Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. H αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ανοιχτή Αλληλέγγυα Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ανοιχτή Αλληλέγγυα Πόλη » έχει συσταθεί τον Φεβρουάριο του 2020 ( αριθμός ΓΕΜΗ 1538777011000) με σκοπό την στήριξη με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο των κοινωνικά αδύναμων και όσων χρειάζονται βοήθεια, υλική, φαρμακευτική , ψυχολογική και ιατρική, ανεξαρτήτως εθνικότητας, διαμονής, φύλου , ηλικίας ή επαγγέλματος. Η στήριξη παρέχεται με τη δωρεάν διάθεση αγαθών απαραίτητων για την αξιοπρεπή διαβίωση και την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής δαπάνης, ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες της εταιρείας.

2. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων έχει ως σκοπό να πληροφορήσει κάθε σχετιζόμενο και συναλλασσόμενο με την εταιρεία για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται, καθώς και τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών κατά περίπτωση. Έχει, επίσης, σκοπό να ενημερώσει κάθε σχετιζόμενο και συναλλασσόμενο με την εταιρεία για τα δικαιώματά που έχει με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με την παρούσα προσδιορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες προβαίνει η εταιρεία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων με αυτήν, στα πλαίσια επίτευξης των σκοπών της και της παροχής βοήθειας στους κοινωνικά αδύναμους.

2.1 Ως προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα ή αριθμό ταυτότητας, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

2.2. Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

2.3 Ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοείται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας, κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

2.4. Ως δεδομένα υγείας νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με την υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

2.5.Ως «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα για την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό φυσικού προσώπου.

2.6. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.7. Ως συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων νοείται η ελεύθερη, ρητή , συγκεκριμένη δήλωση του φυσικού προσώπου, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας.

3. Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της. Το σύνολο των στοιχείων που παρέχονται στην εταιρεία και κάθε σχετική προσωπική πληροφορία προστατεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών της . Ειδικότερα, η εταιρεία συλλέγει και καταγράφει τα στοιχεία των ωφελούμενων από αυτή και των σχετιζόμενων με αυτήν ( εθελοντών, αλληλέγγυων κλπ) που είναι απαραίτητα για την παροχή της αιτούμενης βοήθειας. Κάθε φορά που ο ωφελούμενος αιτείται την παροχή βοήθειας η εταιρεία συλλέγει- αν απαιτηθεί για την παροχή της αιτούμενης στήριξης- δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων απλών προσωπικών δεδομένων, δεδομένων ειδικών κατηγοριών, όπως δεδομένων υγείας, και άλλων κατά περίπτωση στοιχείων.Στα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλεχθούν και να τύχουν επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας, , όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΜΚΑ .

-Δεδομένα ειδικών κατηγοριών που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική υγεία, παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική και περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ιατρικό ιστορικό, , πληροφορίες που προκύπτουν από ιατρικές εξετάσεις ή και κάθε πληροφορία, σχετική με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό.

4. Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για την επίτευξη της εξυπηρέτησης του ωφελούμενου και μόνο στα πλαίσια του αυστηρού νομοθετικού πλαισίου και συγκεκριμένα όταν:

4.1. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή στήριξης στον ωφελούμενο ή για την παροχή ιατρικής συμβουλευτικής υποστήριξης

4.2 Η επεξεργασία στηρίζεται στην παροχή της ρητής συγκατάθεσής εκ μέρους των ωφελούμενων ή σχετιζόμενων με την εταιρεία και εφόσον γίνεται περαιτέρω επεξεργασία , για τους ανωτέρω σκοπούς μόνο εφόσον έχει παρασχεθεί η σχετική συγκατάθεση.

4.3 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ή δεδομένων από αυτόν που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας. Τα δεδομένα τηρούνται με ασφαλή τρόπο. Η συλλογή και η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και χρήσης.

5. Η εταιρεία δεν επιτρέπει σε τρίτους να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, ενδέχεται οι εκπρόσωποι αυτής, οι εθελοντές ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί να αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων ώστε να παράσχουν την αιτούμενη βοήθεια.

Η εν λόγω πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή της εκάστοτε αιτούμενης παροχής βοήθειας και πάντοτε υπό τον όρο ότι τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα αποδέχονται και συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και της νομοθεσίας. Η εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και φροντίζει να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμονται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας.

6.1. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται αυστηρά μόνο όσο απαιτεί η παροχή βοήθειας στον ωφελούμενο και θα καταστρέφονται αμέσως μετά εκτός εάν οι ισχύουσες διατάξεις επιβάλλουν την τήρηση τους .

6.2 Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται για λόγους έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου μέρους, τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των εν λόγω εννόμων συμφερόντων.

6.3. Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχει δικαίωμα να ενημερωθεί και να έχει πρόσβαση στα δεδομένα ή/και τον τηρούμενο φάκελο του και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

-Δικαίωμα διόρθωσης: Έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων του.

-Δικαίωμα διαγραφής: Έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, υπό τον όρο ότι το εν λόγω δικαίωμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς λόγω της υποχρέωσης της εταιρείας να τηρεί αρχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τυχόν άλλους περιορισμούς.

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητείται αντί διαγραφής ο περιορισμός χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, .

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

7. Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων. Η εταιρεία για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων από αυτήν θα προβαίνει στην καταγραφή των κλήσεων από και προς τους ωφελούμενους. Κατά την έναρξη της συνομιλίας θα ενημερώνεται ο ωφελούμενος για την καταγραφή αυτής και αν δεν παρέχεται η ρητή, νόμιμη συγκατάθεση για την καταγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας η κλήση θα διακόπτεται χωρίς δυνατότητα εξυπηρέτησης. Η συγκατάθεση πρέπει να είναι ρητή και σαφής. Η καταγραφή των κλήσεων είναι αναγκαία για την προστασία της εταιρείας και του κοινωνικού έργου αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να καταγράφει και διατηρεί αρχείο κλήσεων συμμορφούμενη με το σύνολο των απαιτήσεων που επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι καταγεγραμμένες κλήσεις θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και η εταιρεία θα εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, από οιονδήποτε τρίτο, πλην του προσωπικά υπεύθυνου επεξεργασίας της εταιρείας. Οι καταγεγραμμένες κλήσεις θα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού που συλλέχθηκαν και ακόλουθα θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

8. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία , αίτημα, διευκρίνιση , σχετική με την πολιτική προστασίας δεδομένων της εταιρείας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο τηλέφωνο 210 3802037,κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από 17.00 έως 20.00.

Email kifa.athina@gmail.com