

κάθε πρόσθετο μέλος.

Για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή μη των οικονομικών κριτηρίων του αιτούντος και της οικογένειάς του και την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε διασταυρώσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

:

α. ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους, με την προσκόμιση της βεβαίωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου ιδρύματος ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα,

β. άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς, με την προσκόμιση της βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω προγράμματα,

γ. οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιριών ανηλίκων (ΝΠΔΔ), με την προσκόμιση της βεβαίωσης του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας,

δ. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος τους διεθνούς

6. Επιπρόσθετα για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου το

συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου

εισοδήματος.

7.

8. Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή

στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων

10

προστασίας, ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, με την προσκόμιση της «Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας ή Μέλος Οικογένειας Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της,

ε. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), βάσει του άρθρου 28 του Π.Δ. 114/2010, είτε του Ν.3386/2005, είτε του Ν.4251/2014, είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, με την προσκόμιση της «Άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της,

στ. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.Δ. 233/2003), που είναι ανασφάλιστα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3875/2010 (Α ́ 158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.Δ. 233/2003.

ζ. άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την προσκόμιση της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας

9.

όνο για τις περιπτώσεις παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση

σε τρίτους) και x

Άρθρο 7
Αρμοδιότητα Κοινωνικών Υπηρεσιών

Εξαιρούνται, επίσης, από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική

αγωγή ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων οι δικαιούχοι της παρ. 2., περίπτωση γ,

κατηγορία i

, του άρθρου 33 του Ν.4368/16 (μ

κατηγορία

, παρ. 3, (αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των

οικογενειών τους) του άρθρου 3 της παρούσας .

10. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική

δαπάνη για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, όπως ορίζονται από ειδικότερες διατάξεις.

1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις των παρ.2Β και 8 του άρθρου 6 της παρούσας

απαιτείται η κατοχή ΑΜΚΑ ή Κ.Υ.Π.Α. και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής και η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (και με τη συνδρομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε περίπτωση νοσηλευομένου ή της δομής όπου φιλοξενείται ή του σωφρονιστικού καταστήματος όπου κρατείται) μετά του κατά περίπτωση προβλεπόμενου δικαιολογητικού στη Δ/νση του Δήμου του τόπου κατοικίας του που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή της Δομής όπου

φιλοξενείται ή του σωφρονιστικού καταστήματος, όπου κρατείται.

2. Στην περίπτωση μη αποδοχής από τον ενδιαφερόμενο της επιβολής συμμετοχής

στη φαρμακευτική δαπάνη, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης στη Δ/νση του Δήμου του τόπου κατοικίας του που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, μετά του κατά περίπτωση προβλεπόμενου δικαιολογητικού, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη γνώση

11

αυτής. Η ανωτέρω Υπηρεσία προβαίνει στο σχετικό έλεγχο δια της πρόσβασης

εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.7 του άρθρου 6.

3. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται γραπτώς επί της απόφασης. Σε περίπτωση

θετικής απόφασης, αυτή εκδίδεται με ισχύ ενός (1) έτους ή έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου δικαιολογητικού εγγράφου και μπορεί να ανανεώνεται

με την ίδια διαδικασία.

4. Η Δ/νση του Δήμου που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας καταχωρεί

δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και στο ηλεκτρονικό μητρώο τον αριθμό της απόφασης, το διάστημα ισχύος αυτής και την κατηγορία

δικαιούχου.

5. Οι Δ/νσεις των Δήμων του που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας, τα

ΚΕΠ, τα Κέντρα Κοινότητας του άρθρου 4 του Ν.4368/2016 και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 δημόσιοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας αναλαμβάνουν την υποχρέωση ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των χώρων που στεγάζονται, καθώς και των ιστοσελίδων τους, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες δικαιούχων και το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Παρέχεται επιπλέον έγγραφη ενημέρωση (έντυπο αίτησης και έντυπη λίστα δικαιούχων και απαιτούμενων δικαιολογητικών) ή και προφορικές διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθεί, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την παροχή σχετικής πληροφόρησης για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε βασικές γλώσσες

μεταναστών και προσφύγων.

6. Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης Ασθενών των νοσοκομείων και των λοιπών Φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση, παραπομπή και παροχή συνδρομής των ανασφάλιστων νοσηλευόμενων και των οικείων τους για τις αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής, καθώς και της εκπροσώπησής τους στις Υπηρεσίες του παρόντος, όπου αυτή απαιτείται.

Άρθρο 8 Τελική διάταξη

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α ́21) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, η ισχύς των οποίων άρχεται από 01/06/2016, ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

01/06/2016 αναφορικά με τις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή

Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ.

56432/28.6.2014 (Β ́ 1753) .
3. Τα βιβλιάρια οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων και τα πιστοποιητικά

κοινωνικής προστασίας που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοί τους δικαιούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, χωρίς να θίγονται τα ήδη θεμελιωμένα δικαιώματά τους. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, εξετάζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα, εφόσον εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2Β του άρθρου 6 της παρούσας.

2. Για τους δικαιούχους των παρ. 2, 8 και 9 του άρθρου 6 της παρούσας, μέχρι την

προϋποθέσεις ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των

ισχύουν οι όροι και οι

φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα οριζόμενα στην

12

4. Για το χρόνο έναρξης άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 7 από τους Δήμους, οι οποίοι δεν ασκούν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας την αρμοδιότητα που προέβλεπε η Κ.Υ.Α.139491/2006 (Β’ 1747), ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν.4257/2014 (Α ́ 93).

5. Η υπ ́ αριθ. 139491/2006 Κ.Υ.Α. (Β ́ 1747), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ ́ αριθ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/2014 Κ.Υ.Α. (Β ́ 1465), η υπ ́ αριθ. Π2α/ΓΠΟΙΚ 81851/2009 Κ.Υ.Α. (Β ́ 1370), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ ́ αριθ. Π2α/Γ.Π. οικ. 128027/2009 Κ.Υ.Α. (Β ́ 2081), καθώς και κάθε προηγούμενη απόφαση και εγκύκλιος, σχετική με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καταργούνται.

6. Με εγκύκλιο των αρμόδιων Υπουργείων δύνανται να ρυθμίζονται λεπτομερώς θέματα αρμοδιότητάς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

13

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

14

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

2. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης
Σταδίου 29,
Τ.Κ. 101 10, Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Αν. Υπουργού
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας
 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
 5. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής
 6. Υποστήριξης
 7. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
 8. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 9. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (3)
 10. Δ/νσηΠρωτοβάθμιαςΦροντίδαςΥγείαςκαιΠρόληψης(3)


30/3/16

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΦΡΑΧΤΕΣ

Στις 2 & 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στην Ε.Δ.Ο.Θ. η 5η Πανελλαδική συνάντηση των Κοινωνικών Ιατρείων Αλληλεγγύης.

2016-afisa-panelladiki-KIA-FOR-WEB

 

 

 

 

 

 

 


28/3/16

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Ρεπορτάζ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΟΥ

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει τον τελευταίο καιρό η συζήτηση γύρω από ελλείψεις σε φάρμακα στην αγορά, με φαρμακευτικούς συλλόγους να κρούουν διαρκώς τον κώδωνα του κινδύνου θέτοντας ζήτημα δημόσιας υγείας. Τί πυροδοτεί το πρόβλημα και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις; Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν στην «Α» της Κυριακής επιστήμονες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμάκου και μας εξηγούν πώς λειτουργεί η φαρμακευτική αλυσίδα.

ΠΦΣ: Τρεις άξονες – πηγές του προβλήματος

Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες παράγουν μειωμένες ποσότητες προϊόντων, τα οποία διαθέτουν κατά προτεραιότητα και κατά κύριο λόγο σε άλλες χώρες, στις οποίες τα σκευάσματά τους διατηρούν υψηλότερες τιμές.

Επιπλέον, όπως τονίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων με αξία μικρότερη των 5 ευρώ, που είτε θεωρείται ότι δεν αξίζει να διατεθούν στην αγορά από πλευράς παραγόμενου κέρδους είτε αντικαθίστανται από άλλα, ακριβότερα.

Παράλληλα οι εταιρείες προμηθεύουν τις φαρμακαποθήκες σε μικρότερες ποσότητες από τις αναγκαίες και οι τελευταίες με τη σειρά τους προμηθεύουν τα φαρμακεία σε ακόμη μικρότερες ποσότητες λόγω των παράλληλων εξαγωγών.

Αντιπρόεδρος ΕΟΦ: Τι είναι οι «παράλληλες εξαγωγές»

Στα προβλήματα που δημιουργούν οι παράλληλες εξαγωγές στάθηκε ιδιαίτερα και ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Τάκης Γεωργακόπουλος τονίζοντας την ανάγκη αυτό το φαινόμενο να αποτραπεί, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια της ελληνικής αγοράς. Τι είναι όμως οι περιβόητες «παράλληλες εξαγωγές»; Την απάντηση δίνει ο πλέον αρμόδιος φορέας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και συγκεκριμένα ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ηλίας Γιαννόγλου:

«Είναι ένα καθεστώς που υφίσταται βάση της κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορά την ελεύθερη διακίνηση όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όμως το φάρμακο», τονίζει, «είναι κοινωνικό αγαθό και έχει να κάνει με τη θεραπεία παθήσεων. Ως προϊόν, δηλαδή, απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που είναι οι ασθενείς. Γι’ αυτόν τον λόγο, προκειμένου να επιτρέπεται η εξαγωγή φαρμάκων, πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις, δηλαδή να καλύπτεται η εσωτερική αγορά».

Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο τα φάρμακα εξάγονται από τις φαρμακαποθήκες, ο κ. Γιαννόγλου εξηγεί ότι αυτό συμβαίνει «επειδή μερικά σκευάσματα πωλούνται πιο φθηνά στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη, συνεπώς η πώληση στο εξωτερικό αποφέρει μεγαλύτερο κέρδος από ό,τι η εγχώρια διάθεσή τους».

Δύσκολος ο εντοπισμός της εγχώριας επάρκειας

Η διαπίστωση της εγχώριας επάρκειας στην κάλυψη του πληθυσμού είναι δύσκολη, αλλά, όταν τα στοιχεία είναι επαρκή, ο ΕΟΦ προχωράει σε απαγόρευση εξαγωγών. Αυτό γίνεται για ένα διάστημα όταν ομαλοποιηθεί η αγορά, αίρεται η απαγόρευση, δεν μπορεί να επεκτείνεται στο διηνεκές».

Αυτή η απαγόρευση «πρέπει να είναι καλώς τεκμηριωμένη, διαφορετικά προσφεύγουν δικαστικά όχι μόνο οι εγχώριοι, αλλά και οι ξένοι φαρμακέμποροι. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, παρ’ όλες τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, για να παρακολουθούν όλες αυτές τις διαδικασίες και να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον» καταλήγει ο αντιπρόεδρος του ΕΟΦ.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό και το κέρδος μονοπωλεί το ενδιαφέρον

Όπως έχει πολλάκις επισημανθεί από τον ΕΟΦ, προβλήματα παραγωγής και διάθεσης εντοπίζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με χαρακτηριστική την περίπτωση των παιδικών εμβολίων. Ταυτόχρονα, παλαιά φάρμακα έχουν αποσυρθεί και η χώρα αναγκάζεται να τα αγοράζει από το εξωτερικό μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) τη στιγμή που ούτως ή άλλως υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και… κίνητρο, δηλαδή κέρδος.

Πηγές του ρεπορτάζ σημειώνουν ότι σε αυτό το σημείο η χώρα θα πρέπει να αποκτήσει τέτοιον πολιτικό προσανατολισμό ώστε να αποφασιστεί ότι αυτά τα φάρμακα θα παράγονται εντός Ελλάδας. Παράλληλα, σύμφωνα με άλλες πηγές, που επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, εκτός από τις πραγματικές ελλείψεις, υπάρχουν και οι εικονικές. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στις πληρωμές των παρόχων, αυτοί καθυστερούν να διαθέσουν το προϊόν και λίγο – πολύ «φθάνουν στο σημείο να θέτουν εκβιαστικά διλήμματα του τύπου ‘πλήρωσέ με για να στο φέρω’».

Περί ελλείψεων ο λόγος

Όλοι συγκλίνουν στο υπάρχουν ελλείψεις. Ωστόσο, αποκλίσεις υπάρχουν σχετικά το εύρος τους. Πριν από λίγες ημέρες ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δημοσίευσε μια λίστα με 37 φάρμακα και εμβόλια που εμφανίζουν έλλειψη στην ελληνική αγορά, ενώ οι κατάλογοι που έχουν δημοσιευθεί συνολικά ξεπερνούν τα 100 προϊόντα.

Αυτό που δεν αποσαφηνίζεται από τους φαρμακοποιούς είναι εκείνο που θίγει ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ σημειώνοντας ότι «είναι γνωστό πως υπάρχει πλήθος σκευασμάτων για κάθε δραστική ουσία, για τις περισσότερες από αυτές, γεγονός που δείχνει πως είναι αρκετά δίσκολο να υπάρξει πραγματικά παντελής έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων». Πηγές τονίζουν ότι οι πραγματικές ελλείψεις αφορούν κυρίως τις σπάνιες παθήσεις και πως το κράτος ωφείλει να καλύψει αυτές τις ανάγκες μέσω του ΙΦΕΤ.

Μ. Ολλανδέζος: Η ελληνική βιομηχανία μπορεί να καλύψει το 70% της Πρωτοβάθμιας

Σχολιάζοντας το θέμα, ο διευθυντής επιστημονικών θεμάτων της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Μάρκος Ολλανδέζος σημειώνει ότι καταρχήν το θέμα των ελλείψεων δεν αφορά φάρμακα που παράγονται στην Ελλάδα. «Έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε το 70% όλης της αγοράς σε φάρμακα πρωτοβάθμιας φροντίδας και το 50% στα νοσοκομειακά φάρμακα».

Το θέμα των ελλείψεων έχει να κάνει «με τις πολύ χαμηλές τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα, το οποίο στην ουσία δίνει το κίνητρο για παράλληλες εξαγωγές» τονίζει και εξηγεί: «Το φάρμακο έρχεται στην Ελλάδα και φεύγει κατευθείαν σε άλλες χώρες σε υψηλότερη τιμή. Ο ΕΟΦ κάνει μια αξιέπαινη προσπάθεια να καταγράψει τις ελλείψεις απαγορεύοντας τις παράλληλες εξαγωγές».

Στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία δεν υπάρχουν ελλείψεις

Ο κ. Ολλανδέζος σημειώνει ότι «τα φάρμακα της ελληνικής βιομηχανίας δεν θα έχουν ποτέ ελλείψεις, επειδή τα παράγουμε εδώ. Ο μόνος ορατός κίνδυνος είναι η επικείμενη ανατιμολόγηση, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά παλιά φάρμακα, ήδη φθηνά, τα οποία θα πάρουν τόσο χαμηλές τιμές ώστε δεν θα καλύπτεται το κόστος παραγωγής τους».

Ωστόσο τονίζει ότι τα φάρμακα της ελληνικής βιομηχανίας δεν προτιμώνται επειδή είναι κατά βάση γενόσημα και «σε όλη τη φαρμακευτική αλυσίδα, διανομή – αποθηκάριος – φαρμακοποιός, έχουν κίνητρο να χορηγούν μια ακριβότερη θεραπεία αντί για φθηνότερη» σημειώνει το μέλος της ΠΕΦ και συμπληρώνει: Το να αγοράζουμε όμως ακριβότερα φάρμακα προσθέτει βάρος στον καταναλωτή, που καλείται να πληρώνει μεγαλύτερες συμμετοχές, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η φαρμακευτική δαπάνη.

πηγή: http://www.avgi.gr/article/6393091/ti-prokalei-elleipseis-sta-farmaka


18/3/16

datauri-fileΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χολαργού-Παπάγου οργανώνει εκδήλωση στην πλατεία Δημοκρατίας (οδός Υμηττού) στον Χολαργό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00 π.μ.  Συμβολική διαμόρφωση της πλατείας – Καλλιτεχνικό δρώμενο – Πλανόδιοι μουσικοί.

Εκθέσεις φωτογραφίας των φωτορεπόρτερ Μάριου Λώλου και Γιάννη Καραμπάτσου και Εκθέσεις παιδικών ζωγραφιών.

12:00μ.μ. – 2:30 μ.μ. Συζήτηση στην πλατεία  «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ».

Ομιλητές: Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου, Τζέλα Αλιμπράντη, δημοσιογράφος εφημερίδας Εποχή, Βασίλης Συλαϊδής, μέλος Δ.Σ. εργαομένων στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ.  Συμμετέχουν εκπρόσωποι της Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α (Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και την Φασιστική Απειλή) και Κ.Α.Ρ. (Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό).  Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης συντονίζει ο Κώστας Παπαδάκης.

12:00 – 2:30 μ.μ. Καλιτεχνικές δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους

3:00 μ.μ. – 5῎;00 μ.μ. Φαγητό στην Πλατεία

5:30 μ.μ. – 7:00μ.μ. «Το ταξίδι μου» – συζήτηση με τον πρόσφυγα Μαχαμάντι Άλι.  Συμμετέχουν η Ξένια Πασσά (Ύπατη Αρμοστία ) και ο Μάριος Λώλος (Πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας).

7:00 – 9:30 μ.μ. «Εικόνες, Μουσική, Ταινιάκια και Βίντεο στην Πλατεία», και οι «Τρεις κι ο Τσίκος και οι φίλοι τους» σε παλιά ρεμπέτικα.

ΘΑ ΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


17/3/16

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Picture1

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, μια ιστορική γυναικεία οργάνωση, για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας διοργανώνει εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα βραβευθεί, όπως κάθε χρόνο, η γυναικεία κοινωνική προσφορά.

Εφέτος το «Βραβείο Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου», (Επίτιμη Πρόεδρος του Συνδέσμου) θα απονεμηθεί στις εθελόντριες των νησιών μας στο Ανατολικό Αιγαίο για την παραδειγματικά εξαιρετική προσφορά τους αγάπης και αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18 Μαρτίου και ώρα 6.00 μ.μ. στην Αίθουσα Διαλέξεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

Θα γίνει συζήτηση με θέμα: «Προσφυγικές Ροές προς την Ελλάδα. Σημερινή κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές. Γυναικεία εθελοντική προσφορά».
Θα προβληθούν φωτογραφίες και θα ακούσουμε ένα συγκινητικό τραγούδι  της προσφυγιάς.
Το θέμα θα αναπτύξουν η κ. Χριστιάννα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου,  εκπρόσωπος του Τομέα Προστασίας Προσφύγων, Γραφείο Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωπος των Γιατρών χωρίς Σύνορα. Ακόμη,  τέσσερις γυναίκες με εθελοντική προσφορά στην περίθαλψη των προσφύγων από τη Λέσβο, Σάμο, Χίο και Κάλυμνο, θα μας δώσουν από πρώτο χέρι την εικόνα της διάσωσης και πρώτης υποδοχής και ανακούφισης των προσφύγων κατά την άφιξη, και θα παραλάβουν το Βραβείο εκ μέρους όλων των γυναικών του Ανατολικού Αιγαίου για την προσφορά τους.

Τέλος, θα διαβαστεί Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την άρνηση ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχθούν πρόσφυγες, το οποίο θα σταλεί στον ΟΗΕ, στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, στις πρεσβείες Ευρωπαϊκών χωρών στην Αθήνα, και στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή, και να ενισχύσετε με τη φωνή σας, εφ’ όσον συμφωνήσετε, το Ψήφισμα διαμαρτυρίας που θα διαβαστεί.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος                                        Η Γενική Γραμματέας
Ελλάς Ελένη Κουράκου                     Τέρψη Λαμπρινοπούλου

ΑΘΗΝΑ 106 80, ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 60 – ΤΗΛ. 210 – 36.26.460 – ΤΗΛ./FAX : 210 – 36.16.236
E – mail : L.women-rights@otenet.gr                            www.leagueforwomenrights.gr


ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

”ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ”

H «Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών– Refugees Welcome to Piraeus!» και ο Ρ/Σ «105,5 Στο Κόκκινο» σάς προσκαλούν σε συναυλία για τους πρόσφυγες στο Λιμάνι του Πειραιά, την Κυριακή 20 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στον χώρο έξω από την Πύλη Ε2.

Ονομάσαμε τη συναυλία μας «ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ», γιατί αυτή είναι η δικιά μας Άνοιξη: μια γιορτή φιλοξενίας, αλληλεγγύης, υποδοχής και αποδοχής του «άλλου», που είναι τόσο δικός μας…
Συμμετέχουν το συγκρότημα «ENCARDIA», το Συριακό συγκρότημα «AL MAHABBA» και ο αγαπημένος των νέων του Αφγανιστάν και διωκόμενος από τους Ταλιμπάν, ΜΟΥΣΑΟΥΪΡ ΡΟΣΧΑΝ. Μια ημέρα που συμπίπτει με την Πρωτοχρονιά των Αφγανών, δίνουμε -για πρώτη φορά μετά την Οδύσσειά του- βήμα στον Μουσαουϊρ Ροσχάν, που διασώθηκε και μένει στο κέντρο φιλοξενίας Ελληνικού.

Γιατί Λιμάνι σημαίνει άνοιγμα, νέο ξεκίνημα, ελπίδα για τους ανθρώπους που πήραν τη γενναιότερη -και τραγικότερη- απόφαση στη ζωή ενός ανθρώπου: να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να σώσουν τη ζωή τους.
Αντί εισιτηρίου, τρόφιμα μακράς διάρκειας για το φαγητό που μαγειρεύουμε καθημερινά στις χιλιάδες των ανθρώπων που βρήκαν καταφύγιο στο Λιμάνι του Πειραιά.
Σάς περιμένουμε!

ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ – Refugees Welcome to Piraeus!


 

17/3/16

ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ! ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

12828942_169280390122555_7752879284691617185_o_0

Η ιδρυτική παρουσίαση του Κοινωνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες «Καλώς τους» πραγματοιποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, στην αίθουσα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά.

Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης, των στόχων που αναλαμβάνει η πρωτοβουλία, καθώς και των πρώτων υπογραφών από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και του αθλητισμού, της αυτοδιοίκησης, της παιδείας και των κινημάτων αλληλεγγύης σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παραβρέθηκαν και παρενέβησαν ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Α. Μπαλτάς και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλης.

 www.facebook.com/kalostousgr
 twitter.com/kalostous_gr
 www.instagram.com/kalostousgr


7/3/16

ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ «ΦΙΛΑΝΡΩΠΙΕΣ» ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Στήριξης Προσφύγων & Μεταναστών εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή το «φιλανθρωπικό» σόου με τη συνοδεία καμερών που έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη με πρωτοβουλία της Μ. Βαρδινογιάννη ενώ, επίσης, ζητάει από τους εικονολήπτες και τους φωτογράφους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των ανθρώπων στο λιμάνι του Πειραιά

Ως αυτοοργανωμένη Πρωτοβουλία, οφείλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από πρακτικές που παρατηρούνται στο λιμάνι του Πειραιά, ώστε να προφυλάξουμε το εγχείρημά μας και να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη συμμετοχή των εκατοντάδων αλληλέγγυων που το πλαισιώνουν.
Ως εκ τούτου καταδικάζουμε:
• οποιαδήποτε είδους «φιλανθρωπία», που σαν στόχο έχει την αυτοπροβολή και τη διαφήμιση αυτού που την διενεργεί,
• η οποία θίγει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που βρίσκονται στο λιμάνι(όπως οι κάμερες που ακολουθούσαν τον Κο Ρουβά και την Κα Βαρδινογιάννη την περασμένη Πέμπτη στους χώρους, όπου διαμένουν όσοι φιλοξενούνται στο λιμάνι, κανοντάς τους θέαμα -όπως οι ίδιοι μας εξέφρασαν αυτό που αισθάνθηκαν- ή όπως το άναρχο και ελλιπές μοίρασμα 200 κουτιών που έγινε την ίδια μέρα από την «Αποστολή» και εκκλησιαστικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί για πρώτη φορά στο λιμάνι το φαινόμενο άνθρωποι να σπρώχνονται για να παραλάβουν και πολλά παιδιά να κλαίνε, επειδή δεν πρόλαβαν να πάρουν ένα από τα κουτιά που μοιράζονταν),
• ή τέλος οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την υγεία μικρών παιδιών, σύμφωνα με τις δηλώσεις πολλών γιατρών, όπως ο εμβολιασμός που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Κας Βαρδινογιάννη την ίδια μέρα στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά.
Τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές από όσους βρισκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους όλες αυτές τις μέρες. Όποτε είναι εφικτό, θα εμποδίζονται από τους αλληλέγγυους που δραστηριοποιούμαστε στο λιμάνι και θα καταδικάζονται μέσω των συνελεύσεών μας.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους, συλλόγους, συλλογικότητες, εταιρίες κτλ. που ανώνυμα και χωρίς καμιά διάθεση αυτοπροβολής στηρίζουν τους συνανθρώπους μας. Σε αυτούς βασιζόμαστε.
Τέλος, ζητάμε από τα ΜΜΕ, τους εικονολήπτες και τους φωτογράφους, να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των ανθρώπων, να μην τραβάνε πλάνα από τις αίθουσες διαμονής ή από τις ουρές την ώρα διανομής του φαγητού και να παραμένουν σε διακριτική απόσταση σεβόμενοι την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτών.

πηγή: http://left.gr/news/pampeiraiki-protovoylia-diahorizoyme-ti-thesi-mas-apo-tis-epikindynes-filanthropies-tis#sthash.qoK18lsJ.dpuf


22/2/16

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

οδηγός δικαιωμάτων & παροχών

Είναι οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη από όλους μας, αυτοί για τους οποίους σχεδιάζονται οι πολιτικές αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά δυστυχώς είναι οι ίδιοι που αγνοούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που τους αφορούν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ωφεληθούν από αυτές.

Αυτή η διαπίστωση, που συνιστά τον ορισμό του αποκλεισμού, ήταν που οδήγησε τον Συνήγορο του Πολίτη να εκδώσει τον Οδηγό δικαιωμάτων και παροχών για ευάλωτες ομάδες, μια χρήσιμη και χρηστική πρωτοβουλία, ώστε οι πολίτες όχι απλώς να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να μπορέσουν να τα ασκήσουν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις σχεδόν 18.000 αναφορές που δέχτηκε η Αρχή τη διετία 2014-2015, προέκυψε ότι τουλάχιστον οι μισοί πολίτες δεν γνώριζαν την ύπαρξη των ευνοϊκών ρυθμίσεων που τους αφορούσαν, αλλά ούτε τους φορείς, στους οποίους μπορούσαν να απευθυνθούν, προκειμένου να ωφεληθούν από τις σχετικές παροχές.

Στη χθεσινή παρουσίαση του Οδηγού, οι συντελεστές του μίλησαν για τις περιπτώσεις που συνάντησαν κατά τις εξορμήσεις τους στις γειτονιές της κρίσης, τους ανθρώπους που άκουσαν και είδαν, μερικούς από τα τέσσερα εκατομμύρια των συνανθρώπων μας που κινούνται μεταξύ ορίου φτώχειας και ακραίας φτώχειας χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους.

Εθιξαν την κατακερματισμένη κοινωνική πολιτική που αδυνατεί να φτάσει σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται, τη δυσλειτουργία της διοίκησης που δυσκολεύεται ακόμη και να τους αφουγκραστεί, πόσο μάλλον να τους βοηθήσει, για το κράτος που τα μόνα αξιόπιστα στοιχεία που συλλέγει είναι μέσω του φορολογικού συστήματος ΤΑΧΙS, που ενδιαφέρεται μόνο για χρηματοοικονομικά στοιχεία, αγνοώντας όλες τις άλλες παραμέτρους που συνθέτουν τις ευάλωτες ομάδες και τις ανάγκες τους.

«Πολλοί ήθελαν απλά να τους ακούσουμε», είπε η κ. Καλαβάνου, εκ των συντακτών του Οδηγού. Είχε πολλά να πει για τους ανθρώπους που δεν κοιμούνται το βράδυ καθώς βρέθηκαν άνεργοι, επειδή δεν ήξεραν πώς να διεκδικήσουν το επίδομα ανεργίας εντός 60 ημερών από την απόλυσή τους και άλλους που δεν προσέγγισαν τη διοίκηση από φόβο ή ντροπή και κατέφυγαν για βοήθεια στον Συνήγορο προκειμένου να πληροφορηθούν τελικά για τις διευκολύνσεις που δικαιούνται.

Ταυτόχρονα ο Οδηγός αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για τις διοικητικές υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και χάνονται μέσα στις δαιδαλώδεις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Με 11 ενότητες, ο Οδηγός -με βάση την εμπειρία του Συνηγόρου από τη διερεύνηση των αναφορών των πολιτών- αποτελεί την πιο καλοδεχούμενη προσπάθεια να καλυφθεί το κενό της ενημέρωσης των πολιτών για αυτά που δικαιούνται, για αυτά που κάθε αρχή και υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσους χρειάζονται στήριξη ώστε να αντεπεξέλθουν.

■ Από σήμερα θα είναι διαθέσιμος και στον ιστοχώρο www.synigoros-solidarity.gr., στον οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση με νέες πληροφορίες.

Συντάκτης: Ιωάννα Σωτήρχου

πηγή: https://www.efsyn.gr/arthro/odigos-epiviosis-gia-eyalotoys-synanthropoys-mas


19/2/16

ΚΑΝΕΝΑ ΜΩΡΟ ΣΕ ΚΕΛΙ

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΩΡΟΜΑΝΕΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Κανένα μωρό σε κελί», με στόχο την κατάργηση της κράτησης των κηδεμόνων βρεφών και νηπίων, η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων διοργανώνει πενθήμερο εκδηλώσεων ενημέρωσης και δράσης το οποίο περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας όπως και παράλληλες θεματικές εκδηλώσεις, από την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, στο Εργαστήρι Μαιρηβή (Δεληγιώργη 33, στάση μετρό Μεταξουργείο)

Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Φυλακισμένα Χαμόγελα» παρουσιάζει πορτρέτα κρατουμένων μανάδων με τα παιδιά τους από τις γυναικείες φυλακές Ελαιώνα Θηβών, που  παραχώρησε στην Πρωτοβουλία  υποστηρίζοντας τον σκοπό, ο αμερικανός φωτογράφος Javier Sirvent.
Ο φακός του Javier Sirvent δεν κατάφερε να αιχμαλωτίσει ούτε ένα παιδικό χαμόγελο, καθώς αυτά τα 11 παιδιά, που ζουν στις φυλακές της Θήβας έως τα τρία τους χρόνια, δεν έχουν γνωρίσει την παιδική ανεμελιά, παρά μόνο τον εγκλεισμό.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου

6 μ.μ.: Εγκαίνια της έκθεσης «Φυλακισμένα χαμόγελα»
7 μ.μ.: Προβολή της τηλεταινίας «Γράμματα στην Eλευθερία» (1993), σκηνοθεσία Πηγή Δημητρακοπούλου. Το δίλημμα μιας φυλακισμένης μητέρας αν θα κρατήσει το παιδί της στη φυλακή μαζί της ή θα το αποχωριστεί δίνοντάς το για τεκνοθεσία.
Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου

7 μ.μ.: Συζήτηση με θέμα «Έχε το νου σου στο παιδί: Να καταργηθεί η κράτηση κηδεμόνων βρεφών και νηπίων»
Μιλούν:
Γιώργος Νικολαΐδης, διευθυντής της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Ματίνα Πούλου, ειδικός επιστήμονας, Συνήγορος του Πολίτη
Εκπρόσωπος από τη ΜΚΟ Άρσις
Πρώην κρατούμενες και συγγενείς κρατουμένων μητέρων
Παρέμβαση από τη συλλογικότητα ξεblogάρισμα
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου: από τις 6 μ.μ.
Σάββατο 20 – Τρίτη 23 Φεβρουαρίου: από τις 12 μ. έως τις 8 μ.μ.
Εργαστήρι Μαιρηβή (Δεληγιώργη 33, στάση μετρό Μεταξουργείο)


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 2,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Με τη νομοθετική διάταξη και την Κοινή Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας, θα διασφαλίζεται η πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται επιτέλους πράξη η συνταγματική  υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να εξασφαλίσει τον πλήρη και ισότιμο τρόπο απόλαυσης του κοινωνικού δικαιώματος της Υγείας για όλους τους πολίτες.
Λαμβάνεται μέριμνα ακόμα και για το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών χωρίς χαρτιά (παιδιά, έγκυες, ψυχικά ασθενείς, τοξικοεξαρτημένοι, αιτούντες άσυλο, χρόνιοι ασθενείς, κλπ).
Η βασική φιλοσοφία της νέας ρύθμισης είναι η ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας για όλους βάσει του ΑΜΚΑ και η πλήρης νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους. Για τις κατηγορίες των μεταναστών χωρίς χαρτιά (και ΑΜΚΑ) επεξεργαζόμαστε τρόπους εισαγωγής στο σύστημα μέσω ειδικών βεβαιώσεων ή προσωρινού ΑΜΚΑ.
Ήδη έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται τα διοικητικά και ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, των ΚΕΠ και των Υπηρεσιών Πρόνοιας για την εφαρμογή του νέου συστήματος
Ιστορική αναδρομή
Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα της πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών σε υπηρεσίες υγείας συναποτελείται από ένα νομοθετικό διάταγμα του 1973 και μια σειρά ελλιπών Υπουργικών και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που δεν αντιμετωπίζουν παρά μερικώς το πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού.
Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκυβέρνηση ΝΔ -ΠΑΣΟΚ, δέχτηκε να προωθήσει τις σχετικές ΚΥΑ του 2014 μόνο κατόπιν πιέσεων των δανειστών που είχαν θέσει ως προϋπόθεση την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων για την εκταμίευση δόσης του δανείου.
Τον Μάρτιο του 2015, με πρωτοβουλία του αναπλ. Υπουργού Υγείας, Α. Ξανθού, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με στόχο τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου, την ανάλυση των προβλημάτων πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας και τη διατύπωση πρότασης για νέα κανονιστική ρύθμιση. Για πρώτη φορά συμμετείχαν σε αντίστοιχη ομάδα εργασίας το Συντονιστικό Κοινωνικών Ιατρείων και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η Ομάδα Εργασίας επεξεργάστηκε σχέδιο ΚΥΑ, το οποίο κατέθεσε στην πολιτική ηγεσία. Μετά τις απαραίτητες βελτιώσεις, το σχέδιο τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση.
Λόγω της ιστορικής συγκυρίας και της δημοσιονομικής κατάστασης (Ιούλιος 2015), αναβλήθηκε η έκδοση της ΚΥΑ.
Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε ένα σχέδιο 100 δράσεων, το οποίο έγινε αποδεκτό. Ο πρώτος άξονας των δράσεων ονομαζόταν “Καθολική Κάλυψη του Πληθυσμού” και η πρώτη δράση του άξονα ήταν η συγκεκριμένη Νομοθετική Διάταξη και η υπό έκδοση ΚΥΑ.
Τι νέο εισάγει η πολιτική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας:
Το σύστημα που θα εισάγει η ΚΥΑ βασίζεται στην κατοχή ΑΜΚΑ. Κάθε πολίτης, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, θα μπορεί μόνο με το ΑΜΚΑ του –χωρίς δικαιολογητικά, χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, φραγμούς και έγκριση από τριμελείς επιτροπές- να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε δομή του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Η ελεύθερη πρόσβαση εγγυάται για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και εισοδηματικών κριτηρίων. Δίνουμε τέλος στον απαράδεκτο αποκλεισμό των ανασφάλιστων από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Το σύστημα πρόσβασης στη Δημόσια Περίθαλψη επεξεργάζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε συνεργασία με το Υπ. Υγείας, το Υπ. Πρόνοιας, τον ΕΟΠΥΥ και τη ΓΓΔΕ.

Διασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας για τους ανασφάλιστους, όπως και για τους ασφαλισμένους. Θα δικαιούνται πλήρεις νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες, πρόληψη και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από τα ιδιωτικά φαρμακεία (εκτός από τα φάρμακα υψηλού κόστους που θα συνεχίσουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ).  Το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης μετακυλίεται από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Γίνεται αντιστοίχιση των παροχών που δικαιούνται οι ανασφάλιστοι με τον κανονισμό παροχών του ΕΟΠΥΥ

Διασφαλίζεται πρόσβαση σε όλους τους τύπους δημόσιων δομών Υγείας, άρα και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (εξαιρούνται μόνο τα Στρατιωτικά που ενδεχομένως θα ενταχθούν σε δεύτερη φάση).

Οι μόνοι διαχωρισμοί που διατηρούνται είναι οι εξής:
– Δε θα υπάρχει συμμετοχή στα φάρμακα μόνο για όσους έχουν εισόδημα κάτω των 6.000€. Οι άνω των 6.000€ ανασφάλιστοι θα επιβαρύνονται με τις συμμετοχές που έχουν και οι ασφαλισμένοι.
– Οι ανασφάλιστοι που θα καλύπτονται από τη ρύθμιση θα δικαιούνται διαγνωστικές εξετάσεις μόνο στις δημόσιες δομές, όμως θα υπάρχει πρόβλεψη για δυνατότητα επίσκεψης σε ιδιωτικά διαγνωστικά σε περιοχές που δε λειτουργούν αντίστοιχα δημόσια.

Η Νομοθετική Διάταξη και η ΚΥΑ περιέχει ρητές αναφορές σε ομάδες πληθυσμού που βρίσκονταν εκτός συστήματος υγείας ή αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα πρόσβασης, όπως οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο, οι διοικητικά κρατούμενοι μετανάστες. Εκτός ρύθμισης παραμένουν ελάχιστες κατηγορίες  μεταναστών χωρίς χαρτιά, για τους οποίους όμως έχει ξεκινήσει σχετική συζήτηση με τα συναρμόδια Υπουργεία. Επίσης, υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τα παιδιά, τις εγκύους, όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τους ψυχικά ασθενείς, τους χρόνιους και τους βαριά νοσούντες, τους άστεγους και τους τοξικοεξαρτημένους, που δικαιούνται των παροχών της ρύθμισης ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος. Οι άνθρωποι που δεν υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων της ρύθμισης, είναι μόνο μετανάστες χωρίς κανένα έγγραφο, καμία βεβαίωση από αντίστοιχη δομή και χωρίς προβλήματα υγείας.

Το κόστος της ρύθμισης (περίπου 100 εκατομμύρια) θα αναλάβει ο ΕΟΠΥΥ. Εξάλλου, αυτή είναι και η εισήγηση του Υπουργείου Οικονομικών («το κόστος της πλήρους νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων προτείνεται να καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ»).

Με αυτή τη ρύθμιση ευθυγραμμιζόμαστε και –επιτέλους- εφαρμόζουμε τις διεθνείς και συνταγματικές υποχρεώσεις της Πολιτείας για την απόλαυση του κοινωνικού δικαιώματος στην Υγεία:  άρθρο 21 παρ.3 του Συντάγματος, άρθρο 34 του Χάρτη Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείο 11 του Μέρους Ι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και άρθρο 25 παρ.1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η παρούσα διάταξη υπηρετεί τον  θεμελιώδη στόχο του Κοινωνικού Κράτους για καθολική υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της χώρας, που για πρώτη φορά γίνεται πράξη.


9/2/16

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύγων

και Μεταναστών – Refugees welcome to Piraeus!

σάς προσκαλεί

στην ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ της
την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ, στις 12 το μεσημέρι,
στην ΠΥΛΗ Ε2 του ΛΙΜΑΝΙΟΥ
(σημείο αναχώρησης και άφιξης των πλοίων της Λέσβου),
στην ΠΕΤΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (δεξιά της Πύλης).

Στη συναυλία συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Νένα Βενετσάνου
Τάσος Ζαφειρίου
Αργυρώ Καπαρού
Δήμητρα Μαστορίδου
Αναστασία Μουτσάτσου
Νατάσα Παπαδοπούλου-Τζαβέλλα
Φωτεινή Τσακνάκη
Σταμάτης Χατζηευσταθίου

-αντί εισιτηρίου, τρόφιμα άμεσης κατανάλωσης
για τους πρόσφυγες-

Απάντηση στα άνομα συμφέροντα που καταδικάζουν αμέτρητους  ανθρώπους στον ξεριζωμό και την εξαθλίωση είναι η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και η αντίδραση στον πόλεμο και στα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Καιρός να χτυπήσουμε τη βία με τη συνειδητοποίηση, με το τραγούδι, με τη φωνή, με την κραυγή μας!

Σ Τ Α Μ Α Τ Ε Ι Σ Τ Ε   Τ Ο Υ Σ   Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Σ
Π Ο Υ   Γ Ε Ν Ν Ο Υ Ν   Τ Η Ν   Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ι Α

Παρακολουθώντας εδώ και μήνες (από τον Σεπτέμβριο του 2015)  τις εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά, στον δρόμο για μια «Γη της Επαγγελίας» μακριά από την πατρίδα τους, παρακολουθώντας με τρόμο τις χιλιάδες θυμάτων στα νερά του Αιγαίου η «Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία» αποφάσισε να ξεκινήσει μια σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με το δράμα των προσφύγων, αλλά και την καταπολέμηση της πηγής των δεινών τους, που είναι ο πόλεμος.

Μόνο η συνειδητοποίηση της βίας του πολέμου, που εξαναγκάζει ανθρώπους σαν κι εμάς να εγκαταλείπουν ό,τι τούς είναι οικείο, αγαπημένο και απαραίτητο για να σώσουν την ίδια τους τη ζωή, μόνο η δημιουργία ενός μαζικού κινήματος ειρήνης που θα πιέσει τα κέντρα αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο να τον σταματήσουν, μπορεί να είναι η απάντηση στη λαίλαπα που σαρώνει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μπροστά στα μάτια μας. Αν δεν νοιαστούμε εμείς, τότε ποιος; Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, τότε πότε;

Απάντηση στα άνομα συμφέροντα που καταδικάζουν αμέτρητους  ανθρώπους στον ξεριζωμό και την εξαθλίωση είναι η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και η αντίδραση στον πόλεμο και στα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Καιρός να χτυπήσουμε τη βία με τη συνειδητοποίηση, με το τραγούδι, με τη φωνή, με την κραυγή μας.

9/2/16

«ΠΙΑΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΟΥ» ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

PiaseToHeriMou

Με τη δράση «Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη» συνεχίζεται η καμπάνια «Πιάσε το χέρι μου», που διοργανώνουν από κοινού οι Δήμοι Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας / Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με την «Εφημερίδα των Συντακτών», την «Αλληλεγγύη για Όλους» και το δίκτυο μεταναστριών στην Ελλάδα «Μέλισσα».

Θέμα της συζήτησης που πραγματοποιείται την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, 7μ.μ., στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ελληνισμού της Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), στη Ν. Φιλαδέλφεια, Δεκελείας 152, είναι «Προσφυγικό: κρίση για την Ευρώπη, πρόκληση για τους πολίτες».
Θεσμικοί φορείς και εθελοντές, αναζητούν τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αναλάβουν δράση.

Μιλούν:

Γιάννης Μουζάλας, αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών
Έφη Λατσούδη, Χωριό Όλοι μαζί – ομάδα ΠΙΚΠΑ, Λέσβος
Θανάσης Κούρκουλας, εκπαιδευτικός του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών

Συντονίζει η Ντίνα Δασκαλοπούλου, δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών

Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η δράση «Στηρίζουμε το ταξίδι», με τη συμμετοχή 12.310 μαθητών από 83 σχολεία των Δήμων Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Οι μαθητές γεμίζουν σακίδια για τους συνομήλικούς τους πρόσφυγες και τους στέλνουν ευχές που θα τους δώσουν κουράγιο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της καμπάνιας «Πιάσε το χέρι μου» έχει ως εξής:

«ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»: Δύο παράλληλες εκθέσεις φωτογραφίας στο Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας, Πατριάρχου Ιωακείμ 4 και στο Π.Π.Ι.Ε.Δ. Νέας Φιλαδέλφειας, Δεκελείας 152. Εικόνες από το πέρασμα των προσφύγων το 1922 από το αρχειακό υλικό των Δήμων και σημερινών προσφύγων του φωτορεπόρτερ της Εφημερίδας των Συντακτών, Βασίλη Μαθιουδάκη. Οι εκθέσεις θα διαρκέσουν έως τις 10 Φεβρουαρίου.

τηλ. επικοινωνίας: 6977 236 456 (Ηλίας Δασκαλόπουλος), email: iliasd1983@gmail.com

5/2/16

ΔΩΡΕΑΝ tamiflu KAI relenza ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ

Δωρεάν tamiflu και relenza για τη γρίπη

Στη δωρεάν χορήγηση των αντι – ιικών φαρμάκων tamiflu και relenza από τα ιδιωτικά φαρμακεία, προχωρεί και φέτος το υπουργείο Υγείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, τα εν λόγω σκευάσματα χορηγούνται με σκοπό την αποτροπή εμφάνισης επιπλοκών από τη γρίπη σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Λόγω της έξαρσης της επιδημίας, ο υπουργός παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου την ισχύ παλαιότερης απόφασης, η οποία αφορούσε τη χορήγηση των παραπάνω σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, των ενόπλων δυνάμεων και του ΠΕΔΥ, τα ιατρεία των ασφαλιστικών Ταμείων και τα οργανωμένα ιατρεία των καλλικρατικών δήμων μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν απευθείας με αιτήματά τους προς το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Υψηλού κινδύνου

Με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου (παρατίθεται πιο κάτω), στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν οι εξής:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

 • Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες.
 • Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.
 • Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
 • Μεταμόσχευση οργάνων.
 • Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).
 • Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.
 • Χρόνια νεφροπάθεια.
 • Νευρομυϊκά νοσήματα.

Έγκυες

Ανήκουν, επίσης, οι έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης, οι λεχωίδες, θηλάζουσες, άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) >40 kg/m2, παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη.

Υψηλού κινδύνου θεωρούνται και τα άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη, οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων – λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων).

Δικαιούχοι αντι – ιικών φαρμάκων είναι οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών Υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).

Δ.Κ.

πηγή: http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/34495/dwrean-ta-anti-iika-tamiflu-kai-relenza-se-atoma-ypsiloy-kindynoy-me-epiplokes-apo-ti-gripi.html

ΓΙΟΡΤΗ & ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι εθελοντές και οι εθελόντριες του ΚΙΦ Πειραιά καλούν σε γιορτή και κοπή πίτας το Σάββατο 30 Ιανουαρίου στις 8:30 μ.μ,  στο Στέκι του Λιμανιού της Αγωνίας, Πραξιτέλους 78 & Ελ. Βενιζέλου (Πειραιάς).

Θα σας καλοσωρίσουν με χαρά, με μουσική, μεζεδάκια και ποτό και… με ένα ποτήρι στο χέρι όλοι και όλες θα τσουγκρίσουμε κάνοντας μια κοινή ευχή: «την υγειά μας να ᾽χουμε»… Μια ευχή για την οποία όλοι αγωνιζόμαστε.

Στο χώρο θα υπάρχει κουτί για συλλογή φαρμάκων για τις ανάγκες των ασθενών του ιατρείου.

Screen Shot 2016-01-26 at 23.43.07

ι2/1/16

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΑ 30

Του Δημήτρη Παρθένη*

Συχνά, όταν αναζητούνται πολιτικές ενίσχυσης των υγειονομικών συστημάτων, γίνεται ένα μεγάλο λάθος. Στην ανάλυση των αναγκαίων παρεμβάσεων παρακάμπτονται ή υποεκτιμώνται οι διασυνδέσεις που υπάρχουν -ήδη εγκατεστημένες – μεταξύ των συστατικών στοιχείων των ίδιων των υγειονομικών συστημάτων. Για παράδειγμα, διαπλεκόμενες διασυνδέσεις ανάμεσα σε φάρμακα, οικονομικούς πόρους, διαχείριση προσωπικού, διαχείριση ιατρικής πληροφορίας και διασυνδέσεις που αφορούν την ίδια την παροχή υπηρεσιών. Συνέπεια της συνέχισης αυτού του λάθους είναι ότι ακολουθούνται πολιτικές που επηρεάζουν την προσβασιμότητα στο φάρμακο, μια και λαμβάνονται οριζόντια μέτρα που οδηγούν σε εγκάρσιους περιορισμούς στην κάλυψη. (1) Τα μνημονιακά χρόνια είδαμε στη χώρα περιοριστικές πολιτικές στο φάρμακο με οριζόντιο χαρακτήρα, που στέρησαν το φάρμακο από ορισμένες ομάδες του πληθυσμού (ανασφάλιστοι, μετανάστες κ.λπ.), κάτι που αντίκειται στη συνταγματική (ελληνική και ευρωπαϊκή) αρχή της ισότητας των πολιτών, ενώ, από την άλλη, δεν αντιμετωπίστηκαν τα χρόνια δομικά προβλήματα που οδηγούν σε αδικαιολόγητη διόγκωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Στόχος ενός υγειονομικού συστήματος δεν μπορεί παρά να είναι η καθολική κάλυψη (Universal coverage), η οποία προϋποθέτει ποιοτική υγειονομική φροντίδα για όλους και η οποία παρέχεται προς τους χρήστες κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται από οικονομική καταστροφή και φτωχοποίηση. Ο στόχος είναι να αναπτύσσεται ένα σύστημα υγείας, επεκτείνοντας την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, όντας όμως σταθερά προσηλωμένο στην εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν σε απώλεια πόρων και αναποτελεσματικότητα και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω «έξυπνων πολιτικών» (2).
H πολιτική ποιοτικής εφαρμογής φαρμάκου είναι ένα σημαντικό σκαλοπάτι προς αυτό το στόχο απαιτούνται όμως μέτρα στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α) Διασφάλιση διαθεσιμότητας ποιοτικών γενοσήμων και καινοτόμων προϊόντων.
Προϋποθέσεις:
1) Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων.
2) Προαξιολόγηση προμηθευτών και προϊόντων.
3) Διαπραγμάτευση τιμών, ποιότητας, όγκου και ασφαλούς αλυσίδας προμήθειας προϊόντος.
4) Πολιτική προαγωγής υγιούς ανταγωνισμού.
5) Πολιτική διάχυσης κινδύνου στις συμφωνίες.
6) Καθιέρωση προγραμμάτων βοήθειας ασθενούς.

β) Ενίσχυση της κατάλληλης χρήσης φαρμάκων.
Προϋποθέσεις:
1) Εφαρμογή κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών.
2) Συνδυασμός λίστας βασικών φαρμάκων και κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών.
3) Προσδιορισμός συμμόρφωσης παρόχων.
4) Αναλυτική διαχείριση της υγειονομικής φροντίδας.
5) Εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών ορθής χρήσης φαρμάκου και υιοθέτησης κριτηρίων κόστους αποτελεσματικότητας.
γ) Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης.
Προϋποθέσεις:
1) Κατανόηση της κοινωνικοοικονομικής και γεωγραφικής διάστασης των ασθενειών.
2) Προσδιορισμός κατ’ οίκον φροντίδας.
3) Προσδιορισμός φραγμών στην αναζήτηση φροντίδας.
4) Επέκταση δικτύων παροχής φροντίδας.
5) Επικέντρωση σε προγράμματα που βελτιώνουν την προσβασιμότητα σε ευπαθή τμήματα του πληθυσμού.
δ) Διατήρηση του κόστους σε ανεκτό επίπεδο.
Προυποθέσεις:
1) Παρακολούθηση και καταγραφή τής συνήθους φαρμακευτικής δαπάνης «ρουτίνας» κατά θεραπευτικό πεδίο.
2) Προσδιορισμός εξελίξεων τεχνολογίας υγείας και ιεράρχηση αναγκών με βάση τα οικονομικά διαθέσιμα και τους παράγοντες επίδρασης στην αποτελεσματικότητα.
3) Παρακολούθηση και προσδιορισμός κόστους κατ’ οίκον νοσηλείας.
4) Παρακολούθηση και εφαρμογή προγραμμάτων περιορισμού της ακατάλληλης χρήσης φαρμάκων και απώλειας πόρων (3).
Στις πολιτικές της WHO από το 1975 αρχικά για τις χαμηλού και μέσου ΑΕΠ χώρες εισάγεται η έννοια «λίστα βασικών φαρμάκων» και παράλληλα προάγεται η ιδέα των εθνικών πολιτικών φαρμάκου. Έκτοτε, ενώ παρατηρήθηκε διπλασιασμός των ανθρώπων που είχαν πρόσβαση στο βασικό και απαραίτητο φάρμακο, ευπαθή και φτωχά τμήματα του πληθυσμού συνεχίζουν να έχουν προβληματική πρόσβαση, εν τω μεταξύ όμως η πρόσβαση ορίστηκε πιο συγκεκριμένα ως η δυνατότητα χρήσης φαρμάκων και υπηρεσιών στον κατάλληλο χρόνο και σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη (1).
Στις έρευνες που αναζητούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής πολιτικών, «essential medicines», διαπιστώνεται πως χώρες που εφαρμόζουν πολιτικές βασικών – απαραίτητων φαρμάκων παρουσιάζουν καλύτερους δείκτες ποιοτικής χρήσης φαρμάκου (π.χ. επίπτωση πολυφαρμακίας σε υπερήλικες) σε σχέση με χώρες που δεν εφαρμόζουν ανάλογες πολιτικές. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση του προσωπικού (γιατροί, νοσηλευτές) σε συγκεκριμένα συνταγογραφικά μοντέλα και οδηγεί οδηγούν σε περεταίρω βελτίωση της ποιοτικής εφαρμογής του φαρμάκου. Όπως επίσης η ευρεία εφαρμογή πολιτικών βασικών και απαραίτητων φαρμάκων συνδέεται με βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (4).
Η επιλογή των βασικών και απαραίτητων φαρμάκων στο πλαίσιο μιας χώρας είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο, που ονομάζεται ρυθμιστική έγκριση, περιλαμβάνει κατά κανόνα μια ανασκόπηση αποτελεσματικότητας ασφάλειας και ποιότητας χωρίς σύγκριση με άλλα φάρμακα. Στο δεύτερο στάδιο, από τα καταγεγραμμένα προϊόντα της πρώτης φάσης ως βασικά και απαραίτητα, ορίζονται στο πλαίσιο μιας θεραπευτικής ομάδας όσα υπερτερούν στη συγκριτική αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και κόστος. Οι εθνικές λίστες βασικών – απαραίτητων φαρμάκων χρησιμοποιούνται ώστε να κατευθύνουν τον εφοδιασμό με φάρμακα του δημόσιου τομέα κατά κύριο λόγο. Καθορίζουν επίσης και επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό των επαγγελματιών υγείας. Ενώ ουσιαστικά αποτελούν τη βάση που παρέχει τα επιστημονικά και δημόσιας υγείας εχέγγυα για τη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης (5).
Τα προβλήματα που καθιστούν αναγκαία την εθνική λίστα φαρμάκων δεν αφορούν μόνο χώρες μέσου ή χαμηλού ΑΕΠ. Η αύξηση της ζήτησης και η αύξηση του κόστους των φαρμάκων δεν περιορίζονται μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε στις ΗΠΑ 18% το 1999, 16% το 2000 και 17% το 2001. Η αύξηση αυτή ερμηνεύτηκε α) λόγω γήρανσης του πληθυσμού, β) λόγω «άμεσης στον καταναλωτή» διαφήμισης και γ) λόγω αύξησης των τιμών των φαρμάκων. Στον Καναδά το μέσο κόστος ανά συνταγή αυξήθηκε κατά 93% από το 1987 έως το 1993. (1/3 της αύξησης ήταν συνέπεια αύξησης των τιμών ήδη κυκλοφορούντων φαρμάκων από τη φαρμακοβιομηχανία, 15% ήταν αποτέλεσμα υπερσυνταγογράφησης, 55% όμως ήταν συνέπεια της εισαγωγής νέων φαρμάκων). Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης είναι συνέπεια του κόστους εισαγωγής νέων φαρμάκων, απαιτείται μια διαδικασία επιλογής στη βάση εθνικής λίστας και για τις βιομηχανικές χώρες. Όμως οι αποφάσεις είναι εύκολες όταν τα νέα φάρμακα είναι καλύτερα και φθηνότερα. Τι γίνεται όμως αν το νέο φάρμακο είναι ελάχιστα πιο αποτελεσματικό, ενώ το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο; Μήπως είναι καλύτερο να διατηρηθεί το γνωστό ασφαλές παλιό φάρμακο (5).
Ακολουθώντας την διεθνή βιβλιογραφία, δίκαιη πρόσβαση και δίκαιη χρήση υγειονομικής φροντίδας ορίζεται ως πρόσβαση και χρήση υγειονομικής φροντίδας που καθορίζεται από την ανάγκη υγειονομικής φροντίδας per se και όχι από άλλα κριτήρια, όπως κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, δημογραφικοί παράγοντες (εισόδημα, μόρφωση, ηλικία, φύλο) ή μακροοικονομικές παράμετροι οργανισμών (π.χ. επίπεδο υγειονομικής ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλοι οικονομικοί πόροι).
Σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, αυτό θα προαπαιτούσε τον κανόνα.ότι κανένας άλλος παράγοντας εκτός από την ανάγκη υγειονομικής φροντίδας δεν καθορίζει την προσβασιμότητα και τη χρήση των φαρμάκων (6).
Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται και τα κριτήρια που προτείνει η WHO στη «Λίστα Βασικών Φαρμάκων 2015. Κριτήρια ένταξης».
* Περιληπτική παρουσίαση του προϊόντος (κλινικές ενδείξεις, πληθυσμός, στόχος, ρόλος στη θεραπευτική).
* Υποστήριξη υποψηφιότητας από κάποιο από τα τεχνικά τμήματα της WHO.
* Πλήρη στοιχεία της ή των εταιρειών που παράγουν ή και υποστηρίζουν την αίτηση ένταξης στη λίστα.
* Περιγραφή του φαρμάκου όχι με το όνομα ιδιοκτησίας της εταιρείας, αλλά με το διεθνές χημικό – φαρμακολογικό όνομα (δραστικής ουσίας – εκδόχων).
* Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηρίζεται από δεδομένα ενηλίκων και παιδιών όταν απευθύνεται και στις δύο κατηγορίες. Έλλειψη δεδομένων από ειδικές κατηγορίες, π.χ. εγκύους, παιδιά, θα πρέπει να επισημαίνεται ξεκάθαρα.
* Διεθνής διαθεσιμότητα του φαρμάκου (εταιρείες παρασκευής του φαρμάκου στον κόσμο).
* Τεκμηρίωση του αν η υποψηφιότητά για ένταξη στη λίστα αφορά το φάρμακο ως ανεξάρτητο προϊόν ή ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα θεραπευτικής ομάδας.
* Πληροφορίες που αφορούν την επίδραση του υποψηφίου φαρμάκου στη δημόσια υγεία (επιδημιολογικά δεδομένα, επίπτωση νόσου που αντιμετωπίζει κ.λπ.).
* Θεραπευτικές λεπτομέρειες (δόσεις, διάρκεια θεραπείας, αναφορά σε κατευθυντήριες οδηγίες, ενδεχόμενη ανάγκη για ειδική διαγνωστική τεκμηρίωση της εφαρμογής της θεραπείας, ενδεχόμενη ανάγκη monitoring στη θεραπεία).
* Περίληψη της συγκριτικής αποτελεσματικότητας: α) κλινική ένδειξη (στρατηγική έρευνας, συστηματικές ανασκοπήσεις που επιβεβαιώνουν την ένδειξη, αξιολόγηση κριτηρίων επιλογής ή απόρριψης δεδομένων) β) περίληψη διαθέσιμων δεδομένων (ποιοτική αξιολόγηση δεδομένων και μετρήσεων).
* Περίληψη της συγκριτικής ασφάλειας: α) ποσοστό έκθεσης στο σύνολο του πληθυσμού, β) περιγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών και αντιδράσεων και η συχνότητά τους. γ) περιγραφή ενδεχόμενης ποικιλομορφίας στην έκφραση αντιδράσεων που σχετίζεται με ιδιαίτερες παραμέτρους που σχετίζονται με το υγειονομικό σύστημα ή παράγοντες του ασθενούς.
* Περίληψη των διαθέσιμων δεδομένων σύγκρισης κόστους και σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας μέσα στην ίδια θεραπευτική κατηγορία.
* Περίληψη του ρυθμιστικού καθεστώτος του φαρμάκου σε άλλες χώρες (7).
Η εμπειρική και πολιτικά προσανατολισμένη βιβλιογραφία που διαπραγματεύεται ανισότητες στην υγειονομική φροντίδα περιστρέφεται κυρίως γύρω από τρεις άξονες: α) μετρήσεις έκτασης ανισοτήτων, β) προσδιορισμός παραγόντων που καθορίζουν τις ανισότητες, γ) προαγωγή μέτρων που περιορίζουν τις ανισότητες (6), (7).
Μετά τις αλόγιστες πολιτικές που εφαρμόστηκαν από το «υπό αποχώρηση» πολιτικό σύστημα που δημιούργησε και εδραίωσε τη διαπλοκή και τη διαφθορά στον χώρο της Υγείας, η δημιουργία και θέσπιση εθνικής λίστας φαρμάκων αποκτά επείγοντα χαρακτήρα!

* Ο Δημήτρης Παρθένης είναι αγγειοχειρουργός, μέλος της γραμματείας του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, υπ. Φαρμάκου

Βιβλιογραφία:
1) Bigdeli Maryam: «Access to medicines from a health system perspective» Health Policy and Planning 2013;28.692-704.
2) Chan M: Remarks at the Launch of the World Health Report 2013: Research for Universal Health Coverage. Beijing, 2013.
3) Wagner Anita K., «Quality use of medicines within universal health coverage: challenges and opportunities», BMC Health Services Research, 2014, 14:357.
4) Holloway Kathleen Anne, «WHO Essential Medicines Policies and Use in Developing and Transitional Countries: An Analysis of Reported Policy Implementation and Medicines Use Surveys».
5) Hogerzeil Hans V, «The concept of essential medicines: lessons for rich countries».
6) Vogler et al., «Inequalities in medicine use in Central Eastern Europe: an empirical investigation of socioeconomic determinants in eight countries» International Journal for Equity in Health, 2015 14.124
7) Essential Medicines List (EML) 2015 – Commented application Information to be included in an application for inclusion, change or deletion of a medicine in the WHO Model List of Essential Medicines

9-11-15

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

 

 

Πρώτη φορά το αίτημα για καθολική, ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία γίνεται πραγματικότητα. Οσονούπω το βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου θα είναι διαθέσιμο για τους περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες που έχουν βρεθεί χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ενώ το μέτρο αφορά και ιδιαιτέρως ευπαθείς ομάδες προσφύγων και μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Σε συνδυασμό με την κατάργηση του πεντάευρου εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία, η απρόσκοπτη πρόσβαση στο ΕΣΥ για όλους έρχεται ως υλοποίηση μιας από τις κεντρικές προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Νευραλγικής σημασίας παραμένει, ωστόσο, η αιμοδότηση του συστήματος με υγειονομικό προσωπικό, ώστε και αυτό το θετικό μέτρο να εφαρμοστεί με τον βέλτιστο τρόπο. Γι’ αυτήν την τομή στον χώρο της υγείας μιλάει στην «Αυγή» της Κυριακής ο αρμόδιος υπουργός Ανδρέας Ξανθός.

 

Συνέντευξη στη Μαρία Καλυβιώτου

 

* Ποιες είναι οι αλλαγές που επιφέρει το μέτρο σε σύγκριση με το τρέχον καθεστώς;

Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων ανθρώπων. Το φαινόμενο αποασφάλισης του πληθυσμού των τελευταίων χρόνων οδήγησε σε έκρηξη του φαινομένου και σήμερα βρίσκονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 2 εκατομμύρια άνθρωποι εκτός υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί υγειονομική φτώχεια, συνθήκες αποκλεισμού ανθρώπων από βασικές υπηρεσίες και θεωρούμε ότι είναι κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Ούτως ή άλλως το ζήτημα της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού είναι στοιχείο των κεντρικών δεσμεύσεων του προγράμματος και της κυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο, κατά την άποψή μας ανεπαρκές, που δημιουργούσε αρκετά γραφειοκρατικά εμπόδια, ιδιαίτερα στη νοσηλεία. Δημιουργούσε επιπλέον οφειλές σε ανασφάλιστους που νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία και μεταφερόταν ως χρέος στη ΣΔΟΥ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς υπέγραφαν δήλωση αποδοχής χρέους για τη νοσηλεία που παρείχε το νοσοκομείο και αυτό μεταφερόταν στη φορολογική τους δήλωση. Επίσης δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για κάλυψη εργαστηριακών εξετάσεων. Αυτά ήταν τα βασικά προβλήματα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με αποτέλεσμα η πλειονότητα των ανασφαλίστων να μένει ακάλυπτη και να μην αξιοποιεί τη δυνατότητα ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης.

Θεωρήσαμε ότι χρειάζεται νομική εξουσιοδότηση για την υλοποίηση της καθολικής πρόσβασης στη δημόσια υγεία, για την εφαρμογή της καινούριας Κοινής Υπουργικής Απόφασης και με το νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε θα επέλθει ισχυρότερη νομική εδραίωση. Θα υπάρχει ισχυρή νομοθετική εξουσιοδότηση για αυτήν την ΚΥΑ, η οποία θα επιλύει τα προβλήματα του προηγούμενου πλαισίου. Θα καταργεί τις τριμελείς επιτροπές που προβλέπονται στα νοσοκομεία για την έγκριση νοσηλείας στα νοσοκομεία, θα δίνει τη δυνατότητα εργαστηριακών εξετάσεων σε δημόσιες δομές και θα προβλέπει το βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστου.

 

* Ποια η διαδικασία έκδοσης του βιβλιαρίου και ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι;

Ο πολίτης θα απευθύνεται στα ΚΕΠ, εκεί θα καταθέτει τα δικαιολογητικά του και η έκδοση θα γίνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Δικαιούχοι είναι όσοι ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και έχουν ΑΜΚΑ και για κάποιον λόγο στερήθηκαν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Επιπλέον καλύπτει και μια μεγάλη γκάμα μεταναστών χωρίς χαρτιά, όπως παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένους με σοβαρά χρόνια νοσήματα, πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στις δημόσιες δομές.

 

* Πότε υπολογίζετε ότι θα υλοποιηθούν τα παραπάνω;

Πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο θα είναι προς κατάθεση στο τέλος του Νοεμβρίου και φιλοδοξούμε να ψηφιστεί μες στον Δεκέμβριο. Κάνουμε τη νομοθετική εξουσιοδότηση στο επικείμενο νομοσχέδιο και αμέσως μετά είναι έτοιμη και η ΚΥΑ για να δρομολογηθεί η διαδικασία. Έτσι εκπληρώνεται μια βασική προγραμματική δέσμευση και αξιακή θέση της Αριστεράς για ισότητα και ισότιμη πρόσβαση των ανθρώπων στη δημόσια Υγεία. Σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο σύστημα Υγείας και στην πράξη, για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα η παρέμβαση, πρέπει το σύστημα να ενισχυθεί με πόρους και δυναμικό, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση. Αυτό είναι το στοίχημα και η κυβέρνηση θα προσπαθήσει και στον προϋπολογισμό του 2016 να ανακουφίσει τους ανασφάλιστους.

 

* Συχνά αναφέρετε τον σημαντικό ρόλο των κοινωνικών ιατρείων και φαρμακείων στην προστασία των ανασφάλιστων.

Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων και των κοινωνικών δομών αλληλεγγύης εν γένει, καθώς κάλυψαν και εξακολουθούν να καλύπτουν ανάγκες. Είναι μεγάλη η συνεισφορά τους και η κυβέρνηση θα επιδιώξει να ενισχύσει τον ρόλο της πολιτείας στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Δεν θέλουμε να υποκαθίσταται ο ρόλος του κράτους και της Πολιτείας από τη δράση και τον εθελοντισμό. Προσδοκούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει σοβαρή αναδιοργάνωση του συστήματος, που θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί στην αυξημένη ανάγκη που έχει προκύψει από την ανθρωπιστική κρίση.

Πέρα από τα κοινωνικά ιατρεία, στην άμβλυνση του προβλήματος έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό η ευαισθησία των εργαζομένων στα νοσοκομεία, που προσπαθούν έστω και άτυπα να βοηθήσουν στην κάλυψη αυτών των ανθρώπων. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ακόμη και στο μεσοδιάστημα αυτό η κατεύθυνση που είχαμε δώσει στις διοικήσεις των νοσοκομείων και τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) είναι να διευκολύνεται η πρόσβαση και πως δεν είναι ανεκτός κανένας αποκλεισμός από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

πηγή: http://www.avgi.gr/article/6007467/andreas-xanthos-ton-dekembrio-to-bibliario-ugeias-anasfaliston

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Ξεκινά τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 13 Νοεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα ¨Κοινωνικό Παντοπωλείο¨, που υλοποιεί ο δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο αρωγής ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 13 Νοεμβρίου και κατά τις ώρες μεταξύ 08.30 – 13.00 στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 35), καθώς και στα Σημεία Εξυπηρέτησης Δημότη του δήμου Αθηναίων.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΗ

– 1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΛ.ΗΡΩΩΝ 3-ΠΛ.ΨΥΡΡΗ

ΤΗΛ.2103256825

2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

YMHTTOY 251,ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΗΛ.2107522293

3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 74

ΤΗΛ.2103427310

4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 35 ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΗΛ.210-5157882

5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 237 ΠΛ.ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ Τ.Κ.11254

ΤΗΛ.210-8623320

6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΗΡΑΣ 31 – ΚΥΨΕΛΗ

ΤΗΛ.210-8668162

7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 59, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τ.Κ.11524

ΤΗΛ.210-6919945

16/10/15

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

75adabd9748b2931daea68211bfd1335_L

Δωρεάν προληπτικό μαστογραφικό έλεγχο σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες, θα προσφέρει το Α’ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, με αφορμή τον μήνα πρόληψης του καρκίνου του μαστού, όπως έχει θεσμοθετηθεί ο Οκτώβριος.

Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης 50 μαστογραφιών δωρεάν, στη Μονάδα Μαστογραφίας του Εργαστηρίου από 19 έως 23 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και ραντεβού καλείτε στο τηλέφωνο του Τμήματος 210 7286162. «Λόγω των δυσκολιών που έχουν ανακύψει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, η συνεισφορά αυτή κρίνεται επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε» αναφέρει η καθηγήτρια Ακτινολογίας κ. Μουλοπούλου, διευθύντρια του Α’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σώζει ζωές, επισημαίνουν οι επιστήμονες, γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών, ανάλογα με τις οδηγίες του θεράποντα γιατρού.

πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/79226/dorean-mastografies-se-apores-kai-anasfalistes-gynaikes-sto-aretaieio

29-9-15

ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΥΝΟΥΣ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Είκοσι τόνους ροδάκινα θα διανέμει για τρεις ημέρες ο Δήμος Πειραιά

Στη διανομή 20 τόνων ροδάκινων σε οικονομικά αδύναμους πολίτες θα προχωρήσει από αύριο ο δήμος Πειραιά σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα.
Από αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου από τις 12.00 έως τις 14:00, θα διανεμηθούν 20 τόνοι ροδάκινα σε 25 σημεία της πόλης. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στα κάτωθι σημεία:
ΚΟ.Δ.Ε.Π.
Ζωσιμαδών 11& Ελ. Βενιζέλου
Τηλ.: 2104101753/756

Α’ Δημοτική Κοινότητα
Λεωφ. Χατζηκυριακού 89 & Κλεισόβης
Τηλ.: 210 4599957

Β’ Δημοτική Κοινότητα
Δραγάτση 1Α
Τηλ.: 210 4220064

Γ’ Δημοτική Κοινότητα
Δημητρίου Φαληρέως 5
Τηλ.: 210 4827739

Δ’ Δημοτική Κοινότητα
Σπυρίδωνος, Πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιωργή
Τηλ.: 210 4827026

Ε’ Δημοτική Κοινότητα
Καλλέργη 142
Τηλ.: 210 4622589

Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης
Α1: Αντωνίου Θεοχάρη 35-37
Τηλ.: 210 4511216
Α2: Αγ. Παρασκευής 63-65
Τηλ.: 210 4185846
Β1: Βασιλέως Γεωργίου Β” 9-11
Τηλ.: 210 4134052
Β2: Κιλκίς 2 Πρ. Ηλίας
Τηλ.: 210 4111690
Γ1: Ζερβού 3 και Γιαννοπούλου
Τηλ.: 210 4827543
Γ2: Μυρτιδιώτισας 9
Τηλ.: 210 4110386
Δ1: Λευκωσίας και Νάξου Καμίνια
Τηλ.: 210 4823830
Δ2: Κω 44 Π. Κοκκινιά
Τηλ.: 210 4209085
Ε1: Καλλέργη 142
Τηλ.: 210 4635049
Ε2: Αγ. Δημητρίου και Αγ. Όρους 44
Τηλ.: 210 4633181
Ε3: Ραιδεστού 20 και Χαϊδαρίου 79
Τηλ.: 210 4207735
Ροδάκινα θα διανεμηθούν και στους κάτωθι Ιερούς Ναούς:
Αγίου Νικολάου, Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίας Τριάδος, Άγιου Κωνσταντίνου & Ελένης, Υπαπαντής, Αγίας Σοφίας, Αγίου Δημητρίου-Νέο Φάληρο.
Σημειώνεται πως ένας τόνος ροδάκινα θα διατεθεί στους αστέγους που φιλοξενούνται σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο δήμος στον Όμιλο για την UNESCO, Πειραιώς και Νήσων, στον Πύργο του Πειραιά.

πηγή: http://www.ert.gr/ikosi-tonous-rodakina-tha-dianemi-gia-tris-imeres-o-dimos-pirea/

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πρόσφυγες στη Λέσβο Η «Εφ.Συν.» ακολουθεί τους πρόσφυγες από τη Συκαμιά της Λέσβου μέχρι την ΠΓΔΜ. Πορεύτηκε μαζί με τον Τόνι, τον Σουλτάν και τον Μπάζελ στο δρομολόγιο για τη δική τους Γη της Επαγγελίας. | «Εφ.Συν.» / Νικόλας Ζηργάνος

Είναι λίγο μετά το χάραμα, στη Σκάλα Συκαμιάς, στη βόρεια Λέσβο, και από την απέναντι ακτή αρχίζουν να αχνοφαίνονται οι βάρκες με τους πρόσφυγες. Διαπλέουν την κοντινότερη θαλάσσια διαδρομή από την Τουρκία, μόλις 15 μίλια, αλλά συνάμα και την πιο επικίνδυνη.

Bόρειες ακτές Λέσβου
Bόρειες ακτές Λέσβου | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Σαράντα νεκροί μέσα στο περασμένο Σαββατοκύριακο, 79 διασώσεις μόνο τη Δευτέρα. Αλλοι 34 νεκροί την περασμένη εβδομάδα.

Πρόσφυγες, Λέσβος Πίσω τους η βάρκα, τα σωσίβια και ο πόλεμος. Μπροστά τους ο μακρύς και δύσβατος δρόμος μέχρι τον δικό τους «παράδεισο» | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Ομως οι πρόσφυγες δεν υπολογίζουν τον κίνδυνο. Είναι πολύ απελπισμένοι για να το κάνουν. Γριές γυναίκες, άντρες με κομμένα πόδια, έγκυες στον μήνα τους, ακόμη και ένα τυφλό παιδί με συνοδό τον ανήλικο αδελφό του ρισκάρουν τα πάντα, δηλαδή το μόνο που τους έχει απομείνει, τη ζωή τους, για να φτάσουν στη «Γη της Επαγγελίας», την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω τους τον εφιάλτη.

Χαρμολύπη

Πρόσφυγες, Λέσβος Πρόσφυγες, αφίξεις, Συκαμιά, βόρεια Λέσβος | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Στην αρχή, οι μαύρες βάρκες από καουτσούκ είναι μια θολή, μικρή κουκκίδα που χάνεται και ξαναφαίνεται στον ορίζοντα.

Πρόσφυγες Πολλοί Σύροι και Ιρακινοί πρόσφυγες είναι χριστιανοί που φεύγουν, για να γλιτώσουν τη θρησκευτική «κάθαρση» του «Ισλαμικού κράτους» | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Τα κύματα την κρύβουν κάθε τόσο, καθώς, υπερφορτωμένη και με μικρή μηχανή, αγωνίζεται να κρατηθεί όχι μόνο στην επιφάνεια του νερού, αλλά και στη σωστή πορεία για να φτάσει μετά από ένα ταξίδι μιας ώρας και δέκα λεπτών, μέσα από Συμπληγάδες, στις φιλόξενες ακτές της Λέσβου.

Οι βάρκες πλησιάζουν και ακούμε τους αλαλαγμούς χαράς των επιβατών. Γέλια, κραυγές, φωνές, χέρια υψωμένα που σχηματίζουν το σήμα της νίκης, σωσίβια που πετάνε στον αέρα.

Πρόσφυγες, Λέσβος Μια γυναίκα από τη Συρία, με προβλήματα αφυδάτωσης και πίεσης, δέχεται τη βοήθεια των εθελοντών γιατρών και νοσοκόμων στην ακτή της Συκαμιάς | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Οταν οι βάρκες βγουν στη στεριά, επικρατεί χάος. Οι επιβάτες ορμούν όλοι την ίδια στιγμή έξω, λες και θέλουν να προλάβουν, μην τυχόν συμβεί κάτι και διαλυθεί το όνειρο. Είναι αποκαμωμένοι, με τραβηγμένα πρόσωπα από την ένταση και τη συγκίνηση, κρατούν στα χέρια τους ένα σακίδιο με λιγοστά υπάρχοντα και είναι στην πλειονότητά τους νεαροί άντρες γύρω στα 30.

Σε κάθε βάρκα, όπου κανονικά θα έπρεπε να επιβαίνουν το πολύ 20 άνθρωποι, ήταν -εγκληματικά- στοιβαγμένοι έως και 60!

Δεν υπήρχε βάρκα, από τις 14 συνολικά που είδα από κοντά την ώρα της αποβίβασης, χωρίς δύο με τρεις οικογένειες, υπερήλικες και παιδιά, πολλά από τα οποία ήταν νεογέννητα ή πολύ μικρής ηλικίας.

Μαρτυρίες

Πρόσφυγες, Λέσβος Η επαφή των προσφύγων με τους δουλέμπορους-διακινητές γίνεται με πολύ απλό τρόπο στην Τουρκία, μέσω διαφημίσεων! | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Οι διηγήσεις τους για την επαφή τους με τους Τούρκους δουλεμπόρους είναι εφιαλτικές και σχεδόν ταυτόσημες.

Φυλλάδιο στη Σμύρνη που περιγράφει την οδύσσεια για τους πρόσφυγες Φυλλάδιο στη Σμύρνη που περιγράφει την οδύσσεια (και τον τιμοκατάλογό της) για τους πρόσφυγες στο μακρύ ταξίδι προς τη Γερμανία | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Οπως μας εξηγεί ο 30χρονος κουρέας από τη Δαμασκό, ο Σουλτάν: «Τους βρήκαμε από αγγελία, στη Σμύρνη. Μας ζήτησαν 1.500 δολάρια το άτομο, για εμένα, τη γυναίκα μου και το παιδί μας. Φύγαμε από τη Σμύρνη βράδυ και φτάσαμε με αυτοκίνητο στο “δάσος με τους θάμνους”. Περπατήσαμε μέσα από μονοπάτια για τέσσερις ώρες. Εκεί, σε μια τεράστια απομακρυσμένη περιοχή, υπάρχουν υπαίθριοι καταυλισμοί χιλιάδων ανθρώπων που περιμένουν να περάσουν απέναντι. Μείναμε τρία μερόνυχτα κρυμμένοι.

Πρόσφυγες Φωτογραφία από κινητό που μας έδωσε πρόσφυγας χτυπημένος από δουλέμπορους |

»Ενα βράδυ, μας ειδοποίησαν ότι φεύγουμε. Οι δουλέμποροι επέλεγαν ποιος θα φύγει. Οταν κάποιος διαμαρτυρόταν, τον έδερναν ανελέητα. Εριξαν τη βάρκα στο νερό και αρχίσαμε να επιβιβαζόμαστε. Η βάρκα είχε γεμίσει, αλλά έβαζαν κι άλλα άτομα, μέχρι που δεν υπήρχε σπιθαμή ακάλυπτη.

Πρόσφυγες, Λέσβος Πρόσφυγες, αφίξεις, Συκαμιά, βόρεια Λέσβος | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Πολλοί δεν είχαν αντικρίσει ποτέ τη θάλασσα. Μερικές γυναίκες έκλαιγαν σιωπηλά. Μας ρώτησαν ποιος ξέρει να οδηγήσει, αλλά δεν ήξερε κανένας. Διάλεξαν στην τύχη έναν άντρα της ομάδας μας, τον Μαζντ, του έμαθαν πώς να βάλει μπροστά τη μηχανή, του παρέδωσαν το τιμόνι και του έδειξαν τα φώτα απέναντι, για να πάρει πορεία.

Φύγαμε με μπουνάτσα, αλλά -όταν ανοιχτήκαμε- το ελάχιστο κύμα μας κλυδώνιζε με κίνδυνο να ανατραπούμε. Επρεπε να μείνουμε ψύχραιμοι και να μην κουνιόμαστε. Ομως, βλέπαμε τα φώτα της ακτής να πλησιάζουν και παίρναμε κουράγιο.

Πρόσφυγες Μήνυμα αισιοδοξίας από τους απελπισμένους ανθρώπους | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Στα μισά της διαδρομής ξημέρωσε. Βλέπαμε μπροστά μας και πίσω μας κι άλλες βάρκες. Μία σταμάτησε, σχεδόν δέκα λεπτά από την ακτή, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για αυτούς. Ακούγαμε τις φωνές τους. Αργότερα μάθαμε ότι τους διέσωσε το ελληνικό Λιμενικό. Τους τηλεφώνησαν οι ίδιοι οι ναυαγοί».

Η πρώτη βοήθεια

Πρόσφυγες, Λέσβος Πρόσφυγες στον δρόμο, χαράματα, περπατώντας προς τη Μυτιλήνη | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Πολλοί πρόσφυγες φτάνουν αφυδατωμένοι, σε κατάσταση σοκ και αρκετά παιδιά έχουν βραχεί και τρέμουν. Αλλοι είχαν ήδη προβλήματα υγείας και έχουν ξεμείνει από φάρμακα και ιατρική παρακολούθηση.

Γυναίκες μεγάλης ηλικίας με διαβήτη, άντρες με υψηλή πίεση, τους έβλεπα να προσπαθούν να αποβιβαστούν με δυσκολία, να κάνουν το τελευταίο αποφασιστικό βήμα, να πατήσουν τη στεριά.

Δίπλα τους έτρεξαν αμέσως οι εθελοντές, για να τους βοηθήσουν. Γιατροί από τη Δανία, νοσοκόμες από τη Νορβηγία, Παλαιστίνιοι και Σύροι της διασποράς, Ελληνες, ντόπιοι και «ξένοι», αγκάλιαζαν τα παιδιά, τα καθησύχαζαν, τύλιγαν με κουβέρτες τους βρεγμένους, έδιναν νερό και κρουασάν, ρούχα, πάνες, παπούτσια, παιχνίδια, ό,τι μπορούσε εκείνη τη στιγμή να ανακουφίσει τους ανθρώπους.

Πρόσφυγες, Λέσβος Ο Σουλτάν και ο Τόνι μού δείχνουν στο κινητό, βίντεο μέσα από τη βάρκα που μετέφερε την ομάδα τους στη Συκαμιά | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Το πρώτο πράγμα που κάνουν, μόλις αποβιβάζονται, είναι να τηλεφωνήσουν στους δικούς τους ότι έφτασαν με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Οι νεότεροι βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες και σέλφι, ενώ κάποιοι κάθονται αμίλητοι και κοιτούν τη θάλασσα που διέσχισαν.

Δεν είδα τόσες ημέρες στη Λέσβο ούτε έναν πρόσφυγα να προσεύχεται. Οχι ότι θα ήταν μεμπτό, αλλά σίγουρα καταρρίπτει το στερεότυπο των δικών μας ξενόφοβων.

Αντίθετα, άκουσα από πάρα πολλούς να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για την Ελλάδα, ιδίως τους Σύρους, και να λένε πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ τη χώρα που τους δέχτηκε, για να περάσουν στην Ευρώπη, ενώ τους έκανε εντύπωση η αλληλεγγύη που βρήκαν από Ελληνες, απλούς ανθρώπους.

Υπήρχαν βέβαια και κρούσματα ρατσισμού και κερδοσκοπίας, όμως αυτό ήταν περιθωριακό και δεν χαρακτηρίζει την πολύ ανθρώπινη και προοδευτική κοινωνία της Λέσβου.

Αφήνοντας τον «Παράδεισο»

Πρόσφυγες Περιμένοντας το πλοίο στο λιμάνι της Μυτιλήνης | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος
Πρόσφυγες Στο καράβι από Μυτιλήνη για Πειραιά… | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Στην παραλία της Συκαμιάς, μπροστά από την ταβέρνα «Παράδεισος» (!), μια οικογένεια Σύρων Κούρδων, από ένα χωριό έξω από το Καμίσλι, ετοιμάζεται να περπατήσει τον παραθαλάσσιο χωματόδρομο και να ανηφορίσει προς τον Μόλυβο, μια απόσταση σχεδόν δέκα χιλιομέτρων που οι κουρασμένοι ταξιδιώτες θα κάνουν πάνω από τρεις ώρες να ολοκληρώσουν.

Πρόσφυγες Ο Τόνι, η σύζυγός του, ο γιος του και η γυναίκα του Σουλτάν αποχαιρετούν τη Λέσβο | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Στην ομάδα ξεχωρίζει μια γιαγιά Κούρδισσα, με γυαλιά, ένα γαλλικό καπέλο στο κεφάλι και ένα μόνιμο χαμόγελο στο στόμα. Μαζί της είναι οι δύο γιοι της, τα τρία εγγόνια της και δύο ακόμη μακρινοί συγγενείς. Το χωριό τους βρέθηκε εκεί που συναντιούνται οι κυβερνητικές δυνάμεις, οι πολιτοφύλακες των Κούρδων (PYD) και οι ορδές του «Ισλαμικού κράτους».

«Δεν υπήρχε πια τόπος για εμάς. Επρεπε να φύγουμε. Αφήσαμε πίσω μας τα πάντα. Δύο τσάντες πράγματα πήραμε και περάσαμε στην Τουρκία. Ταξιδεύουμε τρεις μήνες. Θέλουμε να φτάσουμε στη Σουηδία, όπου έχουμε συγγενείς. Για εμάς δεν υπάρχει γυρισμός. Πρέπει να προλάβουμε να φύγουμε γρήγορα, μην και κλείσουν τα σύνορα», όπως μας διηγείται ο 52χρονος αγρότης Αμπντουλάχ.

Εφυγαν πεζή, με τη γιαγιά να κρατάει τη μικρότερη εγγονή της από το χέρι, δίπλα από τα αλμυρίκια και την παραλία που είχε καλυφθεί από τα πορτοκαλί σωσίβια και τα κουφάρια από τις μαύρες βάρκες (σ.σ.

Αυτά τα απομεινάρια πλαστικού θα έπρεπε να γίνουν πρώτη ύλη για την ανέγερση, εκεί στη Συκαμιά, στην πατρίδα του Στρατή Μυριβήλη, ενός μνημείου στη μνήμη των θυμάτων του διάπλου και να αποδοθεί ταυτόχρονα ένας φόρος τιμής στη θέληση των ανθρώπων να ζήσουν ένα καλύτερο αύριο).

Στο Καρά Τεπέ

Πρόσφυγες Στην Ομόνοια, ψάχνοντας την Western Union για να πάρουν χρήματα να συνεχίσουν το ταξίδι | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Ωρα αργότερα, καθώς οδηγούσα προς τον Μόλυβο, βρήκα την ομάδα των Κούρδων να αγκομαχάει στην ανηφόρα. Πήρα τη γιαγιά και τα εγγόνια της και τους άφησα στα λεωφορεία. Δεν μιλούσαμε καμία κοινή γλώσσα, αλλά η αγκαλιά της στον αποχαιρετισμό και το φιλί της με συνόδευαν για μέρες.

Στον Μόλυβο τα καραβάνια των προσφύγων έφταναν ακατάπαυστα. Οι τοπικές αρχές και η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είχαν ναυλώσει λεωφορεία για να μεταφέρουν τον κόσμο στη Μυτιλήνη, στα δύο στρατόπεδα υποδοχής.

Πρόσφυγες Η ομάδα των προσφύγων με τον Τόνι και τον Σουλτάν στον σταθμό του Ηλεκτρικού στην Ομόνοια | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Στον δρόμο για το Καρά Τεπέ, το στρατόπεδο όπου ταυτοποιούνται και καταγράφονται οι Σύροι και οι Ιρακινοί πρόσφυγες, συνάντησα πολλές ομάδες που περπατούσαν προς την πρωτεύουσα. Οι άλλες εθνικότητες κατευθύνονταν σε άλλο στρατόπεδο, στη Μόρια, τρία χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλήνης.

Στο Καρά Τεπέ επικρατούσε σχετική τάξη. Οι πρόσφυγες περνούσαν από διαδοχικά σημεία για καταγραφή που γινόταν με τη βοήθεια μεταφραστών. Δεκάδες αστυνομικοί, υπάλληλοι της περιφέρειας και εθελοντές έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Τον τελευταίο μήνα η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά σε αυτόν τον τομέα, όπως μας έλεγαν οι ντόπιοι.

Πρόσφυγες Ο Σουλτάν και η υπόλοιπη ομάδα περπατάνε κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής που ενώνει την Ειδομένη με τη Γευγελή στην ΠΓΔΜ. Στον δρόμο, η μητέρα τραγουδούσε στο μωρό και του έλεγε παραμύθια | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Με το χαρτί της καταγραφής στο χέρι, οι πρόσφυγες περνάνε -όσοι έχουν ανάγκη- από γιατρό, στις σκηνές των Γιατρών χωρίς Σύνορα και της UNHCR, και στη συνέχεια παραλαμβάνουν δέμα βοήθειας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Πρόσφυγες Ο γιος του Σουλτάν μάς χαιρετάει πριν περάσει τα σύνορα στην Ειδομένη | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Οσοι έχουν κουραστεί, μένουν σε σκηνές δίπλα από το κέντρο καταγραφής. Το Καρά Τεπέ διαθέτει πλέον χημικές τουαλέτες, πρίζες για να φορτίζονται τα κινητά, παιδική χαρά και ντουσιέρες. Δεν είναι ξενοδοχείο λουξ, όμως είναι μια ανάσα για όσους ετοιμάζονται να συνεχίσουν το δύσκολο ταξίδι προς τον Βορρά.

Στη Μόρια

Πρόσφυγες, Λέσβος, Μόρια Ακόμα και στη Μόρια ανθούν χαμόγελα | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Αντίθετα, στη Μόρια, παρά τις βελτιώσεις, όσοι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν κατασκηνώσει έξω από τον οργανωμένο χώρο ζουν σε πολύ κακές συνθήκες. Το στρατόπεδο έχει δυναμικότητα 600 ατόμων και η ταυτοποίηση μπορεί να κρατήσει και τρεις ή τέσσερις μέρες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται έξω από τον περιφραγμένο χώρο ίσως και 1.500 άνθρωποι.

Πρόσφυγες Η οικογένεια του Τόνι στο τρένο, στον σταθμό της Γευγελής στην ΠΓΔΜ, αναχωρεί προς τη Βόρεια Ευρώπη. Διακρίνεται η γυναίκα του δεξιά στο παράθυρο | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Αλι, 32 χρόνων, Ιρανός: «Δεν ζητάμε τίποτα από την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ. Το μόνο που ζητάμε είναι να φύγουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για την Ευρώπη. Τους Σύρους τους προσέχουν και βγάζουν τα χαρτιά τους σε μία μέρα. Εμείς γιατί όχι; Ανθρωποι είμαστε κι εμείς. Και οι συνθήκες είναι πολύ κακές. Κοιμόμαστε στο χώμα, έχουμε μόλις τρεις τουαλέτες».

Πρόσφυγες, Λέσβος, πλοίο για τον Πειραιά Ο Μπάζελ στο πλοίο για Πειραιά | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Με το χαρτί της ταυτοποίησης στο χέρι, οι πρόσφυγες κατευθύνονται στο λιμάνι, για να βγάλουν εισιτήριο με το καράβι.

Σε υπνόσακους στο καράβι για τον Πειραιά Υπνος, όπου μπορούν, στο καράβι για Πειραιά | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Ο Μπάζελ και η γυναίκα του, Μαρία, πούλησαν όλη τους την περιουσία για να γλιτώσουν από την κόλαση της Χομς. Χριστιανός, πολιτικός μηχανικός, με γυναίκα μικροβιολόγο, ο 50χρονος Σύρος θέλει να φτάσει στη Δανία, όπου έχει φίλους του.

Πρόσφυγες Το μωρό του Σουλτάν στην Ειδομένη παίζει με το αυτοκινητάκι του που δεν το αποχωρίστηκε σε όλο το ταξίδι | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Είναι παιδί της μεσαίας τάξης, η οποία εγκαταλείπει μαζικά πλέον τη χώρα. «Οσοι θέλουν να ζήσουν, θα φύγουν. Οσοι θέλουν να πεθάνουν, θα μείνουν. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Θέλω απλά να ζήσω μια κανονική ζωή», λέει πάνω στο πλοίο για τον Πειραιά, ενώ στέλνει μηνύματα στο κινητό του, για να μάθει από άλλους πρόσφυγες που προπορεύονται την κατάσταση στη μεθόριο με την Ουγγαρία.

Πρόσφυγες, Λέσβος Στην Ειδομένη, με την οικογένεια των Κούρδων από το Καμίσλι, που είχα συνάντησει 4 ημέρες πριν, στη Συκαμιά της Λέσβου | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Την ώρα του απόπλου, οι πρόσφυγες συνωστίζονται στα εξωτερικά καταστρώματα και ατενίζουν τον τόπο που τους δέχτηκε.

Πρόσφυγες, Λέσβος Ο συντάκτης της «Εφ.Συν.» Νικόλας Ζηργάνος με τον Τόνι στην Ειδομένη | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

Βγάζουν φωτογραφίες κάτω από τη σημαία του πλοίου και σύντομα βυθίζονται στις σκέψεις τους. Τώρα έχουν μπροστά τους ένα νέο σύνορο, μια καινούργια πρόκληση…

Πρόσφυγες Με επικεφαλής τον Τόνι και τον Σουλτάν, η ομάδα των Σύρων προσφύγων διασχίζει τα σύνορα Ελλαδας-ΠΓΔΜ, στην Ειδομενη | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος
Πρόσφυγες Ο Μπάζελ στην Αθήνα, περιμένοντας το λεωφορείο για την Ειδομένη. Στα χέρια του κρατά την απόδειξη του εισιτηρίου | Φωτ.: Νικόλας Ζηργάνος

 

Χριστιανοί και μουσουλμάνοι πρόσφυγες ενωμένοι

Γρήγορα «σκοτεινιάζουν», όταν ακούν για την Ουγγαρία και τα κλειστά σύνορα. Αμέσως αποφασίζουν να αλλάξουν δρόμο και να πάνε μέσω Κροατίας, Σλοβενίας και Αυστρίας στη Γερμανία. Είναι σαν το ποτάμι, δεν σταματάει αυτό το ρεύμα. Οπου κι αν το κλείσεις, θα βρει άλλο δρόμο να περάσει

Ο Σουλτάν, ο Τόνι, ο Αχμαντ, ο Μαζντ, ο Ναζίμ, η Μαρία, η Νουρ, μια ομάδα 14 ανθρώπων, χριστιανοί και μουσουλμάνοι που ταξιδεύουν μαζί, γνωρίστηκαν στην Τουρκία και επέβαιναν στην ίδια βάρκα.

Αποφάσισαν να συνεχίσουν σαν ομάδα. Μέσα στις βάρκες, στα στρατόπεδα, στα πλοία για τον Πειραιά, στα τρένα για τη Γερμανία, οι πρόσφυγες είναι ενωμένοι, συνυπάρχουν και αλληλοϋποστηρίζονται, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα, το δόγμα ή την εθνοτική τους καταγωγή, αναβιώνουν μια Συρία που δεν υπάρχει πια.

Τους ενώνουν η αντίθεσή τους στον πόλεμο, η δίψα τους για μια νέα ζωή, ίσως και για μια νέα πατρίδα. «Ανάμεσα στις βόμβες βαρελιού της κυβέρνησης και τους αποκεφαλισμούς του “Ισλαμικού κράτους”, δεν έχω άλλη επιλογή παρά να φύγω», λέει ο Τόνι και ο Σουλτάν επιδοκιμάζει.

Σαν το ποτάμι

Φτάνοντας στον Πειραιά, πηγαίνουμε στον Ηλεκτρικό και βγαίνουμε Ομόνοια. Αγοράζουν ελληνικές κάρτες για τα κινητά τους, παίρνουν χρήματα από τη Western Union και βγάζουν εισιτήριο για το λεωφορείο που θα τους πάει μέχρι την Ειδομένη και τα σύνορα με τα Σκόπια.

Είναι όλοι χαρούμενοι, σχεδόν ευτυχισμένοι. Ομως γρήγορα «σκοτεινιάζουν», όταν ακούν για την Ουγγαρία και τα κλειστά σύνορα. Αμέσως αποφασίζουν να αλλάξουν δρόμο και να πάνε μέσω Κροατίας, Σλοβενίας και Αυστρίας στη Γερμανία. Είναι σαν το ποτάμι, δεν σταματάει αυτό το ρεύμα. Οπου κι αν το κλείσεις, θα βρει άλλο δρόμο να περάσει.

Φτάνοντας στην Ειδομένη, μπαίνουμε στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό και η αστυνομία προωθεί τους πρόσφυγες ανά ομάδες των 40-50 ατόμων. Περπατάμε 500 μέτρα πάνω στις γραμμές του τρένου και φτάνουμε στα σύνορα.

Εκεί περιμένουν εθελοντές και γιατροί που βοηθούν όσους έχουν ανάγκη. Φάρμακα, παπούτσια για τα παιδιά, αδιάβροχα, φαγητό, νερό, μα πάνω απ’ όλα ένα ζεστό χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια κουβέντα, «καλό δρόμο, καλή τύχη».

Αγκαλιαζόμαστε και χωρίζουμε. Ο Τόνι περνάει πρώτος με ένα αποφασιστικό βήμα και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Σε λίγο χάνονται από τα μάτια μου. Επιστρέφω και κάθομαι στο καφενείο του σταθμού.

Μπροστά μου συνεχίζει να περνάει με αμείωτο ρυθμό (από 2.500 έως και 6.500 άνθρωποι την ημέρα) το καραβάνι των προσφύγων. Μέσα στο πλήθος, η γιαγιά Κούρδισσα ξεχωρίζει με το καπέλο της. Εχουν περάσει τέσσερις ημέρες από την πρώτη μας συνάντηση στις ακτές της Λέσβου. Σε μια εβδομάδα θα βρίσκεται στη Γερμανία, «αν το θέλει ο Θεός»…

ΥΓ. Ο Τόνι, ο Σουλτάν και η ομάδα τους έφτασαν στο Μόναχο έπειτα από δραματικές στιγμές στα σύνορα της Κροατίας. Ο Μπάζελ είναι στη Δανία. Η Κούρδισσα δεν ξέρω τι απέγινε.

 

πηγή: http://www.efsyn.gr/arthro/synodoiporoi-ton-prosfygon

21-9-15

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας θα παρέχει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου δωρεάν μαστογραφίες στον χώρο του Ζαππείου.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε την κ. Ελένη Λέκα στο τηλέφωνο 210 4180006 (εσωτ. 19) από 14/09 έως 24/09 μεταξύ 11:00 με 18:00.

14-9-15

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ

Snapshot from the immigrants camp at Elaionas, Athens, on Aug. 19, 2015. Nikos Libertas / SOOC

Όταν πρωτοπήγα, πριν λίγες μέρες, στον Ελαιώνα, και μίλησα με την υπεύθυνη λειτουργίας του χώρου, Ανθή Καραγγελή, μια φράση της μου καρφώθηκε στο μυαλό: «η δύναμη του καλού». Γιατί όλη η υποδειγματική δουλειά που γίνεται εκεί μας δείχνει πώς το καλό μπορεί να εμπνέει, να κινητοποιεί, πώς οι άνθρωποι και οι κρατικοί μηχανισμοί μπορούν να μη δουλεύουν μόνο στους ρυθμούς του μίσους και του φόβου, αλλά να κινούνται από την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Και όταν, προχθές, στο ντιμπέιτ άκουσα τον Σταύρο Θεοδωράκη να μιλάει απαξιωτικά για την κυβέρνηση, ότι όλο κι όλο κουβάλησε 200 άτομα από το Πεδίο του Άρεως στον Ελαιώνα, να αναφέρεται υποτιμητικά στον Αριστείδη Μπαλτά, τον Νίκο Παρασκευόπουλο και την «κυρία Τασία των ανοιχτών συνόρων», αισθάνθηκα ότι είμαστε –για να το πω ευγενικά– εντελώς βλάκες. Που αφήνουμε τον κάθε δημαγωγό να λέει την μπαρούφα του, κι εμείς δεν προβάλλουμε τα όσα σπουδαία γίνονται αυτά από τα οποία παίρνουμε κι εμείς δύναμη. Την Πέμπτη, λοιπόν, ξαναπήγα στον Ελαιώνα και μίλησα με την Ανθή. Ακούστε τι λέει αυτή η σπουδαία γυναίκα, η ψυχή του εγχειρήματος, που το ξημέρωμα και τα μεσάνυχτα τη βρίσκουν στον Ελαιώνα. Και θα καταλάβετε πώς το καλό έχει δύναμη και μπορεί να νικάει.

Στρατής Μπουρνάζος

 

Ανθή Καραγγελή

συνέντευξη της Ανθής Καραγγελή

Πώς και πότε ξεκίνησε η προσπάθεια;

Το εγχείρημα ξεκίνησε από μια σύσκεψη, το προτελευταίο Σάββατο του Ιουλίου, στην οποία τα συναρμόδια υπουργεία, μαζί με τον Δήμο Αθηναίων (στον οποίο ανήκει ο χώρος) και την Περιφέρεια Αττικής, υπό το βάρος της κατάστασης στο Πεδίο του Άρεως, κατέληξαν στη δημιουργία αυτού του ανοιχτού κέντρου προσωρινής φιλοξενίας.

Το επόμενο κιόλας πρωί, ήρθαμε εδώ άνθρωποι από τους εμπλεκόμενους φορείς, λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του χεριού, και αρχίσαμε να δουλεύουμε. Ό,τι βλέπεις, στήθηκε μέσα σε δεκαπέντε μέρες. Πολύ γρήγορα, αλλά καθόλου πρόχειρα. Ακολουθήσαμε όλα τα διεθνή πρότυπα — ακόμα και οι αποστάσεις ανάμεσα στους οικίσκους ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας, για να μπορούν να περνάνε λ.χ. ασθενοφόρα ή πυροσβεστικά οχήματα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στήθηκαν λοιπόν 96 κοντέινερ που μετατράπηκαν σε οικίσκους (90 κατοικούνται, τα άλλα στεγάζουν αποθήκες και διοικητικές υπηρεσίες). Καθένα από τα σπιτάκια χωράει οχτώ άτομα (έχει τέσσερις διπλές κουκέτες). Η συνολική χωρητικότητα είναι γύρω στα εφτακόσια άτομα· και λέω «γύρω» επειδή αν σε ένα σπιτάκι βάλουμε μια εξαμελή οικογένεια δεν θα βάλουμε και δύο άσχετους — προσπαθούμε να υπάρχει μια ποιότητα ζωής.

Υπάρχουν δύο χώροι κοινής συνάθροισης: ο παιδότοπος και ο χώρος του φαγητού. Ο παιδότοπος έχει φτιαχτεί με προδιαγραφές να εξυπηρετεί και τα πολύ μικρά παιδιά (εξού και η άμμος) και τα μεγαλύτερα. Ταυτόχρονα, είναι ο χώρος όπου μαζεύονται οι γυναίκες και μιλάνε, ειδικά τα απογεύματα. Αργότερα, το βράδυ, όταν τα μικρά πάνε για ύπνο, μαζεύονται τα μεγαλύτερα παιδιά, παίζουν παιχνίδια με κάρτες, φτιάχνουν παζλ, κουβεντιάζουν.

Ο δεύτερος κοινόχρηστος χώρος είναι σαν τραπεζαρία. Θα δεις κι εδώ ανθρώπους να μιλάνε μεταξύ τους, στο κινητό τους, να προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τους δικούς τους.

Πώς φτιάχτηκαν, μέσα σε λίγες μέρες, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, με ποιον τρόπο;

Αξιοποιήθηκαν όλοι οι δυνατοί πόροι, ανθρώπινοι και υλικοί, ώστε να κοστίσει το ελάχιστο και να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Κοιτάζοντας κατασκευές όπως τα κέντρα κράτησης, σκέφτομαι ότι με τα λεφτά της Αμυγδαλέζας θα μπορούσαν να φτιαχτούν δέκα εγκαταστάσεις όπως ο Ελαιώνας.

Τα κοντέινερ δεν κόστισαν τίποτα, αφού υπήρχαν σε αποθήκες του δημοσίου, ενώ τα λοιπά είδη (κλινοσκεπάσματα, κρεβάτια) είτε τα βρήκαμε κι αυτά από το δημόσιο είτε από χορηγίες. Έχουμε πολλές χορηγίες από ιδιωτικές εταιρείες (τα κλιματιστικά, λ.χ.), αλλά και σε είδη από πολίτες, καθημερινά.

Υπάρχει ένας μεγάλος ανενεργός πλούτος, και υλικός και ανθρώπινος, ο οποίος μπορεί να κινητοποιηθεί. Αρκεί να υπάρξει μια έμπνευση, μια πρώτη ώθηση. Να σταματήσουμε να λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι ότι, ενώ στην αρχή ήμασταν κάπως διστακτικοί, καταλήξαμε να δουλεύουμε με χαρά και να μη θέλουμε να φύγουμε.

 Σήμερα πώς λειτουργεί ο χώρος, ποιοι φορείς εμπλέκονται;

Η συνεργασία των υπουργείων, των οργανώσεων, των φορέων, του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας συνεχίστηκε και διευρύνθηκε. Έτσι μπορούμε και λειτουργούμε. Ο Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί στον χώρο από την πρώτη στιγμή, με εθελοντές, που έχουν αναλάβει τη διανομή του φαγητού, τον παιδότοπο κ.ά. Το Ναυτικό παρασκευάζει τα γεύματα. Η Αστυνομία φυλάει εξωτερικά τον χώρο. Η Υπηρεσία Ασύλου είναι εδώ και ενημερώνει τους φιλοξενούμενους για τις σχετικές διαδικασίες. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έχει αναλάβει τη νομική ενημέρωση και τους βοηθάει στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης. Ο Νόστος προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες, και μοιράζει το βραδινό. Η Praxis έχει στείλει εθελοντές κοινωνικούς λειτουργούς. Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει μόνιμη παρουσία, με γιατρούς και νοσηλευτές. Διάφορες ειδικότητες, που εναλλάσσονται, και βέβαια παιδίατροι, αφού έχουμε πάρα πολλά παιδιά. (Προχθές ήρθε μια μαμά με το μωρό της στην αγκαλιά, λίγων ημερών. –Πού το γέννησες; τη ρώτησα –Μέσα στη βάρκα, μου είπε, στη διαδρομή από την Τουρκία).

Δώσε μας το στίγμα του εγχειρήματος.

Είναι ένα ανοιχτό κέντρο ανοιχτής προσωρινής φιλοξενίας. Ανοιχτό, επειδή οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, δεν βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης. Υπάρχουν κανόνες, βέβαια, που ακολουθούμε. Έχουν ελεύθερη είσοδο και έξοδο από τον χώρο, από τις οχτώ το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ, οπότε πρέπει να επιστρέψουν — αυτό για λόγους εύρυθμης λειτουργίας.

Και είναι προσωρινής φιλοξενίας, επειδή οι άνθρωποι δεν μένουν πολύ: κατά μέσο όρο τρεις μέρες. Μετά φεύγουν, να συνεχίσουν το ταξίδι τους για τις χώρες της Κεντρικής ή της Βόρειας Ευρώπης, άλλοι για να συναντήσουν την οικογένειά τους (στη Γερμανία ή τη Σουηδία, λ.χ.), άλλοι για να βρουν δουλειά.

Λένε ότι ο Ελαιώνας στεγάζει μόνο 700 ανθρώπους, σταγόνα στον ωκεανό. Είναι λάθος και άδικο. Από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη έχουν φιλοξενηθεί εδώ πάνω 4.656 άνθρωποι. Προφανώς δεν αρκεί, αλλά ας μην να το υποβαθμίζουμε. Απαντάμε στην καινούργια ανάγκη που έχει δημιουργηθεί, ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα.

Οι πιο συγκινητικές στιγμές, από την εμπειρία μου στο λέω αυτό, είναι όταν φεύγουν οι οικογένειες. Έχουν φορέσει τα καλά τους, έχουν αρωματιστεί, έχουν ξεκουραστεί, βάζουν το καλύτερό τους χαμόγελο, μας ευχαριστούν και ξεκινάνε –ή μάλλον συνεχίζουν– το ταξίδι τους.

 Τι αντιδράσεις συναντήσατε;

Οι αντιδράσεις ήταν ελάχιστες, από πέντε-έξι άτομα, και πολύ συγκεκριμένα και μετά κόπασαν. Σήμερα, πολλοί από τους εθελοντές, που φέρνουν καθημερινά πράγματα (ρούχα, καθαριστικά, παιδικές τροφές) είναι κάτοικοι της περιοχής, από τις αρκετά μακρινές αλλά διπλανές πολυκατοικίες. Ακόμα, έρχονται άνθρωποι που φέρνουν τα παιδιά τους και παίζουν. Συνήθως όταν σουρουπώνει, είναι μια πολύ ωραία ώρα εδώ. Κι αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι η δύναμη του καλού.

Είναι φανερό, σε όποιον έρθει εδώ, ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν είναι απειλή: τους φέρεσαι με σεβασμό, και σου επιστρέφουν απίστευτο σεβασμό. Ο χώρος είναι πεντακάθαρος, και τον καθαρισμό, ακόμα και μέσα στα σπιτάκια, τον αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Εγώ πιστεύω στους ανθρώπους.

Τελειώνοντας, πες μου ένα συμπέρασμά σου  από όλη αυτή την εμπειρία.

Όλο αυτό που γίνεται δεν είναι απλώς εθελοντισμός, είναι κάτι παραπάνω· είναι αλληλεγγύη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μια κοινωνία που θέλουν να την παρουσιάσουν τελείως κατεστραμμένη, φοβισμένη, στέκεται όρθια και δείχνει την αλληλεγγύη της. Δεν εισπράττω ούτε λύπη ούτε φιλανθρωπία από τον κόσμο που έρχεται. Έρχεται με χαρά να δείξει την αλληλεγγύη του — και δεν είναι λίγες οι φορές που ακούω «μπορεί να το πάθουμε κι εμείς» ή «και οι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες». Ζούμε μια αλλαγή κλίματος, και σε αυτό έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, πιστεύω, η κυβέρνηση της Αριστεράς. Γιατί, με όλα τα προβλήματα και τις ελλείψεις, εφαρμόστηκε μια πολιτική που δεν βλέπει τους ανθρώπους σαν απειλή. Όταν μιλάμε για τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, που μάντρωσαν χιλιάδες ανθρώπους σε κλειστά στρατόπεδα, όπως η Αμυγδαλέζα, ας σκεφτούμε ότι αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό: εγκλωβίζεις τους ανθρώπους, τους εμποδίζεις να φύγουν.

Η μεγάλη αλλαγή στην πολιτική είναι η τήρηση των διεθνών συνθηκών, που λένε ότι οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που χρήζουν προστασία, όχι δίωξη, κράτηση, κακοποίηση. Έσπασε το δόγμα του «να τους κάνουμε τον βίο αβίωτο», το οποίο προξενεί φόβο όχι μόνο στους μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και στην κοινωνία ολόκληρη. Ενώ τώρα ενεργοποιούνται άλλα αντανακλαστικά, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της προσφοράς.

13-8-15

ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Την υπηρεσία της δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο εγκαινιάζει ο δήμος Αθηναιών.

Δήμος Αθηναίων, Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε, παρέχεται:

 • Συμβουλευτική ενηλίκων
 • Αντιμετώπιση του άγχους, της κατάθλιψης, τις κρίσεις πανικού
 • Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
 • Ανίχνευση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών σε παιδιά από 4 ετών και άνω
 • Συμβουλευτική για ζευγάρια και οικογένειες
 • Αντιμετώπιση του πένθους, της απώλεια εργασίας,της ανεργίας

Ομάδες ενηλίκων και ομάδες γονέων θα δημιουργηθούν εφόσον συμπληρωθεί  ο απαραίτητος αριθμός των ενδιαφερομένων.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από ψυχολόγους, έκτακτο προσωπικό του Δήμου μέχρι το τέλος του 2015 κατόπιν ραντεβού στα δημοτικά ιατρεία:

Καλφοπούλειο ‘ Κεντρικό Δημοτικό Ιατρείο

Σόλωνος 78, Κέντρο Αθήνας, Μετρό: Πανεπιστήμιο

Τηλ. 210 3626587 & 210 3626608.

Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων,

Σαρανταπόρου 4, Άνω Πατήσια

Τηλ. 210 2015510

πηγή: http://left.gr/news/nea-dorean-ypiresia-psyhologikis-ypostirixis-toy-dimoy-athinaion#sthash.wG7aZQUU.OJjzKiTj.dpuf

20-7-15

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ 9 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκινά άμεσα πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού σε βρέφη και παιδιά των οποίων οι γονείς είναι ανασφάλιστοι.

 Το πρόγραμμα, με τρίμηνη διάρκεια, στοχεύει στον εμβολιασμό 1.000 παιδιών από τουλάχιστον μία φορά, ενώ για ορισμένες πριπτώσεις προβλέπονται και επαναληπτικά εμβόλια.

Με το πρόγραμμα του ΕΕΣ τα παιδιά προστατεύονται από εννέα σοβαρές ασθένειες: διφθερίτιδα, τέτανο, κοκίτη, πολιομυελίτιδα, μηνιγγίτιδα, ιλαρά, ερυθρά, παρωτίτιδα και ηπατίτιδα.

Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται στους δύο Εκπαιδευτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς του ΕΕΣ, στους Αμπελοκήπους και στα Άνω Λιόσια, τις πρωινές ώρες και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

1. Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός Αθηνών Κτίριο Μάρσαλ
(προαύλιος χώρος Νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού)
Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού & Αθανασάκη
Τηλ: 210 69 10 143
Email: eysath@redcross.gr
2. Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός Άνω Λιοσίων
Δ/νση: Λεωφόρος Φυλής 165, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 210 24 73 194
Email: es__anl@hotmail.com

πηγή;  http://left.gr/news/erythros-stayros-dorean-emvoliasmos-se-vrefi-kai-paidia-gia-9-astheneies#sthash.tZIJ8XTJ.UF38ELiY.dpuf

20-7-15

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δωρεάν καρδιολογικές εξετάσεις προσφέρουν οι εθελοντές γιατροί που στελεχώνουν το Κοινωνικό Ιατρείο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, σε ανασφάλιστους αλλά και σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη.Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβληθούν, κατόπιν συνεννόησης, σε δωρεάν καρδιολογικό έλεγχο στο Κοινωνικό Ιατρείο της ΕΚΕ (Ποταμιάνου 6, Αθήνα), από τις 21 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου.Για πληροφορίες και ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Λίνα Χουρδάκη, στο 2107258003-8 και ώρες 10:00-15.00.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της ΕΚΕ για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τη μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας στον ελληνικό πληθυσμό.

19-7-15

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οι κορυφαίοι γιατροί του Βελγίου, απευθύνουν μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό τους και την υπουργό υγείας, περιγράφοντας την τραγική κατάσταστη στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, και ζητώντας να  ληφθούν τα σχετικά στοιχεία υπόψιν στις επόμενες διαπραγματεύσεις, ώστε αντί να επιβαρυνθεί κι άλλο από περικοπές και φόρους, αντιθέτως να ελαφρυνθεί και να υποστηριχρθεί.

Bruxelles, le 17 juillet 2015

Monsieur le Premier Ministre,

Madame la Ministre de la Santé,

La présente parce que nous, Doyens de Facultés de Médecine, Présidents d’Ecoles de Santé publique, responsables médicaux, réunis à l’initiative de Médecins du Monde, sommes gravement préoccupés par la détérioration du système de santé grec et par la dégradation profonde de l’état de santé de la population grecque. Nous vous demandons d’user de votre influence pour que les accords européens d’aide à la Grèce sanctuarisent l’accès aux soins de santé.

Au moins 2,5 millions de Grecs vivent actuellement sous le seuil de pauvreté (1). En mars 2015, Eurostat évaluait le taux de chômage à 25,6%, et ce alors que les indemnités de chômage et la couverture maladie s’arrêtent au plus tard 12 mois après l’arrêt de l’activité. La pauvreté infantile est passée de 23% à 40,5% entre 2008 et 2012 (2). En 2014, 27,3% des Grecs vivaient dans des logements surpeuplés, 29,4% disaient ne plus pouvoir se chauffer pendant l’hiver et 57,9% des plus précarisés étaient contraints de repousser le paiement de factures de base (eau, électricité).

La crise économique et la politique d’austérité ont fait de la Grèce l’enfant malade de l’Europe. L’année dernière, l’OCDE annonçait qu’un tiers de la population ne disposait plus de couverture médicale (3) depuis la crise et les mesures de restrictions. De nombreuses recherches scientifiques nous prouvent encore et toujours que les groupes vulnérables sont les premiers touchés par ces mesures (4).

Le pourcentage de personnes déclarant des besoins de santé non satisfaits a presque doublé avec la crise, passant de 5,4% en 2008 à 9% en 2013 (5). Entre 2008 et 2011, le nombre de dépressions sévères s’est multiplié par 2,5. Durant la même période, les diagnostics HIV-positif ont presque doublés. Les enfants sont bien sûr les victimes silencieuses de cette crise. Selon l’OCDE, le nombre de bébés de faible poids a augmenté de 16% (6) entre 2008 et 2011. Le nombre d’enfants morts-nés a augmenté de 32% (7).

Avant la crise, Médecins du Monde Grèce recevait principalement des migrants dans ses centres de soins. Certaines de leurs salles d’attentes, comme à Perama, sont désormais occupées par plus de 80% de Grecs. 84,9% des patients qui se sont tournés vers Médecins du Monde n’avaient aucune couverture médicale. Seuls 69,7% des enfants étaient vaccinés contre le tétanos, et pas même 60% étaient protégés contre la rougeole, les oreillons ou la rubéole.

Nous en appelons à votre très grande attention : le sommet européen du 12 juillet ne garantit pas de préserver les mesures anti-crises prévues par le gouvernement grec.

Que souhaitons-nous?

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) affirme que les systèmes de santé nécessitent plus, et pas moins, de ressources dans une économie en crise. Par ailleurs, elle insiste sur les avantages économiques d’un plus fort investissement dans ce secteur. Toujours selon l’OMS, les précédents programmes UE-FMI n’ont pas suffisamment tenu compte de cette prescription (8).

Nous demandons au gouvernement belge d’aller dans le sens et de soutenir cette recommandation internationale. Concrètement, nous demandons que la Belgique se positionne dans le cadre des futures négociations européennes avec la Grèce pour exclure la santé du périmètre des réductions de dépenses. Dans les négociations pour un nouveau paquet social avec la Grèce, la Belgique peut plaider pour un système de soins de santé qui protège la population grecque, qui permet au Gouvernement grec de doter le système de santé des moyens permettant de reprendre le chemin d’indicateurs de santé positifs.

Nous vous demandons une rencontre afin de discuter de cela sous un éclairage scientifique et déontologique.

Avec notre considération très respectueuse,

Prof. Michel Roland, Président de Médecins du Monde, et :

Prof. Dr. Lieven Annemans – Professeur d’économie de la santé. Université de Gand.

Dr. Guy Beuken Responsable de la maîtrise complémentaire en médecine générale. CAMG – UCL.

Prof. Yves Coppieters – Professeur d’épidémiologie et de santé publique, Centre de recherche en Epidémiologie, Biostatistique et Recherche clinique, Centre de recherche en Politiques et systèmes de santé – Santé internationale. Ecole de santé publique – ULB.

Prof. Bart Criel – Professeur au Département Santé Publique de l’IMT d’Anvers

Prof .Dr. Michel Degueldre – Président de la Fondation CHU- St Pierre

Prof. Jan De Maeseneer – Vice-doyen de la faculté de médecine de l’Université de Gand

Prof. Dr. Petra Desutter- Professeur à l’Université de Gand, sénatrice

Prof. William D’Hoore – Président de l’Institut de recherche santé et société

Prof. Guy Durant Professeur émérite à la Faculté de Santé Publique de l’UCL.

Prof. Yvon Englert – Doyen de la Faculté de médecine de l’ULB

Professeur Didier GietPrésident du Département de Médecine Générale. Faculté de Médecine – Université de Liège.

Prof. Dr. Alain LevequeDirecteur du Centre de Recherche en épidémiologie, Biostatistiques et recherche clinique. Vice-President de l’Ecole de Santé Publique, ULB

Prof. Fred LouckxProfesseur de sociologie de la santé, ULB

Pascale Peraita Présidente du CHU St Pierre.

Prof. Roy RemmenPrésident de l’unité de formation et de recherche des soins de première ligne et interdisciplinaire de la Faculté de médecine, (co)département. Discipline de médecine familiale. Université d’Anvers.

Prof. Michel RolandProfesseur de médecine générale ULB/ Président de Médecins du Monde

Prof. Dr Marco Schetgen Vice-Doyen de la Faculté de Médecine, ULB

Prof. Dr. Marleen TemmermanDirecteur de l’Organisation Mondiale de la Santé (Genève) et professeur à l’Université de Gand

Pr. Dr. Jean-Pierre Unger Unité de soins du secteur public, ministère de la Santé Publique, Institut de Médecine Tropicale, Anvers; Hon.Senior Research Fellow, Queen Mary, University of London

Prof. Guy Vanderstraeten – Doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Gand.

Prof. Dr. Guido Van Hal Epidémiologie et médecine sociale. Sociologie médicale et politique de la santé. Université d’Anvers.

Dr. Patrik Vankrunkelsven Directeur du Centre belge pour l’Evidence-Based Medicine (CEBAM)

Prof. Dr. Marc VanmeerbeeckDépartement de Médecine générale, ULg

Prof. Dominique Vanpee Doyen MEDE, UCL.

Prof. Dr. Geert VerbekeDirecteur du département de la santé publique et des soins primaires, Institut interuniversitaire de biostatistique et de bioinformatique statistique, KU-Leuven-UHass

18-7-15

DEMOCRACY RISING: ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επιφανείς ακτιβιστές και διανοούμενοι από όλον τον κόσμο θα συζητήσουν για την Δημοκρατία και την σύχρονη κατάστασή της.

Η συνάδελφός μας εθελόντρια Heath Cabot θα μιλήσει για την έρευνα που είναι και το αντικείμενο του βιβλίου της στο οποίο αναφερθήκαμε πρόσφατα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου 2015, Σόλωνος 57, στον χώρο του Κέντρου Θεωρητικών Επιστημών.

Περισσότερα στην διεύθυνση: https://www.facebook.com/gcasdemocracyrising?fref=ts

18-7-15
IMG_2431
16-7-15

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Στις δύσκολες μέρες που ζούμε, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να ενδυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας και να προχωρήσουμε στην συγκρότηση κοινωνικών δικτύων σε κάθε γειτονιά.  Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Πειραιά αίναι μια νέα δομή αλληλεγγύης που έχει στόχο να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ πρωτοβάθμια ιατρική και ραρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους ανθρώπους, μετανάστες και Έλληνες, που λόγω κρίσης, ανεργίας και αποκλεισμών , έχουν χάσει την πρόσβασή τους στην δημόσια φροντίδα υγείας.

Το Κ.Ι.Φ.Α. Πειραιά ανοίγει τις πόρτες του την Τρίτη 14 Ιουλίου, και θα λειτουργήσει πιλοτικά όλον τον Ιούλιο.  Από Τρίτη 14/7 ως Παρασκευή 17/7 θα λειτουργήσει καθημερινά 17:00-20:00 μόνο η γραμματεία του ιατρείου, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι, στο τηλέφωνο 210 4129939, ώστε να ενημερώνονται για τις ημέρες λειτουργίας του φαρμακείου, καθώς και για τα διαθέσιμα ραντεβού των γιατρών για τον μήνα Ιούλιο.

29-6-15

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Ανακοίνωση για την ακύρωση του 19 ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αθήνας

Λόγω των πολιτικών εξελίξεων που δρομολογεί η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αποδοχή ή την άρνηση των εκβιασμών των «δανειστών»,  η ανοιχτή συνέλευση του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αθήνας θεώρησε οτι αφενός είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί τόσο η προετοιμασία όσο και η διεξαγωγή του και αφετέρου οτι είναι κρίσιμο να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που θα λαμβάνουν χώρα τις ίδιες μέρες.

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίσαμε να ακυρώσουμε το 19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ και καλούμε τους ανθρώπους που το επισκέπτονται να εμψυχώσουν τους αγώνες για ένα μαχητικό «ΟΧΙ» στους εκβιασμούς, τα τελεσίγραφα, τη λιτότητα και την αφαίμαξη των ζωών μας

Ανοιχτή Συνέλευση Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ

23-6-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ:

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Cabot BookΠαρουσίαση του βιβλίου
«On the Doorstep of Europe:
Asylum and Citizenship in Greece», της Χηθ Κάμποτ
(University of Pennsylvania Press)
«Στο κατώφλι της Ευρώπης:
Άσυλο και Υπηκοότητα στην Ελλάδα»

Θα ακολουθήσει συζήτηση για το θέμα του ασύλου και της μεταναστευτικής πολιτικής

Δευτέρα 29 Ιουνίου
Στις 8 μ.μ.

Μιλούν:
-Χηθ Κάμποτ, υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, καθηγήτρια πολιτισμικής ανθρωπολογίας στο College of the Atlantic, Maine, Η.Π.Α., επισκέπτρια ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
-Αθηνά Αθανασίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου & Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
-Γιώργος Τσιμούρης, αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου
-Yonous Muhammadi, πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων
-Ανδρομάχη Παπαιωάννου, ανθρωπολόγος, Generation 2.0 for Rights Equality and Diversity
-Μαρία Βουτσίνου, δικηγόρος/ειδικός επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη.

Τα τελευταία χρόνια τα θέματα της μετανάστευσης, του ασύλου, και των προσφύγων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ως μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την ελληνική κοινωνία. Συχνά όμως τα θέματα αυτά φαίνεται να τοποθετούν «τον άλλον» απέναντι από την έννοια της υπηκοότητας και σε απόσταση από την κοινωνική συμμετοχή και την απόκτηση ταυτότητας. Πράγματι το άσυλο φαίνεται συχνότερα ως το αντίθετο της υπηκοότητας – ασχολείται με όσους εγκατέλειψαν την χώρα καταγωγής τους και εξαρτώνται από τη «φιλοξενία» ενός άλλου κράτους. Σε αυτή τη συζήτηση θα ερευνήσουμε τα έξης: Τι μπορούμε να μάθουμε για την έννοια της υπηκοότητας υπό το πρίσμα του ασύλου και από τις εμπειρίες όλων των εμπλεκομένων στις διαδικασίες ασύλου; Τι σημαίνει να είσαι πολίτης, πρόσφυγας, μετανάστης, «λαθρομετανάστης»; Για να είσαι «πολίτης» πρέπει να έχεις πρόσβαση στη νομική αναγνώριση, στα ανθρωπινά δικαιώματα; Είναι αυτό αρκετό ή υπάρχει και μια άλλη έννοια της υπηκοότητας όχι μόνο ως μια μορφή νομικής ή εθνικής αναγνώρισης αλλά που βασίζεται στις κοινότητες όπου κυκλοφορεί ο καθένας, στις καθημερινές επαφές και στη συμμετοχή στην ευρύτερη κοινωνία; Πώς συμμετέχουν οι άνθρωποι ως «πολίτες» ανεξάρτητα από το νομικό status τους και την καταγωγή τους;

Ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια το παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας, ένα άλλο πολιτικό, οικονομικό και ηθικό πρόβλημα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία: το θέμα των μεταναστών και οι σχετικές πολιτικές που ακολουθούνται. Το βιβλίο της ανθρωπολόγου Heath Cabot είναι μια εθνογραφική μελέτη της λειτουργίας του ασύλου στην Ελλάδα. Η Cabot επικεντρώνει στο έργο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Αθήνα που βοηθά μετανάστες, ερευνώντας πώς οι εργαζόμενοι και οι αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζουν τις ενδημικές δυσκολίες στη διαδικασία εξευρωπαϊσμού και της προστασίας των δικαιωμάτων. Μέσα από τη μελέτη της αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα του συστήματος, το συνονθύλευμα των νόμων και των διαδικασιών και η προσπάθεια δικηγόρων, κυβερνητικών αξιωματούχων και διοικητικών υπαλλήλων να λύσουν τοπικά ένα πρόβλημα που αποτελεί παγκόσμια πληγή. Στην Ελλάδα καταφτάνουν άνθρωποι κυρίως από την Ασία και την Αφρική με στόχο να βρεθούν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά η αναποτελεσματικότητα του συστήματος στην Ελλάδα τούς κάνει ιδιαίτερα ευάλωτους στην εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση. Στο μεταξύ, η οικονομική κρίση οδηγεί και σε εντεινόμενες μορφές περιθωριοποίησης. Η ξενοφοβία και ο ρατσισμός, ιδεολογικό υπόβαθρο της Χρυσής Αυγής, βρίσκει πρόσφορο έδαφος και οδηγεί σε ανοιχτές επιθέσεις εναντίον μεταναστών και Ελλήνων με μοιραίες συνέπειες.

Σε όλο το βιβλίο η Cabot αντλεί έμπνευση από την κλασική αρχαία τραγωδία. Η συγγραφέας περιγράφει το βιβλίο της ως «τραγωδία» σε τρεις πράξεις: Εξουσία, Δικαστική απόφαση, Υπηκοότητα. Σε κάθε πράξη η διαδικασία ασύλου περιγράφεται ως «τραγική» υποδηλώνοντας τον καθημερινό αγώνα των «ηθοποιών», εργαζόμενων και αιτούντων άσυλο να βγάλουν άκρη με το νόμο ενίοτε αυτοσχεδιάζοντας παρά ακολουθώντας τον κατά γράμμα. Ο ανθρωπολόγος Michael Herzfeld του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έγραψε πως το βιβλίο είναι «Πρωτότυπο, γραμμένο με ζωντάνια, και εθνογραφικά πλούσιο…ανοίγει νέους δρόμους στην ανθρωπολογία του δικαίου, στις μελέτες της παγκοσμιοποίησης και στη εθνογραφία της ανατολικής Μεσογείου».

Floral: Θεμιστοκλέους 80, Πλατεία Εξαρχείων, τ. 210 3800070,
email:info@floralcafe.gr, books@floralcafe.gr, F: Floral Exarhia

https://www.facebook.com/events/1569159476681354/

Η Heath Cabot είναι, μεταξύ άλλων, εθελόντρια στο ΚΙΦΑ.

22-6-15

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Screen Shot 2015-06-15 at 12.45.46 PM

Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 7:00 μ.μ., αντιρατσιστικές οργανώσεις και μεταναστευτικές κοινότητες διοργανώνουν συναυλία με σύνθημα «Γιορτάζουμε-Διεκδικούμε: Ιθαγένεια για Όλα τα Παιδιά!». Συμμετέχουν: Encardia, Στάθης Δρογώσης, Απόστολος Ρίζος, Μάνια Παπαδημητρίου, Νατάσα Μωυσόγλου, Radio Sol, Nίκος Ζουρνης, Αντιγόνη Μπασακαρου. Καλούν (μέχρι τώρα): ASANTE, Genaration 2.0 RED, KASAPI, Shoqata Studenti, Aνοιχτό Σχολείο Μεταναστών, Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων, Νιγηριανές Γυναίκες, Επιτροπή Μαδαγασκάρης, Κοινότητα Γουινέας, Κοινότητα Τανζανών Ελλάδας, Βολιβιανοί Αθήνας, Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδας, Σύλλογος Νουβίων, Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν, Κέντρο Αγωνιστικής και Πολιτιστικής Αλληλεγγύης Λαών Τουρκίας και Κουρδιστάν, Τανζανική Κοινότητα, Οργάνωση Ενωμένων Αφρικανών Γυναικών, Αφγανική Κοινότητα Ελλάδας, Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Μαροκινή Κοινότητα Ελλάδας, Πολιτιστικός Σύλλογος WATOTO Africa, Σύλλογος Μama Na Mwana, Αλληλεγγύη για Όλους, Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αθήνας (ΚΙ.ΦΑ), Ανοιχτή Πόλη, Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό», Antinazi Zone – Νεολαία Ενάντια στον Ρατσισμό στην Ευρώπη (YRE), Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, Τμήμα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ Την εκδήλωση στηρίζουν: Αυγή, Εποχή, 105.5 Στο Κόκκινο, left.gr, Εφημερίδα των Συντακτών, Hit and Run

https://www.facebook.com/events/115895685412461/

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΥΝΟΒΟΥΛΙΟ

medal-750x347

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βράβευση του Μ. Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ενημερωθήκαμε πριν από λίγες μέρες ότι το ιατρείο μας είναι μια από τις 47 οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη που θα βραβευτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη, ως αναγνώριση σε εκείνους που αγωνίζονται για μια καλύτερη κοινωνία.

Όντως αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη κοινωνία, όπου ο πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από το εάν έχει να πληρώσει ή όχι, και διεκδικούμε αυτό το αγαθό ως ανθρώπινο δικαίωμα και όχι απλά ως άλλη μια κοινωνική παροχή που το κράτος μπορεί να περικόπτει ανάλογα με το εάν έχει χρήματα ή όχι.

Το δικαίωμα της πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας είναι ισότιμο με την πρόσβαση τους σε τροφή, νερό και παιδεία.  Πώς θα μας φαινόταν εάν μια μέρα ερχόταν μια αρχή και μας έλεγε ότι επειδή δεν έχουμε να πληρώσουμε, δε θα μπορούσαμε να πιούμε νερό, να τραφούμε ή να έχουμε πρόσβαση σε σχολεία και πανεπιστήμια;  Αυτό δυστυχώς συμβαίνει στην Ελλάδα με τη δημόσια υγεία.  Λόγω της οικονομικής κρίσης, επιβλήθηκαν από την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) πολιτικές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας που εξαθλίωσαν, και συνεχίζουν να εξαθλιώνουν, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Δεν υπερασπιζόμαστε την προηγούμενη κατάσταση, για να είμαστε ξεκάθαροι, υπερασπιζόμαστε όμως το δικαίωμα σε ανθρώπους που είχαν την ατυχία να είναι άνεργοι και παράλληλα να αρρωστήσουν να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μην είναι καταδικασμένοι σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο.  Αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους οι πολιτικές στην δημόσια υγεία τα τελευταία 5 χρόνια τους έχουν εξαθλιώσει στο έπακρο.  Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας, ανάμεσα τους καρκινοπαθείς που βρέθηκαν να μην μπορούν να κάνουν τις θεραπείες τους επειδή δεν είχαν να πληρώσουν.  Άνθρωποι τόσο τσακισμένοι από την αδιαφορία του κράτους, που αδυνατούσαν να μας κοιτάξουν στα μάτια για να εξηγήσουν το πρόβλημα τους, κάποιοι από τους οποίους έφτασαν να πάθουν ακόμα και έμφραγμα έξω από την πόρτα μας. Μικρά βρέφη που ήρθαν σε εμάς υποσιτισμένα σε τέτοιο βαθμό που εμείς οι εθελοντές κλαίγαμε όποτε τα βλέπαμε … ιστορίες ανείπωτου πόνου.  Όλα στο όνομα της «δημοσιονομικής προσαρμογής» και των «μεταρρυθμίσεων».

Αποδείξαμε με τις μικρές μας δυνάμεις ότι όλα τα παραπάνω όχι μόνο δε βγάζουν ανθρωπιστικά νόημα, αλλά και ότι δε βγάζουν νόημα ούτε καν με καθαρά οικονομικά κριτήρια, διαβάστε περισσότερα εδώ «Επένδυση ελλειμμάτων στο μέλλον – Μελέτη κόστους περίθαλψης ανασφάλιστων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη»  αφού οι ανασφάλιστοι πολίτες που πάσχουν από χρόνιες / σοβαρές παθήσεις αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της θεραπείας τους, με αποτέλεσμα οι σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να πάθουν στο κοντινό μέλλον, να κοστίσουν πολλαπλάσια επιπλέον από ότι εάν τους είχε δοθεί δωρεάν η θεραπεία εξ αρχής. Με λίγα λόγια, συμφέρει οικονομικά το κράτος να βοηθήσει τους ανασφάλιστους γιατί θα γλιτώσει χρήματα!  Αυτά όμως τα αυτονόητα δεν έγιναν εδώ και 5 χρόνια.

Η καλύτερη βράβευση για το ιατρείο μας θα είναι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέσει την Ε.Ε., ΕΚΤ και το ΔΝΤ ώστε να αποκλειστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας από  οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και παράλληλα να χρηματοδοτηθεί με επιπλέον χρήματα, ώστε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες λόγω της παρατεταμένης ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας.

Εάν δεν σταματήσουν αυτές οι πολιτικές, η οποιαδήποτε βράβευση μας που αναγνωρίζει το δύσκολο αγώνα που δίνουμε, δε θα είναι τίποτα παραπάνω από άλλο ένα παράδοξο αυτής της κρίσης και θα στέλνει λάθος μηνύματα στον δοκιμαζόμενο λαό μας αλλά και στους υπόλοιπους λαούς της ΕυρώπηςΟ άνθρωπος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει προτεραιότητα, πάνω από τα χρήματα και πάνω από τις αγορές.

Εμείς παραθέτουμε για άλλη μια φορά το βίντεο «Σε ποια χώρα;» που φτιάξαμε αρχές του χρόνου και δείχνει εύγλωττα την διάλυση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα αυτής https://www.youtube.com/watch?v=lXVQO_YPN8M

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 10:00-20:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-19:00) και (ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης
(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)
Ιστοσελίδα http://www.mkiellinikou.org Email mkiellinikou@gmail.com

10/6/15

5,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι είναι, νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και αλλοδαποί και ομογενείς νεφροπαθείς.

Συνολικό ποσό 5.798.545 ευρώ κατανέμεται από το υπουργείο Εσωτερικών στις 13 περιφέρειες της χώρας για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους για τον μήνα Μάιο.

Δικαιούχοι είναι, νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και αλλοδαποί και ομογενείς νεφροπαθείς.Οι περιφέρειες καλούνται από το υπουργείο να του γνωστοποιήσουν έως τις 27 Ιουνίου τον αριθμό των δικαιούχων και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόματος για τον μήνα Ιούνιο.

πηγή:  http://left.gr/news/58-ekat-eyro-apo-ypes-stis-perifereies-gia-tin-katavoli-diatrofikoy-epidomatos#sthash.QWK8lGaN.dpuf

23/5/15

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΟΠΠΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

Το νέο σύστημα θα ισχύσει «πιλοτικά» από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Μέχρι τις 12 Ιουνίου οι πάροχοι θα περνούν στο σύστημα τα στοιχεία τους, προκειμένου να είναι προσβάσιμα από τους ασφαλισμένους. Τα παραπάνω προβλέπονται σε σχετική εγκύκλιο, την οποία απέστειλε χθες ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο σύστημα θα λειτουργεί παράλληλα με το ισχύον (τηλεφωνικό ραντεβού). Αναπτύσσεται με πόρους του ΕΣΠΑ και θα υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο μέσω της πλατφόρμας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).

Θα περιλαμβάνει τις δημόσιες δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας, το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, καθώς και τους ελεύθερους επαγγελματίες γιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Για την υλοποίησή του, η ΗΔΙΚΑ αναπτύσσει μία κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία θα καταχωρίζεται η διαθεσιμότητα των γιατρών ανά ειδικότητα. Θα κλείνονται, επίσης, τα ραντεβού και θα ενημερώνονται οι γιατροί για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα προγραμματισμένα ραντεβού.

πηγήε: http://left.gr/news/neo-systima-gia-ta-rantevoy-eoppy-meso-diadiktyoy-kai-horis-hreosi#sthash.Usxhstq8.dpuf

11/5/15
ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Το ΚΙΑ Χαλανδρίου οργανώνει συναυλία για ενημέρωση και συλλογή φαρμάκων, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 11:30 π.μ, στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου.  Συμμετέχουν: Martha Moreleon, Alejandro Diaz, Pedro Fabian, German Mayr.
afisaki_KIAX_ekdhlwshs 2
Το ΚΙΑ Χαλανδρίου φιλοξενείται στον χώρο του ΣΚΕΠΙ Χαλανδρίου, Αισχύλου 28, απἐναντι από την ΔΟΥ Χαλανδρίου.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 5-8 μ.μ., και Σάββατο 11π.μ-1 μ.μ.  Τηλέφωνο: 210 6894973, e-mail: kifa.xa@gmail.com.
 _______________________________________________________________________________________________
10/5/15
Α. ΞΑΝΘΟΣ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο διασφαλίζει την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός μιλώντας στο Κόκκινο και τον Κώστα Αρβανίτη. «Δε μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή χώρα όταν το 25% του πληθυσμού είναι εκτός υγειονομικής περίθαλψης», σημείωσε ο αναπλ. Υπουργός.

 

«Πρόκειται για την επίλυση ενός τεράστιου κοινωνικού προβλήματος που αναδείχτηκε από ένα ολόκληρο κίνημα κοινωνικής αλλυλεγγύης», είπε ο κ. Ξανθός στον Κ. Αρβανίτη, υπογραμμίζοντας πως «χιλιάδες εθελοντές στα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία, έγκυροι επιστήμονες, ανθρωπιστικές οργανώσεις και ο ίδιος ο ΟΗΕ είχαν κάνει σαφές πως στα χρόνια των μνημονίων στην Ελλάδα παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας».
Όπως είπε ο κ. Ξανθός, υπήρχε από πέρυσι ένα θεσμικό πλαίσιο κατ’ απαίτηση και της ίδιας της τρόϊκας, η οποία το είχε θέσει ως προαπαιτούμενο για τις δόσεις του Ιουνίου. «Όλοι αναγνωρίζουν πως δε μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή χώρα όταν το 25% του πληθυσμού είναι εκτός υγειονομικής περίθαλψης», σχολίασε ο υπουργός.
Το πλαίσιο αυτό, σημείωσε ο κ. Ξανθός, ήταν παρ’ όλ’ αυτά προβληματικό, καθώς «έβαζε πάρα πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία υπερβαίνει το υπάρχον σχέδιο». Ένα από αυτά τα σημεία ήταν η οικονομική αποτίμηση της θεραπείας που χρειαζόταν ο ασθενής από τριμελή επιτροπή, «με γραμμή ότι οι ακριβές θεραπείες δεν είναι και τόσο επιθυμητές από το σύστημα, διότι θα χαλάσουν τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και το πρωτογενές πλεόνασμα», σημείωσε ο υπουργός.
Με το παρόν σχέδιο, εξασφαλίζεται, όπως είπε ο κ. Ξανθός, καθολικότητα στην πρόσβαση και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων και στο κομμάτι των εργαστηριακών αποφάσεων πέραν των φαρμάκων και της νοσηλείας. «Ο μηχανισμός πρόσβασης στο σύστημα θα είναι το βιβλιάριο υγείας του ανασφάλιστου χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τους ανθρώπους που έχουν ΑΜΚΑ» εξήγησε ο υπουργός, ενώ «τα ΚΕΠ θα μαζεύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα τα προωθούν στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και πλέον οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στις δημόσιες δομές δωρεάν για τις εξετάσεις και τη νοσηλεία τους».
«Αυτό που διασφαλίζουμε είναι οι ανασφάλιστοι να βρεθούν στο στάτους των ασφαλισμένων, να έχουν την ίδια δυνατότητα συνταγογράφησης μέσα από το κοινωνικό σύστημα, αναγκαστικά με τις συμμετοχές που προβλέπονται για τους ασφαλισμένους», σημείωσε ο Υπουργός.
Το υπουργείο αναζητεί τρόπους θεσμικής συνεργασίας με τα 40 Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και είχαν ουσιαστική συμβολή στην παροχή υπηρεσιών προς ανασφάλιστους πολίτες τα χρόνια της κρίσης, χωρίς βέβαια να θιχτεί η αυτονομία τους.
«Η εφαρμογή της νέας κοινής υπουργικής απόφασης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα θα καταφέρουμε να στηρίξουμε ένα ετοιμόρροπο δημόσιο σύστημα υγείας», κατέληξε ο κ. Ξανθός.
πηγή: http://www.stokokkino.gr/article/1000000000008622/AKSanthosEksasfalizoume-prosbasi-ton-anasfaliston-sto-sustima-ugeias#sthash.vSvijeGR.dpuf
22/4/15

ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η Ανοιχτή Πόλη εγκαινιάζει τα νέα της γραφεία Παρασκευή 24 Απριλίου 8.30 μμ, με έκθεση εικαστικών φόρο τιμής στον Ασαντούρ Μπαχαριάν και μας προσκαλεί.

150421-11139430_707388116037109_9190831520642178417_n-778x418

Τα κτίρια αφηγούνται την ιστορία της πόλης

Στο κέντρο της Αθήνας, στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Ξενοφώντος 7 στο Σύνταγμα, εγκαινιάστηκε το 1969 από τον ζωγράφο και αγωνιστή Ασαντούρ Μπαχαριάν το Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο «Ώρα».
Στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας, η «Ώρα» υπήρξε καταφύγιο, αλλά και βήμα έκφρασης για δημιουργούς από το χώρο των εικαστικών, του λόγου και της μουσικής που είχαν αποκλειστεί από το δημόσιο χώρο. Κατά τη μεταπολίτευση παρέμεινε ένας ζωντανός οργανισμός καλλιτεχνικής δημιουργίας, ώσμωσης ιδεών και ελεύθερης έκφρασης μέχρι το 1992 οπότε ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να μετατρέψει το νεοκλασικό της Ξενοφώντος σε γραφεία δημοτικών κινήσεων, σβήνοντας την πολύχρονη ιστορία.
Μετά τις δημοτικές εκλογές του 2014, η δημοτική κίνηση «Ανοιχτή Πόλη» ως αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, μετέφερε την έδρα της στον πρώτο όροφο του ιστορικού αυτού κτιρίου. Με δεδομένη τη σταθερή μας θέση υπέρ του ζωντανέματος των δημόσιων χώρων, της διαρκούς συνομιλίας με την κοινωνία και της ανάδειξης των τοποσήμων της πόλης, εγκαινιάζουμε μια σειρά δράσεων στο χώρο των γραφείων μας με μια έκθεση που αποτελεί ταυτοχρόνως φόρο τιμής στον οραματιστή Ασαντούρ Μπαχαριάν και στο σημαντικό έργο του. Ζητήσαμε από δημιουργούς και κληρονόμους τους να μας δανείσουν έργα που εκτέθηκαν στην «Ώρα», αλλά και να μοιραστούν μαζί μας εμπειρίες από την εποχή και τη σχέση τους με τον Μπαχαριάν. Επιθυμία μας είναι η έκθεση να αποτελέσει ένα έναυσμα για να γνωρίσουμε την ιστορία, να αναστοχαστούμε το παρελθόν και να προσδιορίσουμε νέες συντεταγμένες για το παρόν και το μέλλον μιας «Ανοιχτής Πόλης» στη δημιουργία.

Info: Γραφεία Ανοιχτής Πόλης – πρώην «Πνευματικό Κέντρο Ώρα», Ξενοφώντος 7, Σύνταγμα.

Εγκαίνια: 24 Απριλίου, ώρα 8.30 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 24 Απριλίου-8 Μαΐου

Συμμετέχουν με έργα τους οι καλλιτέχνες: Γιάννης Βαλαβανίδης, Μαριλίτσα Βλαχάκη, Χρύσα Βουδούρογλου, Περικλής Γουλάκος, Μάκης Θεοφυλακτόπουλος, Ηρώ Κανακάκη, Κυριάκος Κατζουράκης, Βάσω Κατράκη, Νίκη Καραγάτση,Αλέξης Κυριτσόπουλος, Αλέκος Λεβίδης, Μιχάλης Μανουσάκης, Κυριάκος  Μορταράκος, Ασσαντούρ Μπαχαριάν, Χρήστος Μποκόρος, Χρόνης Μπότσογλου, Πίνο Παντολφίνι, Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης, Πάρις Πρέκας, Δημήτρης Σεβαστάκης, Δήμητρα Σιατερλή, Φίλιππος Τάρλοου, Βίκυ Τσαλαματά, Έρση Χατζηαργυρού, Γιώργος Χατζημιχάλης, Νίκος Χουλιαράς.

Ο ΑΣΑΝΤΟΥΡ ΜΠΑΧΑΡΙΑΝ γεννήθηκε το 1924 και πέθανε το 1990. Μεγάλωσε σε μια προσφυγική συνοικία της μεσοπολεμικής Αθήνας. Η Κατοχή τον βρήκε σπουδαστή στη Σχολή Καλών Τεχνών. Είκοσι ετών στερείται την ελευθερία του και τριάντα έξι την ξαναβρίσκει. Τα δεκαπέντε χρόνια που μεσολάβησαν μέσα στο ζοφερό σκηνικό των φυλακών και της εξορίας επιμένει να ζωγραφίζει. Το 1958 παρουσιάστηκαν, για πρώτη φορά, έργα του στο Σαλόν Νέων Καλλιτεχνών της γκαλερί «Ζυγός».

__________________________________________________________________________________________________________


19/4/2015

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ISIS

του Θανάση Κούρτη•

Ποιο είναι το Isis:

Εύλογες είναι οι διεθνείς ανησυχίες για τη φιλοπόλεμη  και σκοταδιστική δράση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στη Συρία (  Isis ).

Είναι χρήσιμη μια ιστορική αναδρομή για το πώς εξελίχθηκε το άκρως επικίνδυνο και απειλητικό  αυτό φαινόμενο .

Το Isis είναι  τερατογέννηση με κοινωνικές, και  πολιτικές επιπτώσεις  αποτελούμενο από μαχητές διαφόρων εθνικοτήτων που τους συνδέει η κοινή πίστη στο Τζιχάντ (Ιερός Πόλεμος). Οι ρίζες του ξεκινάνε από την εποχή της αποικιοκρατίας. Στις μέρες μας πρωτοεμφανίστηκε στη πόλη Φαλούτζα, (Ιράκ), ως κίνημα αντίστασης κατά της ξένης παρουσίας. Στην οργανωτική του διάρθρωση πέρασε από διάφορες φάσεις ,όπως η ενοποίηση με άλλες οργανώσεις.

Το  Isis το 2004 όταν ακόμα ήταν στα σπάργανα  δρούσε υπό την ονομασία « ομάδα ενοποίησης και τζιχαντ « με επικεφαλής τον Αμπου Μουσαμπ Αλζαρκάουι πριν τη προσχώρηση του στη Αλ Καιντα της Μεσοποταμίας . Μετά τη δολοφονία του , εκλέγεται ο Αμπου Χαμζα Αλ Μοχατζερ ως ηγέτης της οργάνωσης και λίγους μήνες αργότερα συγκροτείται το  Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ  με επικεφαλής τον Αμπου Αμερ Αλμπακνταντι .

Το 2010 οι Αμερικανοί δολοφονούν αυτόν και το συνεργάτη του το Αμπου Χαμζα .

Στη συνέχεια  διάδοχος τους εκλέγεται ο σημερινός αρχιτρομοκρατης του Isis Αμπου Μπακρ Αλμπακνταντι. Ένα χρόνο αργότερα το Ισλαμικό Κράτος  προσπάθησε νε ενωθεί με το Τζαμπχέτ Αλ Νούσρα. (Μέτωπο Νίκης), το οποίο όμως αρνήθηκε να υπαχθεί στο νέο σχήμα , . έτσι το ο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ προχώρησε μόνο του , μετατρέποντας το όνομα του  σε  «Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στη Συρία», (Isis) ενώ η άλλη οργάνωση Τζάμπχετ Αλ Νούσρα συνεχίζει τη πορεία της ξεχωριστά και δρα μόνο στη Συρία.

 Το Isis δεν είναι απλά μια τρομοκρατική οργάνωση με λίγα μέλη και περιορισμένη γεωγραφική δράση  και κοινωνική  διεισδυση. Κατέχει ένα μεγάλο σύγχρονο οπλοστάσιο με χιλιάδες πολεμιστές, διαθέτει στρατόπεδα εκπαίδευσης, έχει καταλάβει μεγάλες πόλεις όπως Μουσούλη, Ράκα κ.α. στο Ιράκ και στη Συρία, χρησιμοποιεί την τεχνολογία στο στρατιωτικό, πολιτικό, προπαγανδιστικό( επικοινωνιακό) τομέα. Ελέγχει μεγάλες εκτάσεις, σύνορα χωρών, σημαντικό αριθμό πετρελαιοπηγών, επεκτείνει τα σύνορα επιρροής του από τη Τουρκία, Λίβανο, Αίγυπτο, Υεμένη, Πακιστάν, Αφγανιστάν  Αλγερία και Νιγηρία ( Μποκο Χαραμ ) .      

 

Ποιοι χρηματοδοτούν το Isis:

Στο ερώτημα ποιοι χρηματοδοτούν και εξοπλίζουν το Isis η απάντηση είναι σύνθετη και πολύπλοκη  :

·         Πιθανολογείται ότι η Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ είναι οι κύριοι χρηματοδότες του .

·           Οι ΗΠΑ , βοηθούν ιδιαίτερα με όπλα μέσω Συριακής Αντιπολίτευσης .

·         Το Ιράν , με το πρόσχημα του Isis επιδιώκει  να έχει μεγαλύτερη ανάμειξη στα εσωτερικά του Ιράκ  ως προστάτες του Σιιτικού στοιχείου  . Σημειωτέον ο πόλεμος ΗΠΑ και ΑΓΓΛΙΑΣ κατά του Σανταμ Χουσεΐν βρήκε το Ιράν ουσιαστικά να είναι ο κύριος  νικητής ,  να ελέγχει το Ιράκ κοινωνικά πολιτικά και οικονομικά  , σύμφωνα με εκτιμήσεις  και  του αμερικανικού τύπου

·          Η    Τουρκία, ,  διευκολύνει και  υποθάλπει το Isis ,   για να έχει πιο ενεργό ρόλο στη χάραξη μελλοντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων (η μόνη χώρα που απελευθέρωσε τους ομήρους της , συναλλάσσεται εμπορικά , διευκολύνει την είσοδο – έξοδο των τρομοκρατών στη περιοχή , ) .

·         Οι     Πρώην οπαδοί του Σαντάμ Χουσεΐν   (φύλαρχοι, επίλεκτα εκπαιδευμένα στρατιωτικά στελέχη) .

·         Το     Ισραήλ , με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή  είναι ο μόνος παίκτης που «κερδίζει» χωρίς να απωλέσει ούτε μία σφαίρα, ούτε ένα δολάριο, ενώ

Επωφελείται από την ολοσχερή καταστροφή υποδομών ισχυρών χωρών που αποτελούσαν κάποτε απειλή για την ύπαρξη του (Ιράκ, Συρία, Λιβύη, Αίγυπτος , Υεμένη κλπ ) .

 

Τρόποι καταπολέμησης του Isis:

1 :  Για την καταπολέμηση του Isis δεν αρκεί μόνο η στρατιωτική αντιμετώπιση του.

Θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να δημιουργηθεί ένα καθολικό παγκόσμιο σύστημα αρχών μηδενικής  ανοχής στη βία  .

2 :  Με πρωτοβουλίες θρησκευτικών και πολιτικών ηγετών σε όλο τον  κόσμο, του ΟΗΕ, των διεθνών οργανώσεων και προσωπικοτήτων που εργάζονται για την ειρήνη θα πρέπει άμεσα να συμφωνηθούν και να αποφασιστούν τα διεθνή εκείνα εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν το τερματισμό της βίας. Μεγάλη ευθύνη φέρνουν και τα δυο θεοκρατικά καθεστώτα της περιοχής  Ιράν και Σαουδική Αραβία  προτρέποντας τους θρησκευτικούς ηγέτες , με πύρινους λόγους να δηλητηριάζουν τα εκατομμύρια ανθρώπων σε διχασμό και φανατισμό , στρέφοντας τους οπαδούς μιας αίρεσης εναντίον των άλλων.

3 : Να αναληφθεί δράση για τον τερματισμό  της δράσης των «φιλανθρωπικών ιδρυμάτων» που σήμερα ενισχύουν και χρηματοδοτούν τις σκοταδιστικές οργανώσεις όπως το Isis, κρατώντας ομήρους τους λαούς στο θρησκευτικό εξτρεμισμό.

4 : ο εκδημοκρατισμός των χωρών της περιοχής . Η δημοκρατία για το Isis είναι βλασφημία, για αυτό κατάργησε όλα τα μαθήματα τα οποία συμβάλλουν στην ελεύθερη σκέψη όπως Φιλοσοφία, Λογική, Ιστορία, Γεωγραφία κλπ.

5 : Ένα από τα πιο ισχυρά όπλα κατά του Isis είναι η πρόσβαση σε εκπαίδευση,και την  διαρκή ενημέρωση πάνω στις Αρχές Δικαίου και τις πανανθρώπινες αξίες.

 

Φωτεινό παράδειγμα της κατατρόπωσης του Isis , είναι ο αγώνας που δίνουν οι Κουρδισσες και οι Κούρδοι μαχητές:

Ο κουρδικός λαός στο Κομπανι αρνηθηκε την υποταγή του στον σκοταδισμό των φονταμενταλιστων , αγωνιζόμενος  για τα δικαιώματα του ,  την δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την ισότητα των δυο φύλων .

Η Κούρδσσα  αναδείχθηκε πρωτοπόρα του αγώνα  και καταλύτης  των εξελίξεων , και  με το κύμα  αλληλεγγύης όλων των λαών,   το Κομπανι, μετατραπηκε σε κάστρο της αντίστασης και της νίκης του Πολιτισμού ενάντια στον Μεσαίωνα.

 Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν οι λαοί ότι η επίλυση των προβλημάτων τους και του μέλλοντος τους βρίσκεται στα χέρια τους και ότι η δημιουργία ενός παραδείσου σε αυτή τη ζωή δεν είναι αμαρτία αλλά δικαίωμα κάθε ανθρώπου και κάθε κοινωνίας.

Η στάση της άρνησης και της καταδίκης της τρομοκρατίας δεν αρκεί .

Οφείλουμε να ξεσκεπάσουμε τους πραγματικούς  εμπνευστές της εκκόλαψης του Isis  και να πέσουν  επιτέλους οι μάσκες από τα πραγματικά πρόσωπα των υποστηρικτών του είτε βρίσκονται στη δύση είτε βρίσκονται αλλού στο βωμό των γεωπολιτικών συμφερόντων τους, δηλαδή  της πολιτικής « Διαιρεί και Βασίλευε ».

Ειδικά οι αριστερές δυνάμεις της Ευρώπης οφείλουν να είναι οι σημαιοφόροι του αλληλοσεβασμού  της διαφορετικότητας και των  θεμελιωδών πανανθρώπινων αξιών .

Πάνω από όλα οφείλουμε όλοι μας να υψώσουμε τη φωνή μας  και το ανάστημα μας κατά της βίας. .

 

Αθήνα  14/04/2015

 

•ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                                                                                     & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

 

 

_____________________________________________________________________________________

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 577Β/09-04-15) η ΚΥΑ που ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων μέτρων που προβλέπονται από τον πρώτο νόμο της κυβέρνησης, τον Ν. 4320/2015 (ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης).

Στην ΚΥΑ εξειδικεύονται οι παροχές και οι όροι χορήγησής τους, καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, τα αρμόδια όργανα, Υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την υλοποίηση των τριών άρθρων του Νόμου, δηλαδή 1ον τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα, 2ον το επίδομα ενοικίου και 3ον την επιδότηση σίτισης.

Επισυνάπτω το ΦΕΚ, νομίζω ότι θα βοηθούσε ένα κείμενο μιας σελίδας στα ιατρεία, που θα ενημέρωνε ασθενείς για τη δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις και να κάνουν χρήση του νόμου. 

Εισοδηματικά κριτήρια, άρθρα 1-3

Τα εισοδήματα των δικαιούχων, σύμφωνα με τα άρθρα 1-2 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα:

 • 2.400 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο, και
 • 3.600 ευρώ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ ετησίως

Βάσει αυτών των κριτηρίων, το εισοδηματικα όρια ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

Η απόφαση προβλέπει και περιουσιακά κριτήρια:

 • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατʼ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.
 • Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ρεύματος.

Στους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια, παρέχεται δωρεάν αξία ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί σε ποσότητα κατανάλωσης, αναλογικά, μέχρι 1200 kWh ανά τετράμηνο (300 kwh μηνιαίως), για τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που θα εκδοθούν για κάθε δικαιούχο από την ένταξή του στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Νόμου και μέχρι 31.12.2015.

Δικαιούχοι που δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και επιθυμούν να ενταχθούν στις παροχές του άρθρου 1 του Νόμου για επανασύνδεση ατελώς και δωρεάν παροχή ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δικαιούχοι με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα που δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών στην υπόψη κατηγορία, εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στις παροχές του άρθρου 1 του Νόμου για επανασύνδεση ατελώς και δωρεάν παροχή ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση ένταξης στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ 1521/Β ́) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α ́). Η διαδικασία ένταξης είναι ανάλογη με αυτή του Κ.Ο.Τ. και καθορίζεται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Επίδομα ενοικίου

Το επίδομα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου. Το ποσό του επιδόματος ενοικίου διαμορφώνεται ως εξής: 70 ευρώ για μεμονωμένο άτομο μηνιαίως, προσαυξανόμενο κατά 30 € για κάθε επιπλέον ενήλικο ή ανήλικο άτομο της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 220 €/μηνιαίως. Αναλυτικά, το ύψος της παροχής διαβαθμίζεται ως εξής:

Πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά εντός του Απριλίου, από 20/4/2015 έως 20/5/2015. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στις υπηρεσίες του διαδικτύου, σε ειδική εφαρμογή που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου θα υπάρχει και αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εξέλιξη του προγράμματος. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου, θα μπορεί να απευθυνθεί στα Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΠ) όπου θα του παρέχεται βοήθεια για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.

«Υλοποιείται έτσι εντός είκοσι ημερών από την ομόφωνη ψήφιση των 4 άρθρων την 18η Μαρτίου, η δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα εκδοθεί ΚΥΑ άμεσα και διαψεύδονται όσοι στη Βουλή ενθυμούμενοι το παρελθόν έλεγαν ότι η ΚΥΑ χρειάζεται τουλάχιστον έξι μήνες για να εγκριθεί», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμοδία για την Κοινωνική Αλληλεγγύη Θεανώ Φωτίου.

Την ΚΥΑ υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Νίκος Βούτσης (Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), Γιάννης Βαρουφάκης (Οικονομικών), Παναγιώτης Λαφαζάνης (Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) και Πάνος Σκουρλέτης (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και οι αναπληρωτές υπουργοί Γεώργιος Κατρούγκαλος(Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη (Οικονομικών), Δημήτριος Μάρδας (Οικονομικών) και Θεανώ Φωτίου (Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

___________________________________________________________________________________________


12/4/2015

ΤΖΩΡΤ ΣΟΡΟΣ – ΟΤΑΝ Η ΛΕΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ

Soros

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τζορτζ Σόρος – Όταν η λέξη αλληλεγγύη χάνει το νόημα της

Με μεγάλο ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε για τα εγκαίνια του 2ου Κέντρου «Αλληλεγγύης» – μετά από αυτό της Θεσσαλονίκης – της οργάνωσης “Solidarity Now – Αλληλεγγύη Τώρα”, που σε συνεργασία με τον Δήμο της Αθήνας αλλά και τέσσερις άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (τις “PRAKSIS”, “ΑΡΣΙΣ”, “Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού” και “Μαζί για το Παιδί”), προσφέρουν “υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής στήριξης” (όπως αναφέρεται στην σελίδαhttp://www.solidaritynow.org ).

Το ενδιαφέρον μας δεν αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρουν, όσο στον άνθρωπο που είναι πίσω από την οργάνωση Solidarity Now, που δεν είναι άλλος από τον κ. Τζορτζ Σόρος, τον γνωστό “διεθνή επενδυτή” ή καλύτερα κερδοσκόπο . Ένα εξαιρετικό άρθρο της εφημερίδας ΒΗΜΑ (από το 1998) http://www.tovima.gr/world/article/?aid=102266 εξηγεί πολύ καλά πως λειτουργεί ο κ. Σόρος. Με λίγα λόγια ο συγκεκριμένος “φιλάνθρωπος” κύριος, έχει την δυνατότητα να επιτίθεται – με χρηματοοικονομικά εργαλεία – σε ολόκληρα κράτη και είτε να κερδοσκοπεί εις βάρος τους, είτε να ορίζει τις πολιτικές επιλογές τους. Ένα από τα πιο φανερά παραδείγματα αυτής του της δράσης είναι η επίθεση που έκανε τον Σεπτέμβριο του 1992 στην Βρετανία, καταφέρνοντας μέσα σε λίγες μέρες να βγάλει 1 δις λίρες κέρδος, εις βάρος φυσικά του μέσου Βρετανού φορολογούμενου, αναγκάζοντας την Βρετανία να αποχωρίσει από τον “Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών” (ERM), κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο το παρατσούκλι “ο άνθρωπος που ξετίναξε την τράπεζα της Αγγλίας”.

Ο “φιλάνθρωπος” αυτός κύριος, έχει φτιάξει πάρα πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, κυρίως στις ΗΠΑ, Ευρώπη, Αφρική και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ σε κάποιες οι οργανώσεις του έχουν απαγορευτεί να λειτουργούν. Μια από αυτές τις οργανώσεις, η “Open Society Foundations”, είναι πίσω από την οργάνωση Solidarity Now (όπως αναφέρει και η ίδια στην ιστοσελίδα της). Εδώ μπορεί όποιος θέλει να δει από ποιους απαρτίζεται η “συμβουλευτική επιτροπή” http://www.solidaritynow.org/solidarity-now-gr/board-gr.html αλλά και η “ομάδα”http://www.solidaritynow.org/solidarity-now-gr/our-team-gr.html της οργάνωσης.

Εμείς θέτουμε δημοσίως κάποια απλά ερωτήματα.

Πως γίνεται ο κ. Σόρος από τη μία να είναι μεγαλοκαρχαρίας επενδυτής που ρίχνει και ανεβάζει τις οικονομίες ολόκληρων κρατών και παράλληλα να είναι και φιλάνθρωπος; Γίνεται από την μία να βυθίζεις κράτη και από την άλλη να βοηθάς τους πολίτες τους; Ή μήπως ο κ. Σόρος, παίρνει από κάποια κράτη και δίνει σε κάποια άλλα, ως νέος “Ρομπέν των δασών”;

Είναι δυνατόν να κάνουμε την αλληλεγγύη επιχείρηση ή κολυμβήθρα του Σιλωάμ όπου ο καθένας ξεπλένει αμαρτίες και βγαίνει εξαγνισμένος, όσο και να είναι βαθιά βουτηγμένος στην διαφθορά;

Γιατί ο Δήμος Αθήνας συνεργάζεται με την συγκεκριμένη οργάνωση; Γνωρίζει ο κος Καμίνης πόσα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου της Αθήνας και εάν ναι γιατί δεν συνεργάζεται μαζί τους αντί με τον κ. Σόρος;

Η βοήθεια προς τον άνθρωπο που υποφέρει, δεν μπορεί να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης.  Από την άλλη όμως, νιώθουμε πως μας αφορά όταν έννοιες όπως η αλληλεγγύη όχι μόνον διαστρεβλώνονται αλλά και χρησιμοποιούνται προς ίδιον όφελος.  Η αλληλεγγύη, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς 3.5 χρόνια τώρα, έχει να κάνει αφενός με την προσφορά στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πληθυσμό – κρίση που την δημιούργησαν κύριοι όπως ο κ. Σόρος – και αφετέρου με την ανάδειξη των λόγων της εξαθλίωσης των συνανθρώπων μας.  Εάν μέναμε μόνο στο κομμάτι της βοήθειας, τότε θα κάναμε μισή δουλειά και θα συγκαλύπταμε την αλήθεια.

Για όλους εμάς που συμμετέχουμε στον δύσκολο αγώνα της αυτοοργάνωσης με τελικό σκοπό την προσφορά, ταυτόχρονα με την ανάδειξη των προβλημάτων της κοινωνικής κρίσης, η ανάγκη μιας πιο δίκαιης κοινωνίας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.  Μιας κοινωνίας στην οποία θα ευημερούν οι πολίτες και όχι οι αριθμοί.  Το έργο του κινήματος αλληλεγγύης στην Ελλάδα, αποδεικνύει ότι αυτόν τον στόχο μπορούμε να τον πετύχουμε χωρίς την βοήθεια «φιλάνθρωπων» κυρίων όπως ο κ. Σόρος, που έχουν αλλότριους σκοπούς.

Πηγές πληροφοριών http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Wednesday καιhttp://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

πηγή: http://www.mkiellinikou.org/blog/2015/04/07/allhleggyh/

6/4/2015

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Δημοσιεύθηκε την προητούμενη Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει ήδη η κατάργηση του εισιτηρίου των πέντε ευρώ στα νοσοκομεία.

Η προαναγγελθείσα εξαγγελία της κυβέρνσηης υλοποιήθηκε και επισήμως, με την υπογραφή των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών κ. Δημήτρη Μάρδα, Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού και του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη.

Αναλυτικά η απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε:

 Όπως αναφέρεται, «καταργούμε την αριθμ. Υ3Α/ΓΠ/οικ. 7829/Φ.15/1991 (ΦΕΚ 514/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση “Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών ιατρείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων” στο σύνολό της, όπως ισχύει και την παράγραφο 1 της αριθμ. Υ3α/ΓΠ.οικ. 88618/11.09.2002 (ΦΕΚ 1223/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες”, όπως αυτή ισχύει. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Η εξαγγελία είχε γίνει στη συνέντευξη που έδωσε στο «Βήμα της Κυριακής» (15.2.2015) ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής. Σε αυτή είχε δηλώσει ότι «το πεντάευρο είναι ώριμο να καταργηθεί», πλην όμως παραδεχόταν ότι η «τελευταία πράξη» θα παιχτεί στο υπουργείο Οικονομικών, η ηγεσία του οποίου έχει την ευθύνη του χειρισμού και της διαπραγμάτευσης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δύο ημέρες μετά, σε συνέντευξή του στον Βήμα FM ο υπουργός είχε ανακοινώσει: «Είναι έτοιμη η απόφαση».
Ο κ. Κουρουμπλής είχε δηλώσει παράλληλα ότι θα προχωρήσει και στην κατάργηση του ενός ευρώ ανά συνταγή φαρμάκων σε όσους έχουν ΑΜΚΑ, ενώ είχε σημειώσει πως «σε ό,τι αφορά τους τουρίστες θα ισχύσει ό,τι και στις χώρες της Ευρωζώνης. Το εισιτήριο δεν θα είναι πέντε ευρώ. Θα είναι υψηλότερο».

Το τελευταίο διάστημα πάντως είχε ατονήσει το μέτρο των 5 ευρώ στα νοσοκομεία και το ΦΕΚ φαίνεται ότι απλώς επισημοποίησε την απόφαση.

πηγή: http://agonaskritis.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%89%CE%BD-5-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B1%CF%80%CF%8C/

_______________________________________________________________

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

«Songs for Seventeen» Συναυλία Οικονομικής Ενίσχυσης του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων!

Δεκαεπτά ανήλικοι έφηβοι και παιδιά. Δεκαεπτά πιτσιρικάδες που νιώθουν επιτέλους ασφαλείς, αφού πέρασαν μέσα από μάχες, βομβαρδισμούς, ναυάγια, ατελείωτο ταξίδι από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, για να γλιτώσουν. Βρέθηκαν στη χώρα μας εντελώς μόνοι, χωρίς οικογένεια. Κάποιος συγγενής τα κουβάλησε μακριά από πόλεμο, όταν οι γονείς σκοτώθηκαν σε κάποια επίθεση ή πνίγηκαν σε κάποια βάρκα λαθρέμπορου. Μερικοί κουβαλάνε τα σημάδια του πολέμου πάνω τους, αλλά τουλάχιστον εδώ μπορούν πλέον να χαμογελούν. Σήμερα βρίσκονται στο Σταθμό Εφήβων του Σ.Μ.Α., έναν από τους ξενώνες αντίστοιχων οργανώσεων που προσφέρουν συνολικά περίπου 500 (μόλις) θέσεις φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της λήξης της χρηματοδότησης των υποδομών αυτών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων από τις αρχές του χρόνου (2015), ο Σταθμός Εφήβων του Σ.Μ.Α. βρίσκεται σε εξαιρετικά δεινή οικονομική κατάσταση, με άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του. Αν ο ξενώνας κλείσει, οι δεκαεπτά αυτοί πιτσιρικάδες δεν θα προλάβουν να τελειώσουν το σχολείο, ούτε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, ώστε να ενταχθούν ως συμπολίτες μας στην κοινωνία. Χωρίς τη βοήθεια όλων μας, θα βρεθούν στους δρόμους της Αθήνας, απροστάτευτοι, ξανά μετανάστες.

Η εκδήλωση “Songs for Seventeen” διοργανώνεται από εθελοντές και φίλους του Σ.Μ.Α. με σκοπό την άμεση οικονομική του ενίσχυση. Τέσσερα συγκροτήματα (Playground Theory, Joanna’s Drigo, Envy Never Dies, Drama Queen) θα παίξουν live στη σκηνή του “Six d.o.g.s”. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σ.Μ.Α.

«Songs for Seventeen»
Συναυλία Οικονομικής Ενίσχυσης του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων
Ημερομηνία: Τρίτη 21 Απριλίου (9μμ).
Τόπος: “Six d.o.g.s” (Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι).
Είσοδος: 5 ευρώ (δωρεά στο Σ.Μ.Α.)

_______________________________________________________________

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΕΣ, ΓΑΛΑ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

Η Αλληλεγγύη για Όλους δέχεται αιτήματα σε καθημερινή βάση από γονείς που αδυνατούν να προμηθευτούν τρόφιμα αλλά και απαραίτητα είδη για τη βρεφική φροντίδα. Για το λόγο αυτό, συγκεντρώνουμε στα γραφεία μας (Ακαδημίας 74, Αθήνα) πάνες όλων των μεγεθών, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και κρέμες περιποίησης μωρών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.  Η συμμετοχή όλων μας σ’ αυτήν την προσπάθεια κρίνεται απαραίτητη.

πηγή: http://www.solidarity4all.gr/el/news/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82

______________________________________________________________

Η ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ

iatrika1

Στα όριά του βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ή ό,τι απέμεινε από αυτό, ύστερα από τη λαίλαπα των μνημονιακών περικοπών την τελευταία πενταετία. Όπως μας λένε εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδα υγείας, το ΕΣΥ καταρρέει. Τα τελευταία χρόνια το προσωπικό μειώθηκε κατά 40%, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι υποστελεχωμένες, οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων συρρικνώθηκαν, έκλεισαν μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομεία. Αυτή την κατάσταση έχει να διαχειριστεί το υπουργείο Υγείας, που ακόμα προσπαθεί να χαρτογραφήσει τα προβλήματα, προκειμένου να τα επιλύσει, χωρίς -προς το παρόν- επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Η πρωτοβάθμια υγεία αργοπεθαίνει

Το κλείσιμο του ΕΟΠΥΥ στις 31/12/2014 και η αντικατάστασή του με το ΠΕΔΥ έβαλε ταφόπλακα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. «Στόχος της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν να περάσει η πρωτοβάθμια υγεία στον ιδιωτικό τομέα», λέει ο Σπήλιος Μπίθας, μέλος του ΔΣ γιατρών ΕΟΠΥΥ Αθήνας και δερματολόγος στο ΕΟΠΥΥ της οδού Αλεξάνδρας. «Έθεσαν 2.500 εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ σε διαθεσιμότητα, με αποτέλεσμα να κλείσει το 40% των μονάδων», καταλήγει. «Ο νόμος 4238 του Γεωργιάδη έστειλε τον κόσμο στα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Λιγότερο και από το 5% των παραπεμπτικών που γράφονται στα ιατρεία του ΠΕΔΥ, εκτελούνται σε δημόσιες δομές», τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΣΕΥΠ του ΕΟΠΥΥ, Παναγιώτης Ψυχάρης και προσθέτει: «Ήταν πολιτική επιλογή να στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας και τώρα είναι αναγκαίο να δοθεί μια γενναία χρηματοδότηση και να υπάρξει πολιτική βούληση για να στηριχθεί το ΕΣΥ».
Σήμερα, τα εργαστήρια του ΠΕΔΥ υπολειτουργούν ελλείψει προσωπικού, ενώ το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στις δομές της περιφέρειας. Για παράδειγμα, το ΠΕΔΥ Ξάνθης, που είχε 15 γιατρούς, σήμερα έχει μόνο έναν οδοντίατρο. Το Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου και Δροσάτου στο Κιλκίς αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις υλικών, ενώ οι παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες είναι αισθητά υποβαθμισμένες. Η πρώην βουλευτής Κιλκίς και φαρμακοποιός Ειρήνη Αγαθοπούλου μας εξηγεί πως «τα Κέντρα Υγείας μέχρι το τέλος του 2014 ανήκαν στα νοσοκομεία. Πλέον υπάγονται στις Υγειονομικές Περιφέρειες Ελλάδος (ΥΠΕ), με αποτέλεσμα να μην προβλέπεται σήμερα κανενός είδους προϋπολογισμός για αυτά. Στην περίπτωση του Κέντρου Υγείας στο Κιλκίς, ο διοικητής του νοσοκομείου Κιλκίς μείωσε τις δαπάνες που αντιστοιχούσαν στο Κέντρο Υγείας τον Δεκέμβρη, ώστε να φανεί ότι εξοικονομεί πόρους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σήμερα να λειτουργήσει».
Στον αντίποδα βρίσκεται το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης, στο οποίο εργάζονται πέντε γιατροί (από τους 35 που ήταν πριν το κλείσιμο του ΕΟΠΥΥ), όπου με υπεράνθρωπες προσπάθειες το προσωπικό έχει καταφέρει να το λειτουργεί και μάλιστα να έχει και απογευματινή βάρδια. Με τη βοήθεια τριών γιατρών από τα Κέντρα Υγείας του νησιού, λειτουργεί τμήμα επειγόντων, μονάδα βραχείας νοσηλείας και γίνονται όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις. Ο διευθυντής του ΠΕΔΥ, Μιχάλης Χατζηγιάννης, τονίζει ότι «παρά τις δυσκολίες, το ΠΕΔΥ εξυπηρετεί 30.000 κατοίκους». Το παράδοξο είναι πως, ενώ το προηγούμενο διάστημα προκηρύχθηκαν 900 θέσεις επικουρικών γιατρών, εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόλις 213. Στην περίπτωση του ΠΕΔΥ Μυτιλήνης, ενώ έπρεπε η προκήρυξη να περιλάβει τη Μυτιλήνη στις άγονες και παραμεθόριες περιοχές και άρα η σύμβαση να είναι τριετής, τελικά ήταν ετήσια, με αποτέλεσμα μόνο ντόπιοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να μείνουν αδιάθετες οι θέσεις του καρδιολόγου και του παιδιάτρου. «Μόνη λύση είναι να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι εργαζόμενοι, ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει η πρωτοβάθμια υγεία», προσθέτει ο Π. Ψυχάρης.

Λουκέτο στα νοσοκομεία

Ίδια εικόνα εμφανίζεται και στα νοσοκομεία. Σήμερα, 150 από τις 600 κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι κλειστές. «Τα πράγματα είναι πολύ οριακά. Ο κίνδυνος να χαθεί ανθρώπινη ζωή είναι άμεσος», σημειώνει η Χαρά Ματσούκα, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και διευθύντρια του αιματολογικού τμήματος του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. «Ο προϋπολογισμός για την υγεία είναι μηδαμινός, ο χαμηλότερος αναλογικά σε όλη την Ευρώπη, την ίδια στιγμή που έχουμε υψηλές δαπάνες στην ιδιωτική ιατρική», προσθέτει, καταλήγοντας πως «είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν προσλήψεις και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός». Με λουκέτο απειλούνται πολλά νοσοκομεία τής περιφέρειας, όπως η καρδιολογική κλινική Ξάνθης, η μονάδα τεχνητού νεφρού Κατερίνης και το νοσοκομείο της Ικαρίας.
Όμως και στην Αττική οι συνέπειες από τη συρρίκνωση των προϋπολογισμών είναι περισσότερο από εμφανείς. «Η έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, η πλέον του 130% πληρότητα και ο πετσοκομμένος προϋπολογισμός καταδεικνύουν πως είναι αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας του νοσοκομείου. Είναι επικίνδυνο πια για την υγεία και τη ζωή των ασθενών», λέει ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο νοσοκομείο Αττικόν, Παναγιώτης Πλαγιαννάκος: «Μέσα στο νοσοκομείο των 650 κλινών έχουν εγκαταστήσει ένα μικρό νοσοκομείο με 130 ράντζα, από όταν έκλεισαν το Αγία Βαρβάρα. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες, δεν υπάρχει ασφάλεια για τον ασθενή, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις εφημερίες. Δεν υπάρχουν υλικά, δεν υπάρχουν φάρμακα, τα μηχανήματα μαραζώνουν χωρίς ανταλλακτικά ή συντήρηση. Πρέπει επιτέλους η πολιτική ηγεσία να αναλάβει δράση». Η συνέλευση των εργαζομένων αποφάσισε πως, αν δεν λυθεί το πρόβλημα τις επόμενες μέρες, τότε θα αναλάβουν εκείνοι να διώξουν τα ράντζα, ενώ προτείνουν να επαναλειτουργήσει το Αγία Βαρβάρα ή να υπάρξει εφεδρικό παθολογικό νοσοκομείο όταν εφημερεύει το Αττικόν, ώστε να παραλαμβάνει όσα περιστατικά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Όμως, κινητοποιήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν οι γιατροί διεκδικώντας και τα δεδουλευμένα τους, αφού δεν έχουν πληρωθεί τις εφημερίες τους από τον περασμένο Δεκέμβρη. Ήδη οι εργαζόμενοι του Γενικού Κρατικού Νίκαιας δήλωσαν ότι θα προβούν σε επίσχεση εργασίας το επόμενο δεκαπενθήμερο αν δεν πληρωθούν.

Σε ισχύ, ακόμα, επαίσχυντες διατάξεις

Όπως τονίζουν οι γιατροί, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τα προβλήματα που προκύπτουν από τις ελλείψεις, αλλά και όσα προκαλούν διάφοροι νόμοι, που επιτρέπουν διακρίσεις στην αντιμετώπιση των ασθενών. Ενδεικτικά, η Χαρά Ματσούκα μας αναφέρει ότι «είναι ακόμα σε ισχύ ο νόμος που επιβάλλει διπλά νοσήλια στους μετανάστες, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές περιπτώσεις μεταναστριών που γεννούν και δεν μπορούν να πληρώσουν τη νοσηλεία τους. Ευτυχώς, στο νοσοκομείο έχουμε καταφέρει να βρίσκουμε λύσεις». Η Όλγα Κοσμοπούλου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ και μέλος της πενταμελούς της ΕΙΝΑΠ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, θυμίζει ότι «είναι ακόμα σε ισχύ η επαίσχυντη υγειονομική διάταξη του Λοβέρδου, όπως και η διάταξη που προβλέπει ότι όταν δεν πληρώσεις τα νοσήλια, αυτά θα μεταφερθούν στην εφορία».
Ένα ζήτημα που μας έθεσαν όλοι, είναι η κατάργηση του εισιτηρίου των πέντε ευρώ και θεσμοθέτηση της δωρεάν πρόσβασης όλων στην Υγεία. «Είναι εξοργιστικό να συνεχίζεται η νεοφιλελεύθερη λογική όσον αφορά τους ανασφάλιστους», τονίζει η Ο. Κοσμοπούλου και προσθέτει: «Περιμένουμε να δούμε μια κίνηση καλής προαίρεσης, προκειμένου να νιώσουμε και εμείς την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει. Όμως, μέχρι στιγμής οι κινήσεις του υπουργείου είναι –το λιγότερο- ανεπαίσθητες όσον αφορά τα προβλήματα του ΕΣΥ». «Δεν μπορεί μια αριστερή κυβέρνηση να μην έχει προτεραιότητα να εφαρμόσει τη δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στην υγεία για όλους. Είναι απαραίτητες οι προσλήψεις προσωπικού, η αύξηση του προϋπολογισμού και η ανασύσταση της πρωτοβάθμιας υγείας», μας λέει η Χ. Ματσούκα. «Το κράτος δεν μπορεί να βασιστεί στη δουλειά των κοινωνικών ιατρείων, στους επικουρικούς γιατρούς και το ΕΣΠΑ. Χρειάζεται μια γενναία χρηματοδότηση για να αναστηθεί το ΕΣΥ. Και γι’ αυτό η υγεία πρέπει να εξαιρεθεί πλήρως από τις όποιες συμφωνίες γίνουν στην Ευρώπη», υπογραμμίζει ο Π. Ψυχάρης. «Οι προηγούμενες κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν την υγεία ως την ευκαιρία για να κερδοσκοπήσουν κάποιες εταιρείες. Στα πάντα: από τη γάζα ως το τηλέφωνο για τα ραντεβού. Η κυβέρνηση της αριστεράς πρέπει να αποδείξει ότι έχει άλλη κουλτούρα», καταλήγει ο Σπ. Μπίθας.

Ιωάννα Δρόσου

Οι επόμενες κινήσεις του υπουργείου

Στο υπουργείο Υγείας δηλώνουν γνώστες όλων των παραπάνω προβλημάτων και ακόμα περισσότερων, που δεν είχαμε το χώρο να αναφέρουμε. Όπως πληροφορούμαστε, ήδη γίνονται κινήσεις για να αντιμετωπιστούν ορισμένα από αυτά. Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, σε συνάντηση με εκπροσώπους εργαζομένων σε νοσοκομεία, δήλωσε πως γίνεται αγώνας «για να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας» και ανακοίνωσε πως θα επιχειρηθεί να καλυφθούν οι ελλείψεις με στοχευμένες προκηρύξεις θέσεων επικουρικών γιατρών. Στόχος είναι να επαναπροκηρυχθούν οι 800 θέσεις επικουρικών, όπως και να διεκδικηθεί μεγάλο μέρος των 12.000 προσλήψεων που θα προκηρυχθούν να αφορά νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Μάλιστα, για την κάλυψη των επικουρικών σχεδιάζεται να δοθούν κίνητρα, ώστε να δηλώσουν γιατροί να πάνε, που τώρα στην πλειοψηφία τους επιλέγουν να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό. Όσον αφορά τα δεδουλευμένα πληροφορούμαστε πως δόθηκε η εντολή για την καταβολή τους.
Για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στην υγεία, τις επόμενες είκοσι μέρες θα ολοκληρωθεί το πόρισμα της επιτροπής που συστάθηκε για αυτό το σκοπό και θα αναρτηθεί για διαβούλευση. Η κατάργηση του εισιτηρίου των πέντε ευρώ έχει ήδη υπογραφεί από τον υπουργό Υγείας και έχει σταλεί στον υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση. Ταυτόχρονα, αναζητούνται ισοδύναμα (22 εκατ. ευρώ) για την κατάργηση του μέτρου αυτού, ώστε να αποφευχθεί «τρύπα» στον προϋπολογισμό. Τέλος, η ομάδα εργασίας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που συνεδρίασε για πρώτη φορά την περασμένη Τετάρτη υπό το συντονισμό του Αλέξη Μπένου, ετοιμάζει ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε να ανασυσταθεί η πρωτοβάθμια υγεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τον οικογενειακό γιατρό, ιατρεία ανά γειτονιά, ώστε αυτά να συντονίζουν αν κάποιο περιστατικό χρειάζεται παραπομπή σε Κέντρο Υγείας ή σε νοσοκομείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το υπουργείο Υγείας, είναι ο ασφυκτικός προϋπολογισμός, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο επιπλέον κλινικών ή νοσοκομείων. Αυτός είναι ο σκόπελος για να εφαρμόσει την πολιτική που έχει εξαγγείλει, αλλά και το μεγάλο στοίχημα για να αναδιοργανωθεί πλήρως το ΕΣΥ. Όμως, σ’ αυτό το τούνελ –ακόμα τουλάχιστον- δεν βλέπουμε φως.

Ι.Δ.

Ανησυχία

Την έντονη ανησυχία τους για τους διορισμούς στις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών Ελλάδος (ΥΠΕ), όπως και σε οργανισμούς και φορείς υγείας εξέφρασαν εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Υγείας Θεσσαλονίκης «εκφράστηκαν ομόθυμα ιδιαίτερες ανησυχίες για το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία, ιδιαίτερα των αναπληρωτών διοικητών, συμβολίζει μια συνέχεια με το προηγούμενο καθεστώς. Τονίστηκε ότι η εικόνα αυτή προκαλεί απογοήτευση τόσο στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας όσο και στο γενικό πληθυσμό που προσδοκά συμβολικές και ουσιαστικές τομές με το παρελθόν.» Ιδιαίτερες ενστάσεις εκφράστηκαν για την τοποθέτηση του Θ. Γιαννόπουλου, υφυπουργό επί κυβερνήσεων ΝΔ, στη θέση του προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο τελευταίος, τουλάχιστον, ήταν η μοναδική πρόταση των ΑΝΕΛ, όσον αφορά αυτές τις θέσεις. Όλοι οι άλλοι, για τους οποίους εκφράζονται «ιδιαίτερες ανησυχίες» μάλλον ήταν επιλογή της ηγεσίας του υπουργείου. Και τέτοιου είδους επιλογές δημιουργούν δυσπιστίες και διαταράσσουν την κοινωνική συμμαχία, που τόσο χρειάζεται η κυβέρνηση για να αντέξει.

16/3/15

πηγή: http://www.epohi.gr/portal/koinonia/18925-i-ygeia-perimenei-ti-therapeia-tis

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

img27749_ff22b737ac6340f3d097174dfb231f5e_630_432

«Εκπρόσωποι του Συντονιστικού των Κοινωνικών Ιατρείων Φαρμακείων Αττικής στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας»
Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 η συνάντηση των εκπροσώπων του Συντονιστικού Κοινωνικών Ιατρείων Φαρμακείων Αλληλεγγύης Αττικής με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό. Στη συνάντηση από πλευράς ΚΙΦΑ κατατέθηκαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν οι πολίτες –ειδικά οι ανασφάλιστοι, άνεργοι και άποροι – στην ισότιμη πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό που λέγεται Υγεία.

Με ιδιαίτερη έμφαση συζητήθηκε η διαγραφή χρεών προς την εφορία που αφορούν νοσήλια ανασφάλιστων ασθενών τα έτη της κρίσης, αίτημα το οποίο θεωρήθηκε απόλυτα λογικό. Επιπλέον, συζητήθηκε και η εφαρμογή των προτάσεων των Κοινωνικών Ιατρείων Φαρμακείων Αλληλεγγύης οι οποίες ουσιαστικά εξυπηρετούν τους πολίτες και δεν απαιτούν αυξημένα κόστη, όπως για παράδειγμα η κάλυψη εργαστηριακών ή ιατρικών πράξεων με το υπάρχον ιατρικό προσωπικό και η χρήση μηχανημάτων που σήμερα βρίσκονται σε αχρησία. Οι εκπρόσωποι των ΚΙΦΑ Αττικής επέμειναν στην κατάργηση του ΕΣΑΝ (Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων), ενώ διευκρίνισαν ότι όλη η κοινωνία έχει την αίσθηση ότι τα Δημόσια Νοσοκομεία ασφυκτιούν και λειτουργούν εδώ και πολύ καιρό οριακά χάρις μόνο στον υπερβάλλοντα ζήλο ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραματίζουν τα Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τη συσσωρευμένη εμπειρία που διαθέτουν πρότεινε τη συμμετοχή εκπροσώπου τους στην ομάδα εργασίας που δημιουργείται στο Υπουργείο Υγείας μαζί με εκπροσώπους των Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εργασίας και Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής με στόχο την επίλυση του προβλήματος της μη καθολικής πρόσβασης των ανασφάλιστων, άνεργων και άπορων πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Οι εκπρόσωποι των ΚΙΦΑ Αττικής αποδέχτηκαν την πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και επεσήμαναν ότι θα συνεχίσουν το έργο τους για όσο διάστημα χρειασθεί μέχρι να επιτευχθεί η καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στο ΕΣΥ, ενώ δεν θα πάψουν να είναι αρωγοί της κοινωνίας και πολεμιστές για τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών στην Υγεία.

Υπόμνημα

προς τον αναπληρωτή Yπουργό Yγείας Ανδρέα Ξανθό

από το Συντονιστικό Κοινωνικών Ιατρείων Φαρμακείων Αλληλεγγύης Αττικής

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

Οι άνθρωποι που ιδρύσαμε, στελεχώσαμε και δυναμώσαμε τα Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης (ΚΙΦΑ) στην Αττική και σε όλη τη χώρα, συναντηθήκαμε πάνω σε κάποιες βασικές αρχές, και κάναμε το όραμά μας πράξη. Παρείχαμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που αποκλείονταν ή έχαναν την πρόσβασή τους στο δημόσιο σύστημα υγείας λόγω χρεών ή ανεργίας. Δημιουργήσαμε αμεσοδημοκρατικές αυτόνομες συλλογικότητες, οι οποίες εναντιώθηκαν στην ασκούμενη πολιτική υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, όχι μόνο στα λόγια, αλλά παρουσιάζοντας έργο. Καταγγείλαμε με έναν ξεκάθαρο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό λόγο τα κρατικά εγκλήματα, καταδεικνύοντας τους ενόχους. Ουσιαστικά, υπερασπιστήκαμε τον πυρήνα της ιατρικής δεοντολογίας, καλώντας όλους τους υγειονομικούς να μην υπακούσουν στις διοικητικές εντολές αποκλεισμού των ασθενών.

Τα 40 περίπου Κοινωνικά Ιατρεία Φαρμακεία Αλληλεγγύης που λειτουργούμε πανελλαδικά, βρεθήκαμε σε συντονισμό και σε κοινές παρεμβάσεις τόσο στην Αττική όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο με στόχο την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ μας αλλά και με βασικό σκοπό να ενδυναμώσουμε και να κάνουμε πιο ορατές τις διεκδικήσεις μας. Στην Αθήνα εδώ και ενάμιση χρόνο βρισκόμαστε από κοινού στο Συντονιστικό Κοινωνικών Ιατρείων Φαρμακείων Αλληλεγγύης Αττικής και έχουμε δραστηριοποιηθεί σε μια σειρά από δράσεις σε τοπικό, παναττικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Είναι βέβαιο ότι ο κόσμος των ΚΙΦΑ νιώθει ανακουφισμένος από την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, μια κυβέρνηση που οδήγησε στο θάνατο πολλούς, αύξησε δραματικά τη νοσηρότητα και διέπραξε οικονομικά εγκλήματα που οδήγησαν στη σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων από το ΕΣΥ δεν στοίχισε μόνο ζωές, αλλά ενοχοποίησε τους ανθρώπους που πέρα απ’ τη φτώχεια θα έπρεπε ν’ αντέξουν και τη ντροπή την ώρα που τους έδιωχναν από τα νοσοκομεία, επειδή δεν είχαν να πληρώσουν. Μετά από αυτή τη ζοφερή τριετία που τα Κοινωνικά Ιατρεία παρείχαν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε όλους τους ανασφάλιστους (Έλληνες και μετανάστες) χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ήρθε η ώρα να δικαιωθεί το κύριο αίτημα μας από το νέο Υπουργείο Υγείας, το οποίο μόλις ανέλαβε, ανακοίνωσε την πρόθεση του να υπάρχει ελεύθερη, δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση όλων στο ΕΣΥ.

Η συνολική κατάρρευση του συστήματος υγείας, με την οποία ερχόμαστε όλοι και όλες αντιμέτωποι καθημερινά, μέσα από την εμπειρία μας στα κοινωνικά ιατρεία αλλά και στους χώρους δουλειάς, μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες αυτής της προσπάθειας για την επανάκτηση ενός δημόσιου συστήματος Υγείας ανοιχτού σε όλους και όλες.

Ελπίζουμε όμως, και θεωρούμε απαραίτητο, να ληφθούν σταδιακά μια σειρά από μέτρα, όπως:

Πλήρης πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Πλήρης νοσοκομειακή, ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη των ανασφάλιστων, συνταγογράφηση των αναλώσιμων υλικών και πρόσβαση τους σε παροχές (οπτικά, ορθοπεδικά κλπ).

Άμεση εξασφάλιση πλήρης, δωρεάν ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και παιδοδοντιατρικής περίθαλψης των παιδιών ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ικανότητα των γονέων.

Διαγραφή όλων των χρεών που έχουν βεβαιωθεί για τη νοσηλεία των ανασφάλιστων τα προηγούμενα χρόνια.

Συνταγογράφηση στους ανασφάλιστους και από τους ιατρούς συμβεβλημένους με το ΕΟΠΥΥ

Φαρμακευτική περίθαλψη

Ανάσχεση της πολυφαρμακίας, αντικίνητρα και έλεγχος.

Επαναφορά της συμμετοχής στο κόστος των φαρμάκων στην αρχική τους μορφή.

Εξασφάλιση της φαρμακευτικής περίθαλψης με μηδενική συμμετοχή στους χρόνια πάσχοντές και στους κατόχους βιβλιαρίου της Πρόνοιας μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων εφόσον δεν βρίσκουν τα φάρμακα τους στο δημόσιο νοσοκομείο

Μετανάστες

Πρόβλεψη για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εξετάσεις εντός των νοσοκομείων για τους συνανθρώπους μας χωρίς ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα.

Υγειονομικός έλεγχος στα Κέντρων Κράτησης Μεταναστών μέχρι την άμεση κατάργηση τους.

Ψυχική υγεία

Δημιουργία Ψυχιατρικών και Παιδοψυχιατρικών μονάδων με γεωγραφική και πληθυσμιακή κατανομή.

Δημόσια και δωρεάν παροχή υπηρεσιών Ψυχικής υγείας και Απεξάρτησης

Τιμωρία των ενόχων

Να γίνει έλεγχος και να τιμωρηθούν αυτοί που ευθύνονται για τη νοσηρή κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας.

Χρήση στοιχείων και από τα ΚΙΦΑ για την ανάδειξη του μεγέθους του εγκλήματος.

 Συνεργασία ΚΙΦΑ και Υπουργείου Υγείας

Για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μας αλλά και για τη διευκόλυνση πολλών ασθενών που αναζητούν ενημέρωση και καθοδήγηση θα θέλαμε να σας προτείνουμε τα ακόλουθα:

Δημιουργία στο Υπουργείο Υγείας ομάδας/υπηρεσίας υποδοχής αιτημάτων ασθενών που παρά τα όσα προβλέπονται έρχονται αντιμέτωποι με υγειονομικό αποκλεισμό. Ταυτόχρονα να γίνεται ενημέρωση για τα δικαιώματα των ασθενών και τους τρόπους πρόσβασής τους.

Άμεση εφαρμογή των υπαρχόντων νόμων για την πρόσβαση των ανασφάλιστων, όπως προβλέπεται στις υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους της προηγούμενης κυβέρνησης, με ευθύνη των διοικήσεων. Για το λόγο αυτό σας ζητούμε αποστολή από το Υπουργείο προς όλες τις υπηρεσίες και τα νοσοκομεία αλλά και προς τα ΚΙΦΑ όλων των εγκυκλίων που αφορούν τους ανασφάλιστους, ώστε να κατευθύνουμε τους ασθενείς.

Συμμετοχή εκπροσώπου/εκπροσώπων Κοινωνικών Ιατρείων σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας του υπουργείου ή σε διυπουργικές σε θέματα δημόσιας υγείας για την επεξεργασία προτάσεων και σχεδιασμού.

Τέλος θα θέλαμε να μας ορίσετε κάποιον/α συνεργάτη του υπουργείου για μια τακτική επικοινωνία και αλληλοενημέρωση.

Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία όσο εκείνη μας χρειάζεται, να καταγράφουμε τα προβλήματα του συστήματος υγείας, όπως και να συμβαδίζουμε με το νοσοκομειακό κίνημα στον αγώνα για ένα σύστημα υγείας πραγματικά δημόσιο, πραγματικά καθολικό και με ποιοτικές παρεχόμενες φροντίδες.

Με εκτίμηση,

Συντονιστικό ΚΙΦΑ Αττικής

ΚΙΑ Κορίνθου

+++

Σημαντική σημείωση:

Τονίζουμε ότι από την πλευρά του ΜΚΙΕ παραδόθηκε, επιπλέον του υπομνήματος του Συντονιστικού των ΚΙΑ Αττικής, και φάκελος με στοιχεία – συνολικά 72 σελίδων – που αφορούν τις εγκληματικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας μας από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι και σήμερα. Ελπίζουμε τα στοιχεία αυτά να αξιοποιηθούν ώστε να τιμωρηθούν όσοι οδήγησαν ανασφάλιστους πολίτες ακόμα και στον θάνατο.  Όλα τα στοιχεία θα τα βρείτε εδώ: https://drive.google.com/file/d/0B9MB-ros_2DuTjVoNHVSd3FRdVE/view?usp=sharing

_______________________________________________________________

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δημοσιεύουμε την εγκύκλιο αυτή του Υπουργείου Υγείας, η οποία παρόλο που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2014, δεν δημοσιοποιήθηκε, ούτε πήρε αριθμό στη Διαύγεια, με αποτέλεσμα τα περισσότερα νοσοκομεία να μην την γνωρίζουν, και να μην υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή.

Δείτε την εδώ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_10-11-2014

_______________________________________________________________

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ

Τρεις συμβουλευτικοί σταθμοί για την άνοια ξεκινούν τη λειτουργία τους στα δημοτικά ιατρεία του δήμου Αθηναίων.

dimos-athinaion-dimarxeio-athinas

Στόχος είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση αλλά και η υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια καθώς και των οικογενειών τους.

Οι συμβουλευτικοί σταθμοί λειτουργούν τις παρακάτω μέρες και ώρες:

 • 1ο  Δημοτικό Ιατρείο, Σόλωνος 78 – Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο, κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9:00-14:00
 • 3ο Δημοτικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκης 48 και Ηρακλειδών, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9:00-14:00
 • 4ο Δημοτικό Ιατρείο, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 9:00-14.00

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τη γραμματεία των συμβουλευτικών σταθμών είναι: 210 7563580 (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, ώρες 10:00 – 14:00)

Υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν:

–         σε ασθενείς που πάσχουν από άνοια και σε μέλη των οικογενειών τους οποιασδήποτε ηλικίας,

–         σε άτομα άνω των 60 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης,

–         σε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας,

–         σε εργαζόμενους σε τοπικούς φορείς

–         σε καθένα που επιθυμεί να ενημερωθεί για την άνοια.

πηγή: http://www.naftemporiki.gr/story/923173/d-athinaion-dorean-upiresies-gia-prolipsi-kai-egkairi-diagnosi-tis-anoias

_______________________________________________________________

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ: ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΣΕ ΑΝΑΣΦΛΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

aretaieio-nosokomeio

Δωρεάν γυναικολογική εξέταση, εξέταση μαστού και τεστ ΠΑΠ θα προσφέρει σε ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αρεταίειο» με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας, τη Δευτέρα και Τρίτη 9- 10 Μαρτίου και ώρα 08.00-12.00.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Β´ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα εξωτερικά ιατρεία του «Αρεταίειου» Νοσοκομείου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Κλινικής να προστατέψει την υγεία τής γυναίκας και όπως αναφέρεται, ορισμένες Ελληνίδες δεν έχουν την προληπτική ιατρική φροντίδα που χρειάζονται για να παραμείνουν υγιείς, να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση μιας νόσου, να ζήσουν καλά και να αποδώσουν στη ζωή τους.

Πηγή: ΑΜΠΕ

_______________________________________________________________

 ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

21 Φεβρουαρίου 2015

logarroloi

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Σήμερα πολλά νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ. Η Περιφέρεια Αττικής έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους» το όποιο περιγράφουμε παρακάτω. Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά που έχει γίνει διακοπή.

Οι συμπολίτες μας χρειάζεται να ενημερωθούν για αυτή την δυνατότητα που υπάρχει ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους και να τους δοθεί παράταση χρόνου που σε πολλές περιπτώσεις είναι κρίσιμη.

Η «Αλληλεγγύη για όλους» με στόχο να βοηθήσει όσο το δυνατό περισσότερα νοικοκυριά ζουν, ακόμα και χρόνια, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά των δικαιούχων από τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και να τα προώθησει στο αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας Αττικής:

Για τον λόγο αυτό ζητάμε από τις δομές να:

1. Ενημερώσουν τους συμπολίτες μας για το πρόγραμμα αυτό.

2. Να δημιουργήσουν μια κατάσταση των δικαιούχων με αύξοντα αριθμό.

3. Να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα στείλουν στην «Αλληλεγγύη για όλους»

Γνωρίζουμε ότι όλοι/όλες ζούμε σε πυκνό ιστορικό χρόνο, παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις δράσεις μας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !

Επικοινωνήστε με τον Α.Γ.Ο : 210-3801921 (Χρήστο Προβέζη 6944724777)

Οι αρχές του προγράμματος:

1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τα νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει διακοπή ρεύματος και τα οποία, αφού προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής τους με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ), μπορούν να καταθέτουν στην Περιφέρεια Αττικής τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και η Περιφέρεια αναλαμβάνει να επιδοτήσει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, πληρώνοντας στον πάροχο την πρώτη δόση της ρύθμισης.

2. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την κάλυψη δαπάνης ως 360 ευρώ ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που έχει διακοπεί. Το ποσό των 360 ευρώ είναι το μέγιστο που μπορεί να δοθεί ανά μία παροχή τον χρόνο – στη συγκεκριμένη περίπτωση από την έναρξη του προγράμματος ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχει εκδοθεί από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας εντολή διακοπής παροχής.

4. Η Περιφέρεια Αττικής θα δέχεται αιτήματα πολιτών ακόμη κι αν αυτά βρίσκονται εκτός του ανωτέρω όρου 2. Τα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται από την Περιφέρεια και θα κρίνεται αν συντρέχουν ειδικοί όροι για την ικανοποίησή τους λόγω εξαιρετικών συνθηκών.

Δικαιολογητικά

1. Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ).

2. Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

3. Εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2014 (για τα εισοδήματα του 2013) του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ή του / της συζύγου του.

5. Συμπληρωμένη αίτηση προς την περιφέρεια.

6. Τα αιτήματα των πολιτών θα εξυπηρετούνται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής

Σημείωσεις

1. Αν δεν υπάρχει ρύθμιση οφειλής ή εντολή διακοπής, μπορείτε να προσκομίσετε τον τελευταίο λογαριασμό τη ΔΕΗ (δεκτή και φωτοτυπία ) που να αναγράφει την προειδοποίηση διακοπής ή την διακοπή παροχής.

2. Εάν ο λογαριασμός είναι σε άλλο όνομα (πχ ιδιοκτήτη) τότε μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση στο όνομα σας επισυνάπτοντας τον υπάρχον λογαριασμό.

3. Η αίτηση υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά χωρίς ημερομηνία στην Ακαδημίας 74.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

«Πολιτική προτεραιότητα η περίθαλψη των κρατουμένων»

ypourgos_dikaiosunis

Το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Άγιος Παύλος» καθώς και το ψυχιατρείο του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, επισκέφθηκαν σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νίκος Παρασκευόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Οι δύο υπουργοί, αφού επισκέφθηκαν όλους τους χώρους, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ασθενείς κρατούμενους, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τη διεύθυνση και να καταγράψουν προβλήματα, κενά και ελλείψεις.

Την ερχόμενη Τρίτη (24/02) θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στελεχών των δύο συναρμόδιων υπουργείων για να δρομολογηθούν άμεσα συγκεκριμένες δράσεις.

Τους δύο υπουργούς συνόδευαν οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Βασιλική Κατριβάνου και Κώστας Ζαχαριάς, οι γιατροί των κοινωνικών ιατρείων Αθήνας και Πειραιά, Σοφία Χριστοπούλου, Άβρα Παπαθανασίου και Σοφία Τζιτζίκου, η Έλενα Χατζημιχάλη από την «Αλληλεγγύη για Όλους» και στελέχη των δύο υπουργείων.

«Η ταχύτητα της διεξαγωγής της επίσκεψης αυτής, μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης, δείχνει ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων της περίθαλψης των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές αποτελεί άμεση ανάγκη και πολιτική προτεραιότητα», δήλωσε αμέσως μετά την επίσκεψη ο υπουργός Δικαιοσύνης.

πηγή: http://www.efsyn.gr/arthro/politiki-proteraiotita-i-perithalpsi-ton-kratoymenon

Ο ποιοτικός έλεγχος του φαρμάκου

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΡΘΕΝΗ*

Το φάρμακο αποτελεί τον γόρδιο δεσμό σε μια πορεία «αριστερής» εξυγίανσης του συστήματος υγείας. Βέβαια, αυτό ακούγεται σαν εξορκισμός όταν τελικά στη χώρα μας εγκαταστάθηκαν εδώ και πολλά χρόνια κυκλώματα διαφθοράς, τα οποία έχουν βαθιές ρίζες σε επαγγελματικές ομάδες, διοικητικούς μηχανισμούς, πολιτικά «συμφέροντα».

Και ενώ το προφανές, δηλαδή η ανάγκη για σοβαρό ποιοτικό έλεγχο του φαρμάκου, που ισχύει σαν αδιατάρακτος κανόνας στον ευρωπαϊκό χώρο, που έχει υιοθετηθεί και από συντηρητικούς και από ριζοσπάστες, είναι για τις χώρες αυτές κοινός τόπος. Την ίδια στιγμή, στη χώρα μας ο ίδιος κανόνας παρουσιάζεται σαν καινοφανής, ανατρεπτικός, κατά περίπτωση ακόμη και σαν παλαιοκομμουνιστικό μοντέλο σοβιετικού τύπου.

Όπως έχει ξαναειπωθεί, το φάρμακο, σαν θεραπευτικό μέσο, αποτελεί χημικό παράγοντα -με τη στενότερη έννοια- που εισέρχεται στον οργανισμό και τα όρια θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και τοξίκωσης είναι πολλές φορές στενά. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται υψηλής ακρίβειας ποιοτικοί έλεγχοι:α) δόσεις, περιεκτικότητες, συσκευασίες, συνθήκες αποθήκευσης, β) αυστηρές ενδείξεις χορήγησης, θεραπευτικά πρωτόκολλα, γ) έλεγχοι φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής, δ) βιοδιαθεσιμότητες, βιοϊσοδυναμίες.

Υπενθυμίζεται πως η έλλειψη ποιοτικού ελέγχου αποτελεί αιτία αποτυχίας της θεραπείας, αυξάνει τη νοσηρότητα, αυξάνει την ανάπτυξη αντίστασης στα φάρμακα και φυσικά οδηγεί στην απώλεια πολύτιμων οικονομικών πόρων, που προορίζονται για την υγεία του λαού. Τα αποτελέσματα της κυκλοφορίας φαρμάκων υποδεέστερης ποιότητας ή και «πλαστών» ακόμη φαρμάκων είναι καταστροφικά και, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές πηγές για τον περιορισμό του φαινομένου με δραματικές συνέπειες. Που κατατάσσεται άραγε η χώρα μας; Στις αναπτυγμένες; Στις αναπτυσσόμενες; Παλιό ερώτημα θα σκεφτεί κάποιος (http://www.usp.org/global-health-programs/promoting-quality-medicines-pqmusaid).

Ο κύριος εποπτικός μηχανισμός που θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα, ο ΕΟΦ, φαίνεται να έχει εξαντλήσει την αρχική καινοτόμο δράση του και επιπλέον έχει δεχτεί σημαντική κριτική τόσο για την περιορισμένη αποτελεσματικότητά του στην άσκηση ποιοτικού ελέγχου όσο και για υπόνοιες διαφθοράς (http://www.e-grammes.gr/article.php?id=2250, http://tvxs.gr/news/omada-tvxs/i-stratigiki-toy-xaoys-kai-tis-masas-toy-stelioy-koylogloy). Αφού λοιπόν ο ΕΟΦ έχει σταματήσει προ πολλού να επιτελεί τον ρόλο του, οι ποιοτικοί έλεγχοι έχουν καταστεί πολυτέλεια, και, άρα, ποιος ελέγχει; Και τι; Ουσιαστικά, ο ΕΟΦ έχει καταστεί ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός που επικυρώνει «δίκην σφραγίδας» ελέγχους που, έχουν εκτελεστεί αλλού… Ένας επιπλέον λόγος που καθίσταται αναγκαία η άμεση στελέχωσή του με προσωπικό προσανατολισμένο στον ρόλο του ως ελεγκτικού μηχανισμού και όχι φυσικά στην τιμολόγηση που θα πρέπει να του αφαιρεθεί. Για να μη μιλήσουμε βέβαια για «μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης ασφάλειας εφαρμογής» («Pharmacovigilance»), καθώς τέτοιες έννοιες είναι άγνωστες στη χώρα μας μια και αφορούν αναπτυγμένες χώρες. Στις άλλες «χώρες» υπάρχουν ρυθμίσεις διασφάλισης της διαχείρισης του προσωπικού του ελεγκτικού μηχανισμού, έτσι ώστε να μην είναι υποκείμενο αρνητικών επιδράσεων στο έργο του από οικονομικούς, εμπορικούς, πολιτικούς παράγοντες, στο πλαίσιο βέβαια της ύπαρξης συστημάτων ασφαλούς και έμπιστης διαχείρισης της πληροφορίας, της μεταφοράς της, των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ποιοτικού ελέγχου κ.λπ. (http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/GoodpracticesPharmaceuticalQualityControlLaboratoriesTRS957Annex1.pdf?ua=1).

Σύμφωνα πάντως με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η ύπαρξη ενός εθνικού μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου φαρμάκου περιλαμβάνει δύο τύπους δραστηριοτήτων: α) ελέγχους των ενεργών φαρμακευτικών συστατικών των κυκλοφορούντων φαρμάκων και β) διερευνητικούς ελέγχους για παράνομες ή «πλαστές» ουσίες ή προϊόντα που προσάγονται προς έλεγχο από ιατρικούς επιθεωρητές, ιδιώτες ή την αστυνομία.

Προϋπόθεση της διαφύλαξης της ασφάλειας του ασθενούς είναι ο ρόλος του μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου να καθορίζεται στη φαρμακευτική νομοθεσία της χώρας με τέτοιο τρόπο, ώστε στην περίπτωση που τα αποτελέσματα το αναδείξουν και εφόσον κριθεί απαραίτητο, να οδηγεί σε αυστηρή επιβολή νομικών κυρώσεων (http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/GoodpracticesPharmaceuticalQualityControlLaboratoriesTRS957Annex1.pdf?ua=1)

Ο ποιοτικός όμως έλεγχος του φαρμάκου δεν αφορά μόνο την προστασία του ασθενή και της δημόσιας υγείας, αλλά αποτελεί επιπλέον και ουσιαστική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.

Σήμερα, στην παγκόσμια αγορά φαρμάκου και στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών η έννοια του ποιοτικού ελέγχου τίθεται εξαρχής από τον σχεδιασμό της παραγωγής και ουσιαστικά τα προϊόντα που επιβιώνουν στον διεθνή ανταγωνισμό στον αναπτυγμένο κόσμο είναι αυτά που έχουν ενσωματωμένο στο κόστος παραγωγής τον ποιοτικό έλεγχο. Αυτό έχει επικρατήσει γιατί, μεταξύ άλλων, στον αναπτυγμένο κόσμο οι πολλαπλοί ποιοτικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν απώλειες πόρων από άστοχες ή ανεπαρκείς ή αποτυγχάνουσες θεραπείες. Επιπλέον βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς πως ο αναπτυγμένος κόσμος είναι αυτός που σε τελική ανάλυση λειτουργεί ως «opinion maker» για τον επιστημονικό κόσμο που ασκεί θεραπευτική [Joseph A. DiMasi Cost of innovation in the pharmaceutical industry* Journal of Health Economics 10 (1991) 107-142. North-Holland]. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να καταστεί σαφές πως όταν ο προβληματισμός στη διαδικασία της παγκόσμιας παραγωγής φαρμάκου εστιάζει στην ανάγκη ποιοτικού ελέγχου από το σχεδιασμό της παραγωγής, όταν οι προδιαγραφές παρασκευής εμπεριέχουν τον ποιοτικό έλεγχο της δραστικής ουσίας, των συνοδών ουσιών, που καθορίζουν φαρμακοκινητικές η φαρμακοδυναμικές παραμέτρους και επιπλέον τον έλεγχο κάθε φάσης της παραγωγικής διαδικασίας κ.λπ., τότε και το ελληνικό φάρμακο πρέπει να προσεγγίζει τέτοια κριτήρια (Yu LX. «Understanding pharmaceutical quality by design», Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration, Silver Spring, Maryland, 20993, USA, lawrence.yu@fda.hhs.gov.).

Εφόσον λοιπόν μιλάμε για ένα φιλόδοξο σχέδιο ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου -γιατί πράγματι η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία έχει προοπτικές ανάπτυξης και έχει δείξει δυναμικά χαρακτηριστικά!-, ο μηχανισμός ποιοτικού ελέγχου του φαρμάκου θα πρέπει να παίξει κορυφαίο ρόλο στην καθοδήγηση της παραγωγής στην κατεύθυνση ποιοτικού προϊόντος και άρα ανταγωνιστικού με τα σύγχρονα δεδομένα.

* O Δημήτρης Παρθένης είναι M.D., M.Sc., Ph.D. αγγειοχειρουργός, μέλος της γραμματείας του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ

πηγή: http://www.avgi.gr/article/5323733/o-poiotikos-elegxos-tou-farmakou